اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : عصمت جعفربگلو آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های زنان
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه:
اهداف کلی:
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با روشهای تشخیصی در بیماریهای زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند انواع روشهای تشخیصی را به طور کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 دانشجو بتواند روش گرفتن شرح حال را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
3 دانشجو بتواند معاینه دودستی لگن را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند موارد طبیعی و غیر طبیعی لگن را به صورت صحیح و یدون کمک استاد توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیماری های ولو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند بیماریهای ولو در دوره های متفاوت زندگی را از نظر تظاهرات بالینی بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
2 دانشجو بتواندحداقل دو مورد از درمان عفونت ها و بیماری های جنسی را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 دانشجو بتواند به صورت کامل بیماری های سیستمیک و اتوایمیون ولو را از نظر درمان بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
4 دانشجو بتواند به صورت کامل انواع زخم های ولو را از نظر درمان بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با آناتومی واژن و واژینیتها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند آناتومی واژن را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شناسد
2 دانشجو بتواند حداقل سه مورد از واژینیتهای شایع را بدون در اختیار داشتن کتاب نام برد
3 دانشجو بتواند درمان واژینیت و سرویسیت را بدونن خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند علائم تشخیصی سرویسیت را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با سرویکس بیماریهای مهم سرویکس پاپ اسمیر و CIN
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند تظاهرات بالینی بیماری های سرویکس را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 دانشجو بتواند نتایج مختلف پاپ اسمیر را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
3 دانشجو بتواندحداقل دو مورد از درمان بیماری های سرویکس را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
4 دانشجو بتواند اقدامات لازم در نتایج مختلف پاپ اسمیر را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با رحم، هیپرپلازی آندومتر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند تظاهرات و درمان بیماری های رحم را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 دانشجو بتواند حداقل دو عارضه هیپرپلازی رحم را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 دانشجو بتواند تمام ریسک فاکتور های هیپرپلازی رحم را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
4 دانشجو بتواند درمان هیپرپلازی رحم را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بلوغ و بیماری های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند مراحل tanner رابه صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 دانشجو بتواند اختلالات بلوغ را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 دانشجو بتواند نمودار ارزیابی بلوغ زودرس را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند تست های آزمایشگاهی لازم در بلوغ زودرس را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با یائسگی و عوارض آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند علائم یائسگی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 دانشجو بتواند درمان مشکلات یائسگی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
3 دانشجو بتواند یائسگی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب تعریف کند.
4 دانشجو بتواند عوارض HRT را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با PID و UTIو relaxation
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند به صورت صحیح تظاهرات بالینیPID و UTI را بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
2 دانشجو بتواند risk factor های PID و UTI را به صورت صحیح با هم مقایسه کند
3 دانشجو بتواند درمان را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
4 دانشجو بتواند Relaxation را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیماری های خوش خیم و بدخیم تخمدان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند انواع بیماری های خوش خیم تخمدان را به طور کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 دانشجو بتواند روش گرفتن شرح حال را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
3 دانشجو بتواند معاینه دودستی لگن را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند ارزیابی کیستهای تخمدان را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیماری تخمدان پلی کیستیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند بیماری تخمدان پلی کیستیک و IH را از نظر تظاهرات بالینی بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
2 دانشجو بتواندحداقل چهار مورد از درمان PCOS را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 دانشجو بتواند به صورت کامل عوارض بیماری های پلی کیستیک و IH را از نظر درمان بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
4 دانشجو بتواند به صورت کامل انواع آندروژنها را بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با توده های لگنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند انواع توده های لگنی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب بشناسد
2 دانشجو بتواند ارزیابی توده های لگنی را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 دانشجو بتواند انواع روشهای تشخیصی توده های لگنی را به طور کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند درمان میوم را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ناباروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند ارزیابی اولیه بیمار نابارور را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
2 دانشجو بتواند علل ناباروری را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 دانشجو بتواند روش های درمانی ناباروری را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
4 دانشجو بتواند ریسک فاکتورهای ناباروری را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با AUB و DUB
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند فیزیولوژی قاعدگی را بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 دانشجو بتواند علل AUB را در سنین مختلف بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
3 دانشجو بتواند انواع DUB را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب بشناسد
4 دانشجو بتواند حداقل دو مورد از درمانهای AUB و DUB را بدون در اختیار داشتن کتاب نام برد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با آمنوره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند انواع آمنوره را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 دانشجو بتواند ارزیابی بیمار آمنوره را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
3 دانشجو بتواند درمان آمنوره را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند انواع آمنوره را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیماریهای پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواندحداقل سه مورد از بیماری های پستان را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
2 دانشجو بتواند تظاهرات بالینی بیماری های پستان را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 دانشجو بتواندحداقل سه مورد از درمان بیماریهای پستان را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
4 دانشجو بتواند انواع روشهای تصویربرداری بیماری های پستان را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با آندومتریوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند علل آندومتریوز رابه صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 دانشجو بتواند عوارض آندومتریوز را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 دانشجو بتواند روشهای تشخیصی آندومتریوز را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند درمان آندومتریوز را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با PMS و دیسمنوره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند علل PMS و دیسمنوره را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 دانشجو بتواند تظاهرات بالینی PMS و دیسمنوره را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 دانشجو بتواند به صورت کامل درمان PMS و دیسمنوره را بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
4 دانشجو بتواند به صورت کامل ریسک فاکتورهای PMS و دیسمنوره را بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با عملکرد جنسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند چرخه پاسخ جنسی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شناسد
2 دانشجو بتواند حداقل سه مورد از عوامل موثر بر پاسخ جنسی را بدون در اختیار داشتن کتاب نام برد
3 دانشجو بتواند نحوه ارزیابی فرد مورد تجاوز جنسی را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 دانشجو بتواند نحوه ارزیابی واژینیسموس را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد


رفرنس ها :