اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : مهندسی فاکتورهای انسانی 1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):23درصد
حضور فعال:2درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تاریخچه و تعاریف مهم در علم مهندسی فاکتورهای انسانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند - تعاریف مطرح از علم ارگونومی (تعریف ILO، IEA و ...) را بیان کند.
2 دانشجو باید تعاریف مطرح از علم ارگونومی (تعریف ILO، IEA و ...) را بیان کند.
3 دانشجو باید تعاریف مطرح از علم ارگونومی (تعریف ILO، IEA و ...) را بیان کند.
4 دانشجو باید بتواند - تعاریف مطرح از علم ارگونومی (تعریف ILO، IEA و ...) را بیان کند.
5 دانشجو باید بتواند تعاریف مطرح از علم ارگونومی (تعریف ILO، IEA و ...) را بیان کند.
6 نحوه شکل گیری، سیرتکاملی و تاریخچه مهندسی انسانی را بیان کند.
7 در مورد کاربردهای ارگونومی و نگرش آن توضیح دهد.
8 زیر شاخه های مختلف ارگونومی را تعریف نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با فیزیولوژی کار، متابولیسم انرژی و سیستمهای بازسازی انرژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی کار و جایگاه و اهداف آنرا در ارگونومی بیان کند.
2 متابولیسم انرژی را در بدن شرح دهد.
3 - متابولیسم انرژی را در بدن شرح دهد.
4 سیستمهای بازسازی انرژی بی هوازی را در بدن به طور کامل تشریح نماید.
5 سیستمهای هوازی بازسازی انرژی را در بدن به طور کامل تشریح نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تغذیه، کارایی و محاسبه آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با ارزش هر یک از گروه های غذایی بر اساس میزان انرژی تولیدی آشنا میگردد.
2 دانشجو قادر خواهد بود ارتباط میان نوع تغذیه در محیط کار و خارج از آن را با میزان توان فیزیکی شرح دهد.
3 دانشجو در پایان تدریس با مفاهیم حیطه کارایی در کار آشنا میگردد.
4 دانشجو با نحوه محاسبه کارایی در کار و فرمولهای مربوطه آشنا شده و قادر خواهد بود آنها را بکار گیرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: کارهای ماهیچه ای استاتیک و دینامیک، و آشنایی با تقسیم بندی کارها بر حسب مصرف انرژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فعالیتهای ماهیچه ای استاتیک و دینامیک را تعریف کرده و تفاوت های آنها را به طور کامل شرح دهد.
2 تغییرات صورت گرفته در هریک از سیستم های تنفسی، ماهیچه ای و قلبی- عروقی برای هر یک از فعالیت های ماهیچه ای استاتیک و دینامیک توضیح دهد.
3 کار را بر اساس میزان مصرف انرژی تقسیم بندی نماید.
4 از نحوه تامین انرژی در هر یک از فعالیت های ماهیچه ای استاتیک و دینامیک آگاهی یابد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: معرفی VO2-max و روشهای اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مفهوم حداکثر توان هوازی آشنا شود.
2 نمودار وام اکسیژن را به طور کامل تشریح نماید.
3 دانشجو با فاکتورهای مختلف که بر حداکثر توان هوازی موثر است آشنا میگردد.
4 دانشجو با روشهای مستقیم و غیر مستقیم اندازه گیری حداکثر توان هوازی و کاربردشان آشنا میگردد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ظرفیت انجام کار فیزیکی (PWC) و عوامل مؤثر بر آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مفهوم ظرفیت انجام کار فیزیکی آشنا شود.
2 از عوامل مؤثر بر PWC را تشریح کند.
3 با روشهای اندازه گیری PWC همچون آستراند، تست پله، ارگومتر آشنا شود.
4 از چگونگی برآورد PWC آگاهی یابد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه ارزیابی فشار کاری در فعالیتهای دینامیک و استاتیک، و چرخه کار- استراحت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند در انتهای تدریس مفهوم فشار/بار کاری را شرح دهد.
2 دانشجو بایستی در انتهای تدریس مفهوم work burdenرا به درستی بیان نماید.
3 دانشجو قادر خواهد بود عوامل مختلف مؤثر بر work burden همچون فاکتورهای روانی-اجتماعی و محیطی را شرح دهد..
4 دانشجو در انتهای تدریس با روشهای مختلف ارزیابی فشار/بار کاری همچون NASA TLX و کاربرد آنها آشنا میگردد.
5 - روشهای ارزیابی کارهای استاتیک شامل الکترومیوگرافی را شرح دهد.
6 - روشهای ارزیابی کارهای دینامیک شامل روشهای عینی (اکسیژن مصرفی و ضربان قلب) و روشهای ذهنی (Borg RPE Scale) را شرح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: تعریف انواع خستگی و روشهای پیشگیری ار آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو قادر خواهد بود مفهوم خستگی و خستگی ناشی از کار را به درستی بیان کند.
2 دانشجو قادر خواهد بود انواع خستگی همچون خستگی روانی و فیزیکی را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی فاکتورهای دخیل در خستگی در سطوح خرد و کلان را توضیح دهد.
4 دانشجو با فرمول رومرت در محاسبه خستگی آشنا میگردد.
5 دانشجو با نحوه پیشگیری از بروز خستگی آشنا میگردد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با نوبت کاری-آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی نوبت کاری را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو قادر خواهد بود چرخه خواب را شرح دهد.
3 دانشجو با ساعت بیولوژیک و تفاوتهای فردی آشنا میگردد.
4 دانشجو با کاربرد تغذیه مناسب برای نوبت کاران آشنا میگردد.
5 دانشجو بایستی - راه کارهای فردی و مدیریتی حل مشکلات ناشی از نوبت کاری را بیان نماید.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: بیان مشکلات و راه کارها در زمینه نوبت کاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با مشکلات ناشی از نوبت کاری در افزایش شاخصهای حوادث آشنا میگردد.
2 دانشجو با مشکلات ناشی از نوبت کاری در افزایش مشکلات خانوادگی آشنا میگردد.
3 دانشجویان با کنتینانتال و متروپولیتان در گردشهای شغلی آشنا میگردند.
4 دانشجویان با راهکارهای مختلف مانند روشهای مدیریتی جهت کاهش اثرات سوء نوبت کاری آشنا میگردند.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با آنتروپومتری و مباحث آماری مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی مفاهیم، تعاریف و تاریخچه آنتروپومتری را به طور کامل بداند.
2 دانشجو بایست عوامل مؤثر بر علم انتروپومتری را به طور کامل توضیح دهد.
3 دانشجو در انتهای تدریس قادر می باشد روشهای مستقیم و غیر مستقیم در برآورد اندازه های آنتروپومتریک را تشریح نماید.
4 دانشجو بایستی توانایی محاسبه صدک ها و سایر شاخص های آماری را داشته باشد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با طراحی آنتروپومتریکی و کاربرد آن در طراحی ایستگاه کاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با اصول مقدماتی طراحی آشنا میگردد.
2 دانشجو بایستی ایستگاه کار را بطور صحیح تعریف نماید.
3 دانشجو می تواند کاربرد علم آنتروپومتری در محیط کار و طراحی را به درستی توضیح دهد.
4 دانشجو بایستی اثر عوامل دیگر همچون فاکتورهای روانی در طراحی ارگونومیک را تشریح نماید.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ارگونومی شناختی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی تاریخچه و تعریف ارگونومی شناختی را بدرستی یان نماید.
2 دانشجو باید مدل پردازش اطلاعات در انسان را شرح دهد.
3 مهارت های ادراکی را توضیح دهد.
4 حافظه و انواع آن را بیان کند.
5 کاربرد فرآیندهای شناختی را تشریح نماید.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: معرفی خطای انسانی، علل و پیامدها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی مفهوم خطای انسانی را به درستی بیان دارد.
2 انواع خطای انسانی را همراه با ذکر مثال بیان کند.
3 رابطه سرعت و خطا را بیان کند.
4 دانشجو بایستی سطوح مختلف بروز خطای انسانی همچون قانون و دانش بنیان را همراه با ذکر نمونه شرح دهد.
5 دانشجو با روشهای شناسایی خطای انسانی آشنا میگردد.
6 دانشجو با علل و پیامدهای خطای انسانی در سطوح مختلف آشنا میگردد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم و مدل سیستم انسان- ماشین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم انسان- ماشین را تشریح نماید.
2 تعامل میان اجزاء سیستم انسان- ماشین را بیان کند.
3 حلقه های انسان- ماشین را شرح دهد.
4 روشهای بهبود تعامل در حلقه های انسان- ماشین را بیان کند.
5 با مدلهای سیستم انسان ماشین همچون مدل لمان آشنایی می شود.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اصول طراحی و چیدمان ارگونومیک نشانگرها و کنترلها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی در انتهای تدریس با عملکرد نشانگرها و کنترلگرها آشنا شود.
2 دانشجو بایستی در انتهای تدریس مفاهیمی همچون تعامل و واسط ها را همراه با بیان مثال شرح دهد.
3 در انتهای تدریس با استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه طراحی و جانمایی نشانگرها و کنترلگرها آشنا میگردد.
4 دانشجو بایستی راهکارهای مهندسی و مدیریتی لازم جهت اصلاح طراحی نشانگرها و کنترلگرها از منظر ارگونومیکی را بیان نماید.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: ارائه کنفرانسهای دانشجویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :