اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):15درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی-پرسش و پاسخ-بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس - رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی -انجام تکالیف محوله
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول بهداشت بهداشت حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند بهداشت حرفه ای را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سازمانهای داخلی مرتبط با امور بهداشت شغلی را نام ببرد.
3 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سازمانهای خارجی مرتبط با امور بهداشت شغلی را نام ببرد.
4 دانشجو بایستی مهمترین فاکتورهای زیان آور محیط کار را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ایمنی را به درستی تعریف کند.
2 دانشجو بایستی بتواند خطر، مخاطره و حادثه و ریسک را به درستی تعریف کند.
3 دانشجو بایستی بتواند تفاوت خطر، مخاطره و حادثه و ریسک را با مثال توضیح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند اصول سیستم ایمنی را بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با حوادث ناشی از کار و عوامل آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مشکلات ناشی از حادثه را به درستی بیان کند.
2 دانشجو بایستی بتواند انواع هزینه های ناشی از حوادث را به درستی نام ببرد.
3 دانشجو بایستی بتواند الگوهای حادثه را به درستی توضیح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند علل ایجاد حادثه را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با راه های پیشگیری از حوادث ناشی شغلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند تفاوت رویکردهای کنشی و واکنشی جلوگیری از وقوع حادثه را شرح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند فرایند شناسایی خطر را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند فرایند مدیریت ریسک را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند روش های کنترل خطر را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی حریق و برق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ایمنی برق را به درستی تعریف کند.
2 دانشجو بایستی بتواند مخاطرات ناشی از برق را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند طریق افزایش ایمنی برق را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی ضمن تعریف حریق عوامل مؤثر بر آن را بیان کند.
5 دانشجو بایستی انواع سیستمهای کنترل و پیشگیری از حریق را بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار و راههای کنترلی آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند انواع عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار را شرح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند اصول کنترل محیطی عوامل شیمیایی محیط کار را به درستی توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند اصول کنترل فردی عوامل شیمیایی محیط کار را به درستی شرح ببرد.
4 دانشجویی بایستی بتواند تفاوت انواع عوامل شیمیایی را با مثال شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مبانی سم شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند واِژه سم را به درستی تعریف نمایید.
2 دانشجو بایستی بتواند مسمومیت را به درستی تعریف کند.
3 دانشجو بایستی بتواند غلظت کشنده به درستی تعریف نماید.
4 دانشجو بایستی بتواند حد باقیمانده به درستی تعریف نماید.
5 راههای مختلف جذب، توزیع و دفع سم را شرح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با کلیات بهداشتی تعدادی از سموم صنعتی و کشاورزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سموم صنعتی را نام ببرد.
2 دانشجو بایستی بتواند مهمترین اثرات و راه های مقابله با مهمترین اثرات سموم صنعتی را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند مهمترین سموم کشاورزی را نام ببرد.
4 دانشجو بایستی بتواند مهمترین اثرات و راه های مقابله با مهمترین اثرات سموم کشاورزی را شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: پایش میزان فراگیری دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند به درستی پاسخگوی سؤالات باشد.
2 دانشجو بایستی بتواند به درستی اصول روشنایی در محیط کار را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند به درستی اصول سروصدا در محیط کار را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند راه های کنترلی ارتعاش در حین کار را نام ببرد.
5 دانشجو بایستی قادر باشد به درستی بیماریهای ناشی از روشنایی، سروصدا و ارتعاش در محیط کار را توضیح دهد.
6 دانشجو باید بتواند به درستی راه های کنترلی بیماری های ناشی از روشنایی، سروصدا و ارتعاش در محیط کار را شرح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اثرات سروصدا در محیط کار و راه های کنترلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ماهیت صوت را به درستی توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند کمیات فیزیکی اندازه گیری صوت را تعریف نماید.
3 دانشجو با حدود مجاز سروصدا در محیط های کاری مختلف آشنا میگردد.
4 دانشجو بایستی بتواند راه های کنترل سروصدا در محیط کار را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اصول روشنایی در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ماهیت نور را به درستی تعریف کند.
2 دانشجو بایستی بتواند شدت نور و شدت روشنایی را صحیح تعریف نماید.
3 دانشجو بایستی بتواند درخشندگی را به درستی تعریف کند.
4 دانشجو با حدود مطلوب روشنایی در محیط کار آشنا می گردد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با فاکتورهای شرایط جوی و مبانی ارتعاش در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مفاهیم دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا را به درستی توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند اثرات مختلف گرما و سرما را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی کمیت های اندازه گیری ارتعاش را نام ببرد.
4 دانشجو بایستی کلیاتی در مورد کنترل ارتعاش در محیط کار را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ارگونومی و حیطه های مختلف آن را به درستی تعریف نماید.
2 دانشجو باید تفاوت ارگونومی خرد و کلان را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای آن را شرح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند ریسک فاکتورهای ارگونومی را شرح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با کلیات بیماریهای شغلی و راه های پیشگیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند ویژگیهای بیماریهای ناشی از کار را به درستی نام ببرد.
2 دانشجو بایستی بتواند انواع بیماریهای ناشی از شرایط نامطلوب روشنایی را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند انواع بیماریهای ناشی از سروصدا را توضیح دهد.
4 دانشجو بایستی بتواند انواع بیماریهای ناشی از ارتعاش را توضیح دهد.
5 دانشجو بایستی بتواند انواع بیماریهای ناشی از سرما و گرما را توضیح دهد.
6 دانشجو بایستی انواع بیماریهای تنفسی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با مسائل بهداشتی صنایع کوچک- اشتغال افراد نوجوان و زنان، و بیمه ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند صنایع کوچک را به درستی تعریف کند.
2 دانشجو بایستی بتواند راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت بهداشت حرفه ای در صنایع کوچک را به درستی شرح دهد.
3 دانشجو بایستی بتواند عناصر بیمه های اجتماعی را نام ببرد.
4 دانشجو بایستی بتواند حمایت های تامین اجتماعی در قبال حوادث شغلی را نام ببرد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با نوبت کاری، مشکلات ناشی از آن و راهکارهای کنترلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید انواع نوبت کاری را توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند مشکلات ناشی از نوبت کاری را شرح دهد.
3 دانشجو باید بتواند راهکارهای مدریتی کنترل عوارض نوبت کاری را توضیح دهد.
4 دانشجو باید بتواند راهکارهای فردی کنترل عوارض نوبت کاری را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: فراگیری ارائه علمی و تحلیلی حوزه های مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تفکر انتقادی و سیستمی دانشجو در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی تقویت میگردد.
2 دانشجو قادر خواهد بود مباحث ایمنی و بهداشت شغلی را مورد بحث و تحلیل قرار دهد.
3 دانشجو قادر خواهد بود با دیدی نقادانه به مباحث ایمنی و بهداشت شغلی بپردازد.
4 دانشجو میتواند دید کلان نسبت به حوزه های مختلف در حرفه های گوناگون بدست آورد.


رفرنس ها :
1- کلیات بهداشت حرفه ای، دکتر چوبینه 2- اصول ایمنی در صنعت و خدمات، دکتر شیرازه ارقامی 3- بهداشت حرفه ای، دکتر تیرگر 4- قاون کار و تأمین اجتماعی 5- بیماری ها و عوارض ناشی از کار، دکتر قضایی 6- مهندسی صدا و ارتعاش، مهندس رستم گلمحمدی 7- مهندسی روشنایی، مهندس رستم گلمحمدی 8- انسان و تنش های حرارتی محیط کار، دکتر فریده گلبابایی و منوچهر امیدواری 9- هلاندر، م، مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید، ترجمه علیرضا چوبینه