اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کاردانی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : فوریت های اطفال
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9 روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
آراستگی ظاهر، رفتار و انتقادپذیری:5درصد
وقت شناسی:10درصد
مسئولیت پذیری:5درصد
مهارت در برقراری ارتباط با مددجویان و تیم درمان:5درصد
صرفه جویی و نگهداری وسایل، کنترل عفونت وموارد ایمنی:5درصد
فعالیت بالینی:60درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی نمایش عملی بحث گروهی پرسش و پاسخ انجام مهارت های بالینی تحت نظارت مربی Role Playاستاد محور و دانشجو محور آراستگی، ظاهر، رفتار و انتقادپذیری ورود و خروج به موقع مسئولیت پذیری برقراری ارتباط مناسب با تیم درمان و مددجویان صرفه جویی و نگهداری وسایل رعایت کنترل عفونت و موارد ایمنی فعالیت بالینی صحیح و بر اساس اصول
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول مراقبت از کودک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. با کودک و خانواده وی ارتباط مناسب برقرار نماید.
2 2. حداقل سه مورد شرح حال مناسب از کودک بیمار فراهم نماید.
3 3. کودک تحت مراقبت را از نظر رشد و تکامل جسمی روانی، اجتماعی ارزیابی نماید.
4 4. حداقل 5 مرتبه علائم حیاتی کودک را به طور دقیق کنترل و ثبت نماید.
5 5. در صورت غیرطبیعی بودن علائم حیاتی اقدامات لازم را اجرا نماید.
6 6. حداقل 5 مرتبه داروهای مورد نیاز کودک را با روش و اصول صحیح آماده و تزریق نماید.
7 7. حداقل 5 مرتبه سرم دریافتی کودک را به طور صحیح محاسبه نماید.
8 8. حداقل 5 راه وریدی مناسب برای کودک برقرار نماید.
9 9. عدم تعادل آب و الکترولیت را در کودک کنترل نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: مراقبت از کودکان دارای فوریت تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع روش های اکسیژن درمانی را شرح دهد.
2 2. بر اساس علائم و نشانه ها، سن، موقعیت و... بهترین روش اکسیژن درمانی را انتخاب نماید.
3 3. راه هوایی کودک را به طور صحیح برقرار سازد.
4 4. متناسب با موقعیت و به طور مناسب از راه هوایی مصنوعی برای کودک استفاده نماید.
5 5. حداقل یک مورد دستگاه ونتیلاتور را برای کودک تنظیم نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: مراقبت از کودکان دارای سایر فوریت های پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. حداقل یک مورد مراقبت های لازم برای کودک مبتلا به تشنج را به عمل آورد.
2 2. حداقل یک مورد مراقبت های لازم برای کودک مبتلا به مسمومیت را به عمل آورد.
3 3. حداقل سه مورد مراقبت های لازم برای کودک مبتلا به تب را به عمل آورد.
4 4. حداقل یک مورد مراقبت های اورژانسی از کودک مبتلا به تروما به عمل آورد.
5 5. از لوله های متصل به کودک بیمار مراقبت نماید.


رفرنس ها :
1. میرلاشاری،ژیلا.رسولی،مریم.( 0386 ).پرستاری کودکان(کودک بیمار)، چاپ اول.تهران:انتشارات اندیشه رفیع. 2. وونگ،دانا.(1392).پرستاری کودکان،مترجمین:مهناز شوقی، مهناز سنجری،چاپ اول.تهران:انتشارات گلبان. 3. بلد سو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد" اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی" آخرین چاپ 4. بلد سو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد" اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه" آخرین چاپ