اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : تهمینه دادخواه تهرانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 13
سابقه تدریس درس مورد نظر : 14
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : کاراموزی بارداری و زایمان
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: ندارد
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با شرح حالگیری و معاینه فیزیکی مادر حامله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به تنهایی شرح حال کامل خانم باردار را در مدت حداکثر 10 دقیقه می گیرد
2 قبل از اخذ شرح حال کاملا به شرایط روحی مادر باردار توجه می کند
3 در موارد اورژانسی ، درحین انجام اقدامات ضروری ، شرح حال مفید و مختصری در حد یک دقیقه از مادر باردار می گیرد
4 معاینه فیریکی همه دستگاههای بدن مادر رابا حفظ حریم خصوصی با دقت انجام می دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با مانورهای لئوپولد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انجام مانور اول لئوپولد روی مادر باردار پرزانتاسیون جنین و طول رحم را با 100% صحت تشخیص می دهد.
2 با انجام مانور دوم لئوپولد روی مادر باردار پشت و اندامهای جنین را با 100% صحت تشخیص می دهد.
3 با انجام مانورسوم لئوپولد روی مادر باردار فیکس بودن سرجنین در داخل لگن را با 100% صحت تشخیص می دهد
4 با انجام مانورچهارم لئوپولد روی مادر باردار ، پوزیشن جنین را با 70% صحت تشخیص می دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با معاینه واژینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قبل از معاینه ، ناحیه تناسلی را با رعایت تکنیکهای استریل شستشوی می دهد.
2 قبل از اتمام معاینه همه بررسی های مربوط به استخوان لگن و بافت نرم و جنین را انجام می دهد
3 در حین انجام معاینه واژینال ، حریم خصوصی مادر را کاملا رعایت می کند
4 با انجام معاینه واژینال ،دیلاتاسیون و افاسمان و پوزیشن سرویکس و وجایگاه عضو پرزانته را با کمک مربی با 100% دقت تشخیص می دهد
5 با انجام معاینه واژینال پوزیشن جنین را با دقت 100% تشخیص می دهد
6 با انجام معاینه واژینال در مورد ابعاد لگن با دقت 80% قضاوت می کند
7 پس از اطمینان از منقبض بودن رحم ،جفت و پرده ها را با دقت معاینه می کند.
8 اقدامات لازم در صورت وقوع دیستوشی شانه را انجام دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات زمان پذیرش مادر باردار در بخش زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در زمان پذیرش در بخش زایمان ، به صحبتهای مادر باردار ،بادقت گوش می دهد.
2 به تنهایی و در عرض 15 دقیقه برای مادر باردار ، پرونده بستری تشکیل می دهد.
3 در حضور مربی و با دقت کامل ، اقدامات مربوط به بستری مادر باردار در بخش زایمان را انجام می دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تستهای ارزیابی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تست NST را با نظارت مربی و با صحت کامل انجام می دهد
2 نتیجه تست NST را با 70% صحت تفسیر می کند
3 با نظارت مربی ، تست OCT خانم بارداررا بدون خطا انجام می دهد.
4 نتیجه تست oct را با 70% صحت تفسیر می کند
5 قبل از انجام هر کار و یا در هر موضوعی،با دادن توضیحات کافی ، نگرانی مادررا کاملا برطرف می کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله اول لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پس از شنیدن توضیحات مربی وبدون کمک او، با احتمال 50% موفقیت ، آمنیوتومی را به دقت انجام می دهد.
2 به تنهایی ، هیدراسیون مادر باردار را به طور صحیح برقرار می کند
3 پس از رؤیت دستورکتبی پزشک ، اینداکشن و سدیشن را با دقت و صحت انجام می دهد
4 برای حل کردن مشکلات احساسی و عاطفی زائو نظیر درد و ترس و ..با لذت . تلاش می کند
5 پر و خالی بودن مثانه بیمار را مرتب کنترل می کند
6 به وضعیت صحیح قرارگیری و حرکات مادر اهمیت می دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله دوم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پس از شنیدن توضیحات مربی وبدون کمک او لیدوکائین را برای بیحسی موضع اپی زیاتومی به طور صحیح تزریق می کند.
2 پس از شنیدن توضیحات مربی وبدون کمک او در زمان مناسب ، برش اپی زیاتومی را کاملا صحیح انجام می دهد
3 پس از شنیدن توضیحات مربی وبدون کمک او در زمان مناسب ، مانور ریتگن را کاملا صحیح انجام می دهد
4 با دیدن لبخند مادر پس از زایمان ، از کار خود لذت می برد.
5 با محبت نسبت به بیمار رفتار می کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله سوم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بلافاصله پس از تولد نوزاد ، دستبند نوزاد را می بندد
2 بلافاصله پس از خروج جفت ، رحم را ماساژ میدهد و سنتوسینون را تزریق نماید
3 پس از مشاهده علائم جدا شدن جفت ، جفت و ضمائم آن را مستقلا با روش صحیح خارج می کند.
4 پس از اطمینان از منقبض بودن رحم ،جفت و پرده ها را با دقت معاینه می کند.
5 اقدامات لازم در صورت وقوع دیستوشی شانه را انجام دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اقدامات مرحله چهارم لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طی یک ساعت اول پس از زایمان ، علائم حیاتی مادر را هر یک ربع با دقت ارزیابی و ثبت می نماید.
2 شرح زایمان مادر را پس از شنیدن توضیحات مربی و بدون کمک مربی و پرسنل بطور کامل در پرونده او بنویسد.
3 معاینات اولیه نوزاد را در اتاق زایمان انجام دهد.
4 یک ساعت اول پس از زایمان ، وضعیت انقباضی رحم را به تنهایی هر یک ربع کنترل کند.
5 در طول یک ساعت اول پس از زایمان ، وضعیت مثانه مادر را هر یک ربع یک بار به دقت کنترل کند
6 قبل از ترمیم اپیزیوتومی ناحیه پرینه و رانها را با تکنیک صحیح پرپ نماید.
7 پس از پرپ و درپ، وجود پارگی و عوق و وسعت آن را در واژن و سرویکس و پرینه رابا کمک مربی با دقت ارزیابی نماید
8 پارگیهای واژن و پرینه را با دقت و سرعت مناسب به کمک مربی ترمیم کند
9 بدون تذکر مربی ، توشه رکتال و واژینال را بطور کاملا صحیح انجام دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با شرح حالگیری و معاینه فیزیکی مادر حامله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
2 به تنهایی شرح حال کامل خانم باردار را در مدت حداکثر 10 دقیقه می گیرد
3 قبل از اخذ شرح حال کاملا به شرایط روحی مادر باردار توجه می کند
4 در موارد اورژانسی ، درحین انجام اقدامات ضروری ، شرح حال مفید و مختصری در حد یک دقیقه از مادر باردار می گیرد
5 معاینه فیریکی همه دستگاههای بدن مادر رابا حفظ حریم خصوصی با دقت انجام می دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با شرح حالگیری و معاینه فیزیکی مادر حامله
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
2 به تنهایی شرح حال کامل خانم باردار را در مدت حداکثر 10 دقیقه می گیرد
3 قبل از اخذ شرح حال کاملا به شرایط روحی مادر باردار توجه می کند
4 در موارد اورژانسی ، درحین انجام اقدامات ضروری ، شرح حال مفید و مختصری در حد یک دقیقه از مادر باردار می گیرد
5 معاینه فیریکی همه دستگاههای بدن مادر رابا حفظ حریم خصوصی با دقت انجام می دهد


رفرنس ها :