اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : حسین مرادی دهنوی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: طب سنتی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب سنتی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: Phd طب سنتی مقطع: Phd نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : حفظ الصحه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 3 تعداد جلسه
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):40درصد
حضور فعال:25درصد
امتحان پایان ترم:35درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آموزش مفهوم سلامت ومشخصه های آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس آخرین تعریف ارائه شده از سلامت توسط سازمان بهداشت جهانی را بیان کند
2 درپایان تدریس مفهوم سلامت با استفاده از کتاب خلاصه الحکمه را بیان کند
3 در پایان تدریس مفهوم تقدم بالحفظ را بیان کند
4 در پایان تدریس مفهوم حفظ الصحه را بیان کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آموزش اصول و قوانین تغذیه درطب سنتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس مفهوم تعدیل غذا برحسب عادت را بیان کند
2 در پایان تدریس چگونگی تعدیل غذا در فصل زمستان و تابستان را توضیح دهد
3 در پایان تدریس مفهوم حفظ الصحه به مثل و درمان به ضد را توضیح دهد
4 در پایان تدریس حد اقل دو دلیل برای رد گفته علامه قطب الدین در مورد تغذیه به مثل بیان نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آموزش اصول و قوانین خوردن و آشامیدن در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس غذاهای مناسب برای حفظ سلامتی را به طور عموم بیان نماید
2 در پایان تدریس مهمترین کاربرد غذاهای دوایی را با ذکر یک مثال بیان نماید
3 درپایان تدریس موارد مجاز مصرف غذاهای مختلف با هم در یک وعده غذایی را بیان نماید
4 درپایان تدریس با توجه به مفاهیم ارائه شده توسط استاد رژیم غذایی برای مزاجهای مختلف را طراحی نماید
5 درپایان تدریس چهار مورد از اوقات ممنوعه نوشیدن آب را بیان نماید
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آموزش اصول و شیوه های ورزش جهت حفظ سلامتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مقدار ورزش برای مزاج های مختلف را توضیح دهد
2 در پایان تدریس اوقات ممنوعه ورزش را نام ببرد
3 در پایان تدریس اوقات ورزش در فصول مختلف سال با توجه به شرایط مزاجی راتوضیح دهد
4 درپایان تدریس ورزش عام وخاص را توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آموزش اصول و شیوه های دفع فضولات بدنی و استحمام، جهت حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماریها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس دفعات طبیعی دفع مدفوع را توضیح دهد
2 در پایان تدریس تعریق مناسب باتوجه به شرایط مزاجی و فصلی را توضیح دهد
3 در پایان تدریس شرایط دمای محیط حمام و آب حمام را با توجه به مزاجهای مختلف بیان نماید
4 در پایان تدریس طول توقف در حمام با توجه به شرایط مزاجی را توضیح دهد
5 در پایان تدریس تعداد دفعات استحمام در طول هفته را برای مزاجهای مختلف توضیح دهد
6 درپایان تدریس با توجه به مفاهیم تدریس شده منافع و مضرات آبهای معدنی را برای مزاجهای مختلف شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آموزش چگونگی برخورد با تغییرات جوی و فصول مختلف سال جهت حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماریها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس طبق توصیه های کتاب حفظ الصحه ناصری روشهای حفظ سلامتی را در فصل پاییز به اختصار توضیح دهد
2 در پایان تدریس طبق دستورالعمل کتاب خلاصه الحکمه روشهای حفظ سلامتی را در فصل زمستان به اختصار توضیح دهد
3 در پایان تدریس طبق دستورالعمل کتاب مفرح القلوب روشهای حفظ سلامتی را درفصل تابستان بیان نماید
4 در پایان تدریس روشهای دفع فساد هوا را به اختصار توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آموزش روشهای حفظ سلامتی با توجه به دوره های مختلف زندگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس طبق دستور العمل کتاب حفظ الصحه ناصری خلاصه ای از روشهای حفظ سلامتی در دوران کهنسالی را بیان نماید
2 درپایان تدریس با توجه به مطالب ارائه شده توسط استاد روشهای حفظ سلامتی در دوران جوانی را به اختصار توضیح دهد
3 در پایان تدریس باتوجه به مطالب ارائه شده توسط استاد روشهای حفظ سلامتی در دوران کودکی را توضیح دهد
4 در پایان تدریس باتوجه به مطالب ارائه شده توسط استاد روشهای حفظ سلامتی در دوران میانسالی را به طور خلاصه بیان نماید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آموزش نقش خواب و چگونگی آن در حفظ سلامتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس طبق دستور العمل کتاب حفظ الصحه ناصری شرایط محیطی مناسب برای یک خواب صحیح را بیان نماید
2 در پایان تدریس طبق دستور العمل کتاب خلاصه الحکمه عوارض نامطلوب خواب روز را بیان نماید
3 در پایان تدریس با توجه به مطالب ارائه شده توسط استاد علل نیاز متفاوت به خواب را در مزاجهای مختلف توضیح دهد
4 در پایان تدریس حد اقل پنج عامل اختلال در خواب صحیح را بیان نماید
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آموزش حفظ الصحه و تقدم بالحفظ در بدنهای خارج از اعتدال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس علائم تعادل جسمی را توضیح دهد
2 در پایان تدریس تقدم بالحفظ و حفظ الصحه افراد با لاغری مفرط را طراحی نماید
3 در پایان تدریس تقدم بالحفظ وحفظ الصحه در افراد چاق را طراحی نماید
4 در پایان تدریس تقدم بالحفظ و حفظ الصحه درافراد با خشکی مفرط را طراحی نماید
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آموزش چگونگی حفظ سلامتی اعضای رئیسه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درپایان تدریس علائم تعادل عملکرد قلب را توضیح دهد
2 در پایان تدریس علائم تعادل عملکرد مغز را توضیح دهد
3 در پایان تدریس علائم تعادل عملکرد کبد را توضیح دهد
4 در پایان تدریس ابعاد مختلف کاربردی حفظ سلامتی مغز را طراحی نماید
5 در پایان تدریس اصول حفظ سلامتی قلب را توضیح دهد
6 در پایان تدریس اصول حفظ سلامتی کبد را توضیح دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آموزش تاثیر متقابل حالات روحی و جسمی در سلامت و بیماری و تدابیر پیشگیری کننده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس تاثیرات هم و غم ، شادی و فرح را درسلامتی بیان نماید
2 در پایان تدریس تاثیرات خشم و غضب را در سلامتی بیان نماید
3 در پایان تدریس با توجه به مطالب ارائه شده توسط استاد اصول مواجهه با شرایط نامناسب روحی را توضیح دهد
4 در پایان تدریس بتواند سبک زندگی در کنترل حالات روحی طراحی نماید
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آموزش تاثیرات سفر در سلامت وبیماری وتدابیر پیشگیری کننده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس روشهای ایجاد آمادگی جسمی برای انجام سفر را بیان نماید
2 در پایان تدریس روشهای جلوگیری از گرمازدگی در سفر را توضیح دهد
3 در پایان تدریس روشهای جلوگیری از سرمازدگی درسفر را توضیح دهد
4 در پایان تدریس تاثیرات شرایط جوی سفر بر اندامهای مختلف بدن را توضیح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آموزش چگونگی حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماریهای مادر و جنین در دوران حاملگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس و با استفاده از کتاب خلاصه الحکمه عوامل وشرایطی که باعث سقط جنین می شوند توضیح دهد
2 در پایان تدریس، با استفاده از کتاب خلاصه الحکمه تدبیر کلی حوامل را به اختصار توضیح دهد
3 در پایان تدریس با استفاده از کتاب خلاصه الحکمه تدابیر مخصوص ماه نهم حاملگی را توضیح دهد
4 در پایان تدریس با استفاده از کتاب خلاصه الحکمه روشهای رفع بی اشتهایی و تمایل به خوردن خوراکیهای غیر معمول و گل خوردن را به اختصار توضیح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آموزش چگونگی حفظ سلامتی وپیشگیری از بیماریهای نوزادان، شیرخواران و مادران شیرده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مراقبتهای نوزادان در هفته اول را بیان نماید
2 در پایان تدریس چگونگی تغذیه شیر خواران تاسن دوسالگی را به طور خلاصه توضیح دهد
3 در پایان تدریس روشهای تعیین کیفیت شیر مادر را بیان نماید
4 در پایان تدریس چگونگی قطع شیردهی و شروع غذاهای خانواده را توضیح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آموزش تاثیرات آمیزش جنسی در سلامتی و بیماری و چگونگی مدیریت آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس شرایط جسمی لازم برای یک آمیزش صحیح را بیان نماید
2 در پایان تدریس علائم ضعف ناشی از فعالیتهای جنسی و تدبیر آنرا بیان نماید
3 در پایان تدریس فاصله آمیزش جنسی و چگونگی آنرا در مزاج های مختلف توضیح دهد
4 در پایان تدریس موارد ممنوعه فعالیتهای جنسی را بیان نماید
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آموزش چگونگی حفظ سلامت مفاصل و استخوانها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس چگونگی حفظ سلامتی مفاصل را توضیح دهد
2 در پایان تدریس عوامل آسیب رسان به مفاصل راتوضیح دهد
3 درپایان تدریس نشانه های ضعف مفاصل را بیان نماید
4 در پایان تدریس غذاهای مختلف درتقویت مفاصل را با ذکر مثال توضیح دهد


رفرنس ها :