اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت پرتوها(عملی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی عملی با وسایل آشکارسازی پرتوها و مکانیسم عمل آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع آشکارسازهای پرتوها را به درستی نام ببرد.
2 مکانیسم عمل آشکارسازهای گازی را به درستی شرح دهد.
3 مکانیسم عمل آشکارسازهای سوسوزن را به درستی شرح دهد.
4 مکانیسم عمل آشکارسازهای نوترون را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی عملی با کاربردها و نحوه کار با آشکارسازهای گازی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربردهای اتاقک یونش را به درستی نام ببرد.
2 کاربردهای شمارنده تناسبی را به درستی نام ببرد.
3 کاربردهای شمارنده گایگر مولر را به درستی نام ببرد.
4 نحوه کار با آشکارسازهای گازی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: دانشجو پس از پایان درس باید بتواند انواع دزیمترها و مکانیسم عمل آنها را به درستی شرح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دزیمتر را به درستی نام ببرد.
2 مکانیسم عمل دزیمترها را به درستی شرح دهد.
3 اساس دزیمتری فیلم بج را به درستی شرح دهد.
4 قسمتهای تشکیل دهنده فیلم بج را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: دانشجو پس از پایان درس باید بتواند کاربردها و نحوه کار با دزیمترها را به درستی شرح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربردهای دزیمترها را به درستی نام ببرد.
2 نحوه کار با دزیمتر قلمی را به درستی شرح دهد.
3 نحوه کار با شارژر دزیمتر قلمی را به درستی شرح دهد.
4 کار با شارژر دزیمتر قلمی را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: دانشجو پس از پایان درس باید بتواند نحوه کار با وسایل اندازه گیری پرتوهای غیریونساز را به درستی شرح داده و به تنهایی انجام دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کار با UVسنج را به درستی انجام دهد.
2 کار با IRسنج را به درستی انجام دهد.
3 کار با لوکسمتر را به درستی انجام دهد.
4 کار با دستگاه سنجش ELF را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: دانشجو پس از بازدید از پزشکی هسته ای نور بتواند گزارش کار مناسبی ارائه کند.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: دانشجو پس از بازدید از واحد رادیولوژی و MRI بیمارستان شهید بهشتی بتواند گزارش کار مناسبی ارائه دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :