اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرضیه رییسی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت مادران و نوزادان 1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات :
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم:
اجزاءنمره نهائی
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: تعاریف پرستاری بهداشت مادران و نوزادان و اهداف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان را تعریف نماید.
2 3 مورد از وظایف پرستار بهداشت مادر و نوزاد را بیان کند.
3 فرآیند پرستاری در پرستاری بهداشت مادر و نوزاد را در پایان کلاس شرح دهد.
4 اجزای اصلی PHC را بدون مراجعه به منبع ذکر کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: شاخصهای مهم حیاتی وتعاریف سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرگ و میر مستقیم مادری را تعریف کند.
2 میزان باروری عمومی را در پایان کلاس به درستی توضیح دهد.
3 4 مورد از اهداف بهداشت خانواده را ذکر کند.
4 دوره پری ناتال را بدون مراجعه به کتاب تعریف نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: بلوغ و عوامل مؤثر بر آن-یائسگی و عوامل مؤثر بر آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل م‍ؤثر بر بلوغ را بدون مراجعه به كتاب ذكر كند.
2 توالي تغييرات بلوغ دردختران را به ترتيب نام ببرد.
3 مهمترین علائم یائسگی با روش درمان ان را توضیح دهد
4 حداقل 3 مورد از نکات مربوط به بهداشت جسمانی را به سالمند فرضی اموزش دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندامهای تناسلی داخلی زن را نام ببرد.
2 سیکل تخمدانی را در پایان کلاس شرح دهد.
3 3 مرحله از مراحل سیکل قاعدگی را در پایان در س ذکر کند.
4 عملکرد هورمونهای تخمدانی را بدون مراجعه به کتاب شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: لقاح و تکامل جفت و جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل لقاح را در پایان کلاس شرح دهد.
2 سیکل تخمدانی و اندومتر را بدون مراجعه به منبع به درستی توضیح دهد.
3 هورمونهای جفت را نام برده و عملکرد آنها را بیان نماید.
4 گردش خون جنینی را با گردش خون پس از تولد مقایسه نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: دوره رویانی وجنینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 3 مورد از وظایف مایع آمنیوتیک را نام ببرد.
2 انواع اتصال بند ناف به جفت را توضیح دهد.
3 دوره رویانی و جنینی را تعریف کند.
4 تغییرات جنین در 3 ماهه اول را تشریح نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: تعریف بارداری و علائم حاملگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم فرضی حاملگی را نام ببرد.
2 علائم احتمالی حاملگی را در پایان در س بطور خلاصه بیان کند.
3 با توجه به تاریخ LMP فرضی زمان زایمان را به درستی محاسبه نماید.
4 اصطلاحات مامایی را بطور صحیح تعریف نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: تغییرات بدن مادر در حاملگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات رحم و سرویکس را در بارداری در پایان کلاس توضیح دهد.
2 تغییرات سیستم گردش خون مادر در بارداری را بطور خلاصه تشریح کند.
3 میزان افزایش وزن مادر در هر تریمستر بارداری را به دقت ذکر نماید.
4 در مورد تغییرات روانی برای مادر باردار فرضی آموزش مناسب ارائه دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: مراقبتهای دوران بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمایشات روتین در بارداری را بطور کامل نام ببرد.
2 2 مورد از واکسنها ی ممنوع در بارداری را ذکر کند.
3 در مورد علائم خطر در بارداری به مادر فرضی آموزش دهد.
4 تغذیه مناسب در بارداری را بطور خلاصه شرح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: شکایات شایع در بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در مورد morning sikness توصیه های لازم به مادر باردار فرضی ارائه دهد.
2 در مان مناسب برای سوزش سر معده را در بارداری ذکر کند.
3 ورزشهای مناسب در بارداری را برای پیشگیری از کمر درد به مادر فرضی آموزش دهد.
4 جهت پیشگیری از یبوست توصیه مناسب به مادر فرضی ارائه دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با روشهای بررسی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 3 مورد از اندیکاسیون های انجام NST و OCT را ذکر کند.
2 4 مورد از موارد منع انجام OCT را بدون مراجعه به کتاب نام ببرد.
3 موارد کنترل شده در FBP را بطور خلاصه شرح دهد.
4 روش کنترل حرکت جنین را به بیمار فرضی آموزش دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با روشهای بررسی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 Reactive NST را در پایان کلاس بطور صحیح تعریف نماید.
2 4 مورد از عوارض آمنیوسنتز را بیان کند.
3 طریقه انجام OCT را در بیمار فرضی نمایش دهد.
4 در فعالیتهای کلاسی بطور فعال مشارکت کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ژنتیک و مشاوره ژنتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 4 مورد از موارد نیاز به مشاوره ژنتیک را در پایان کلاس فهرست کند.
2 اختلالات کروموزومی را با اختلالات ژنی مقایسه کند.
3 4 مورد از معیارهای وراثت اتوزومی نهفته را ذکر کند.
4 علل ناهنجاریهای کروموزومی را لیست کند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: قرص- آمپول
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2مورد از اهداف تنظیم خانواده را نام ببرد.
2 نظر اسلام در مورد تنظیم خانواده را بطور مختصر بیان کند.
3 مقدار و نحوه مصرف قرصهای ترکیبی را برای بیمار فرضی توضیح دهد.
4 3 مورد از اندیکاسیونهای تجویز آمپول پروژسترونی را فهرست کند.
5 موارد منع مصرف مطلق قرصهای ترکیبی را بطور کامل بیان کند
6 در مورد فراموشی قرصهای ترکیبی بدون مراجعه به منبع به بیمار فرضی آموزش دهد.
7 موارد مصرف قرص مینی پیل را بیان کند.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: IUD-روشهای باریر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مزایای استفاده از IUDرا بطور خلاصه ذکر کند.
2 در مورد کنترل و پیگیری IUD به بیمار فرضی مشاوره مناسب ارائه دهد.
3 کنتر اندیکاسیونهای مطلق IUD را بطور کامل شرح دهد.
4 عوارض شایع IUD را بدون مراجعه به منبع فهرست کند.
5 3 مورد از مزایای روشهای سد کننده را بیان کند.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: اورژانسی – دائمی - طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش تقویمی را تعریف کند.
2 2 مورد از روشهای اورژانس را شرح دهد.
3 دستورات پس از عمل وازکتومی را به بیمار فرضی آموزش دهد.
4 عوارض وازکتومی را در پایان کلاس نام ببرد.
5 مراقبتهای بعد از عمل TL را به بیمار فرضی توضیح دهد.


رفرنس ها :