اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی ناپیوسته بهداشت محیط مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت پرتوها و حفاظت(نظری)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):35درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ساختار اتم و هسته آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار اتم را به درستی شرح دهد.
2 ساختار هسته اتم را به درستی شرح دهد.
3 عدد جرمی را به درستی تعریف کند.
4 افزایش نوترونی را به درستی تعریف کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم پرتوزایی، مواد رادیواکتیو و رادیوایزوتوپها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوزایی را به درستی تعریف کند.
2 رادیوایزوتوپ را به درستی تعریف کند.
3 انواع مواد رادیواکتیو طبیعی را به درستی نام ببرد.
4 انواع زنجیره واپاشی هسته های پرتوزای اولیه را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با آثار بیولوژیکی تشعشع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اثرات پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی نام ببرد.
2 اثرات سوماتیکی و ژنتیکی ناشی از پرتوها را به درستی نام ببرد.
3 اثرات زودرس پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی شرح دهد.
4 اثرات دیررس پرتوهای یونساز بر انسان را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با واحدهای تشعشع و پرتوزایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتودهی را به درستی تعریف نماید.
2 واحدهای پرتودهی را به درستی نام ببرد.
3 دز جذب شده را به درستی تعریف کند.
4 دز معادل را به درستی تعریف کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع نیمه عمر و مکانیزم انتقال رادیواکتیویته به محیط و انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نیمه عمر را به درستی تعریف کند.
2 نیمه عمر مؤثر را به درستی محاسبه کند.
3 انواع منابع رادیواکتیو آلوده کننده محیط و هوا را به درستی نام ببرد.
4 مکانیزم انتقال رادیواکتیویته به محیط و انسان را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تابش زمینه و منابع مصنوعی تابش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرتوهای یونساز را به درستی تعریف کند.
2 برهمکنشهای پرتوها با ماده را به درستی شرح دهد.
3 تابش زمینه را به درستی تعریف کند.
4 نحوه تشکیل مواد رادیواکتیو مصنوعی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با آلودگی داخلی تشعشع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تابش داخلی را به درستی تعریف کند.
2 انواع منابع پرتوزای داخلی را به درستی نام ببرد.
3 رادیودارو را به درستی تعریف کند.
4 پرتودرمانی داخلی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با آلودگی خارجی تشعشع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تابش خارجی را به درستی تعریف کند.
2 انواع منابع پرتوزای خارجی را به درستی نام ببرد.
3 نحوه پرتوگیری از منابع پرتوزای طبیعی را به درستی شرح دهد.
4 نحوه پرتوگیری از منابع پرتوزای مصنوعی را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم فیزیکی بهداشت رأکتورهای هسته ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربردهای رأکتور هسته ای را به درستی توضیح دهد.
2 انواع رأکتور هسته ای را به درستی نام ببرد.
3 نحوه عملکرد رأکتورهای گرمایی را به درستی شرح دهد.
4 نحوه عملکرد رأکتورهای سریع را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با موارد حفاظتی رأکتورهای هسته ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای لایه حفاظتی رأکتور هسته ای را به درستی نام ببرد.
2 وظایف سیستم های ایمنی در رأکتور را به درستی شرح دهد.
3 سیستم حفاظت از رأکتور را به درستی شرح دهد.
4 نحوه عملکرد میله های کنترل را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با زباله های رادیواکتیو و مدیریت آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پسماندهای حاصل از چرخه سوخت را به درستی نام ببرد.
2 نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از استخراج اورانیوم را به درستی شرح دهد.
3 نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از بهره برداری از راکتور را به درستی شرح دهد.
4 نحوه صحیح جمع آوری زباله های رادیواکتیو را به درستی شرح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با انواع استانداردها و نحوه حفاظت در برابر پرتوها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود مجاز مواجهه با پرتوهای یونساز را به درستی نام ببرد.
2 اصول حفاظت در برابر پرتوها را به درستی شرح دهد.
3 اصول حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی را به درستی نام ببرد.
4 انواع وسایل حفاظت در برابر پرتوگیری را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ارائه پروژه های کلاسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :