اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد سعیدی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: بیهوشی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیهوشی پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی (4)
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 5هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، شفاهی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):20درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
مشارکت فعال در پرسش و پاسخ و امتحان شفاهی:10درصد
رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز :5درصد
ارائه شرح حال بیماران و انجام امور خواسته شده از طرف استاد :5درصد
حضور فعال در اتاق عمل:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
تدریس عملی بالینی تدریس تئوری تمرین عملی پرسش و پاسخ ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش - رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز - حضور فعال در اتاق عمل - شرکت در امتحانات مربوطه
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فضاهای اتاق عمل را مشاهده و شرح دهد
2 جهت جلوگیری از آلودگی به بیمار و بالعکس از پوشش و وسایل مناسب استفاده نماید
3 قوانین و مقررات اتاق عمل را رعایت نماید
4 شرایط استریلیزاسیون اتاق عمل را بیان کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نحوه پذیرش بیمار در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه پذیرش صحیح و کامل بیمار در اتاق عمل را انجام دهد.
2 اوراق پزشکی مربوط به اتاق عمل بیمار را به استاد گزارش دهد
3 نحوه انتقال بیمار از استیشن به داخل فضای اتاق عمل را بیان نموده و انجام دهد.
4 از بیمار قبل از بیهوشی به طور صحیح و کامل شرح حال گیری نماید.
5 معاینات فیزیکی بیمار قبل از بیهوشی را به طور صحیح و کامل انجام دهد.
6 نحوه ی صحیح برخورد با بیمار و مهارت های ارتباطی بالینی را اجرا نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مانیتوریگ و آماده نمودن بیمار در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه استفاده از دستگاه های مانیتورینگ را توضیح داده و انجام دهد.
2 نحوه اتصال مانیتورینگ ها به بیمار را با نظارت استاد اجرا نماید.
3 نحوه آماده کردن دارو های بیهوشی را توضیح داده و با نظارت استاد انجام دهد.
4 روش استفاده از پیش دارو در بیماران را بیان نموده و انجام دهد.
5 نحوه استفاده از تخت اتاق عمل را عنوان کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با معاینه فیزیکی راه های هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه فیزیکی راه هوایی را به طور صحیح انجام دهد.
2 مالامپاتی بیمار را تشخیص داده و به استاد گزارش دهد.
3 موارد لوله گذاری مشکل را توضیح داده و انجام دهد.
4 مانورهای لازم جهت باز نمودن راه هوایی را شرح داده و در بیماران تحت نظارت استاد انجام دهد.
5 نحوه صحیح ماسک گرفتن در بیماران را بیان نموده و انجام دهد.
6 روش صحیح گذاشتن ایروی را شرح داده و در بیماران تحت نظارت استاد انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع لوله ها و وسایل تنفس مصنوعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع لوله های داخل تراش ها و انواع سایز بندی آنها را شرح داده و انجام دهد.
2 انواع ماسک های لارنژیال را و سایز بندی آن را توضیح داده و در بیماران تحت نظارت استاد بکار گیرد.
3 استفاده از سیستم های تنفسی مپلسون را بیان نموده داده و در بیماران تحت نظارت استاد انجام دهد.
4 نحوه استفاده و نگهداری دستگاه فیبرواپتیک را شرح داده و از آن بدرستی در بیماران تحت نظارت استاد استفاده نماید.


رفرنس ها :
-مقدمه ای بر بیهوشی تالیف سید ابراهیم مناقب، همکاران قاسم سبحانی،محمد نبی رحیمیان.تهران :جامعه نگر :سالمی، 1389 -اصول بیهوشی میلر تالیف: میلر- پاردو مترجمین: دکتر داریوش ایطحی و همکاران آخرین چاپ -اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی از فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده -ژورنال های علمی و معتبر پرستاری عسگری، محمدرضا، مراقبت پرستاری در بخش سی سیو، ای سی یو، دیالیز -الکتروکاردیوگرافی بالینی