اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : روح الله فاتح آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: قارچ شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : میکرو شناسی 1 (انگل شناسی و قارچ شناسی)
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0/35 تعداد جلسه 5
تعداد ساعات : 10
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:30درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
برگزاری Pre lab به منظور توضیح اساس و روش اجرای آزمایش‎ و اجرای عملی آن و همچنین مشارکت و تکرار آن توسط دانشجویاناستاد محور و دانشجو محور مشاهده لام‎های از قبل تهیه شده انجام آزمایشات بر روی قارچ‎های جدا شده از محیط و تشخیص جنس قارچ شرکت در آزمون عملی
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با قارچ‎های ساپروفیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی آسپرژیلوس‎ها را ببیند و بتواند گونه‎های مختلف آن را تشخیص و افتراق دهد.
2 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی موکورال‎ها (رایزوپوس و موکور) را ببیند و بتواند جنس‎های مختلف آن را تشخیص و افتراق دهد.
3 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی قارچ‎های سیاه (آلترناریا و کلادوسپوریوم) را ببیند و بتواند جنس‎های مختلف آنها را تشخیص دهد.
4 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی قارچ‎های هیالین شایع (پنی‎سیلیوم، فوزاریوم و اسکوپولاریوپسیس) را ببیند و بتواند جنس‎های مختلف آنها را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با قارچ‎های جدا شده از محیط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه پلیت‎گذاری جهت جداسازی قارچ‎ها از محیط را فراگرفته و انجام دهد.
2 مشخصات ماکروسکوپی (رنگ و قوام کلنی) هریک از قارچ‎های ساپروفیت جدا شده از محیط را بداند و بتواند جنس مرتبط با آن را تشخیص دهد.
3 با تهیه لام تیزمان از کلنی قارچ‎های ساپروفیت جدا شده از محیط، آرایش این قارچ‎ها را در زیر میکروسکوپ ببیند و بتواند جنس مرتبط با آن را تشخیص دهد.
4 طرز تهیه چسب اسکاچ از کلنی قارچ‎ها را بداند و انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی سطحی و جلدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مشاهده لام از پیش تهیه شده از ضایعات تینه‎آ ورسیکالر، بتواند عامل مسبب این عفونت را تشخیص دهد.
2 بتواند مخمرهای مالاسزیا را در تکنیک چسب اسکاچ تشخیص دهد.
3 با مشاهده لام از پیش تهیه شده از ضایعات اتومایکوزیس، بتواند عوامل مسبب این عفونت را تشخیص و افتراق دهد.
4 با مشاهده لام از پیش تهیه شده از ضایعات شوره سر، بتواند عامل مسبب این عفونت را تشخیص دهد.
5 با مشاهده لام از پیش تهیه شده کچلی سر، انواع این عفونت (اندوتریکس، اکتوتریکس و فاووس) را تشخیص و از یکدیگر افتراق دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی جلدی و زیر جلدی و عوامل مسبب آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی ترایکوفایتون‎ها (ت. منتاگروفایتیس، ت. روبروم، ت. شوئن لاینی، ت. وروکوزوم و ت. تونسورنس) را ببیند و بتواند گونه‎های مختلف آن را تشخیص دهد.
2 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی میکروسپوروم‎ها (م. کانیس و م. چیپسئوم) را ببیند و بتواند گونه‎های مختلف آن را تشخیص دهد.
3 قارچ اپیدرموفایتون فلوکوزوم را با مشاهده خصوصیات میکروسکوپی آن در لام از پیش تهیه شده، بتواند تشخیص دهد.
4 قارچ اپیدرموفایتون فلوکوزوم را با مشاهده خصوصیات میکروسکوپی آن در لام از پیش تهیه شده، بتواند تشخیص دهد.
5 قارچ سودوآلشریا بوئیدی را با مشاهده خصوصیات میکروسکوپی آن در لام از پیش تهیه شده، بتواند تشخیص دهد.
6 قارچ اگزوفیالا را با مشاهده خصوصیات میکروسکوپی آن در لام از پیش تهیه شده، بتواند تشخیص دهد.
7 با مشاهده لام تهیه شده از گرانول مایستوما، بتواند عفونت یومایستوما و اکتینومایستوما را تشخیص و از یکدیگر افتراق دهد.
8
9
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی احشائی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عامل مسبب عفونت کاندیدیازیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
2 عامل مسبب عفونت آسپرژیلوزیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
3 عامل مسبب عفونت موکورمایکوزیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
4 عامل مسبب عفونت کریپتوکوکوزیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.


رفرنس ها :
قارچ‎شناسی پزشکی روش‎های تشخیص و درمان شهلا شادزی قارچ‎شناسی پزشکی راهنمای جیبی رضا کچوئی، محسن گرامی شعار