اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ذبیح اله  قارلی پور قرقانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بهداشت عمومی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت روانی و اعتیاد
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی کوتاه، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پروژه کلاسیاستاد محور و دانشجو محور دانشجو بایستی به طور منظم و راس ساعت مقرر در کلاس درس حاضر باشد. دانشجو موظف است با آمادگی کامل و با مطالعه قبلی در کلاس درس حاضر باشد و در مباحث درسی شرکت فعال داشته باشد. دانشجو موظف است در جلسات بحث گروهی شرکت فعال داشته باشد. هر دانشجو موظف است متناسب با برنامه اعلام شده قبلی، موضوع درسی مشخص شده خود را ارائه نماید.
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول و مفاهیم بهداشت روان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بهداشت روان را شرح دهد
2 بهداشت روان را تعریف کند
3 انواع خدمات بهداشت روان را با ذکر مثال توضیح دهد
4 ارتباط متقابل سلامت جسم با سلامت روان را تشریح کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با علل یا عوامل خطر ابتلا به اختلالات یا بیماری های روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شاخص های سلامت روان را توضیح دهد
2 حداقل 4 تا از علائم هشدار دهنده برای اختلالات روانی را نام ببرد
3 ویژگی های بیماری روانی را شرح دهد
4 علل و عوامل خطر بیماری های روانی را با هم مقایسه نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نقش محیط در سلامت روان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش رهبران و افراد مهم در سلامت روان را تحلیل کند
2 نقش خانواده در سلامت روان را تشریح کند
3 نقش مدرسه را در سلامت روان توضیح دهد
4 نقش جامعه را در سلامت روان بیان کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با نقش ایمان و معنویت در سلامت روان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دیدگاه های متفاوت روانشناسان در مورد نقش مذهب بر بهداشت روان را مقایسه کند
2 تاثیر مثبت مذهب بر جنبه های مختلف سلامت روان را توضیح دهد
3 مکانیسم های اثر گذاری ایمان و معنویت بر سلامت روان را بیان کند
4 پیامدهای تاثیر ایمان و معنویت بر سلامت روان را تشریح کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: مسائل و مشکلات دوران بلوغ و نقش متقابل بهداشت روان در آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های جسمی و شناختی دوره بلوغ را بیان نماید
2 ویژگی های عاطفی و اجتماعی دوره بلوغ را توضیح دهد
3 آثار روانی دوره بلوغ را تحلیل و تفسیر کند
4 رشد هویت و بحران هویت در دوره بلوغ را تشریح کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اهمیت بهداشت روان در دوره های مختلف سنی ( کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت بهداشت روان در دوره کودکی را توضیح دهد
2 نقش ابعاد مختلف سلامت روان در دوره نوجوانی را تشریح کند
3 مسائل و مشکلات سلامت روان در دوره جوانی را تحلیل کند
4 نقش و تاثیر سلامت روان در دوره سالمندی را با ذکر مثال بیان کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با راه های پیشگیری از بروز اختلالات و بیماری های روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشگیری سطح اول در بهداشت روان را توضیح دهد
2 اهداف پیشگیری سطح اول در بهداشت روان را با ذکر مثال شرح دهد
3 هدف پیشگیری سطح دوم در بهداشت روان را بیان کند
4 خدمات و اقدامات پیشگیری سطح سوم در بهداشت روان را بیان کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های کشوری بهداشت روان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه برنامه کشوری بهداشت روان را توضیح دهد
2 هدف از اجرای برنامه کشوری بهداشت روان را تحلیل کند
3 نقش برنامه کشوری بهداشت روان را در تمرکززدایی خدمات بهداشت روانی تشریح کند
4 تاثیر ادغام خدمات بهداشت روان در مراقبت های اولیه بهداشتی (PHC) را تفسیر کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با کلیات اعتیاد و مواد اعتیاد آور(1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه اعتیاد و مواد اعتیاد آور را در جهان و ایران بیان کند
2 اعتیاد را از نظر بهداشت روانی تعریف کند
3 ویژگی های اعتیاد به مواد مخدر را ذکر کند
4 وابستگی جسمانی به مصرف مواد مخدر را با ذکر مثال توضیح دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با کلیات اعتیاد و مواد اعتیاد آور (2)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آثار وابستگی روانی به مصرف مواد مخدر را با ذکر مثال شرح دهد
2 انواع مواد مخدر را بر اساس مکانیسم اثر دسته بندی کند
3 اثرات مخرب مصرف مواد مخدر را توضیح دهد
4 الکلیسم و عوارض آن را تشریح کند
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با علل و زمینه های اعتیاد به مواد مخدر (1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاثیر عوامل اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر را با ذکر مثال توضیح دهد
2 نحوه تاثیر عوامل جغرافیایی بر اعتیاد به مواد مخدر را تشریح کند
3 عوامل خانوادگی تاثیر گذار بر اعتیاد به مواد مخدر را با ذکر مثال تفسیر کند
4 چگونگی تاثیر عومل فردی و شخصیتی بر اعتیاد به مواد مخدر را شرح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با علل و زمینه های اعتیاد به مواد مخدر (2)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اثرگذاری عوامل ژنتیکی و زیستی بر اعتیاد به مواد مخدر را تشریح کند
2 عوامل محیطی تاثیرگذار بر اعتیاد به مواد مخدر را با ذکر مثال توضیح دهد
3 چگونگی تاثیر عوامل رفتاری بر اعتیاد به مواد مخدر را تفسیر کند
4 تاثیر عوامل اقتصادی بر اعتیاد به مواد مخدر را ذکر کند
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با نقش باورها و فرهنگ جامعه در اعتیاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعتقادات نادرست جامعه نسبت به مواد مخدر را تشریح کند
2 هنجارهای موجود در جوامع را در خصوص مواد مخدر ذکر کند
3 فرهنگ ایرانی- اسلامی را با فرهنگ غرب در مورد مصرف مواد اعتیادآور مقایسه کند
4 نقش ایمان و مذهب بر مصرف مواد اعتیادآور را تفسیر کند
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با وضعیت اعتیاد در ایران و جهان و برنامه های پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وضعیت کنونی اعتیاد به مواد مخدر را در جهان توضیح دهد
2 وضعیت کنونی اعتیاد به مواد مخدر را در ایران تشریح کند
3 مهمترین برنامه های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در جهان را با ذکر مثال شرح دهد
4 رایج ترین برنامه های پیشگیری کننده از اعتیاد به مواد مخدر در ایران را ذکر کند
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با روش های مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در گذشته و راه های جدید (1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم اعتیاد به عنوان جرم یا بیماری را تفسیر کند
2 مشکلات مربوط به روش های مقابله با اعتیاد به مواد مخدر را شرح دهد
3 روش های مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در زمان های گذشته را ذکر کند
4 مهمترین روش های سنتی پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر را با ذکر مثال توضیح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با روش های مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در گذشته و راه های جدید (2)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مهمترین روش های جدید مقابله با اعتیاد به مواد مخدر را ذکر کند
2 اقدامات قانونی برای مبارزه با خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر را شرح دهد
3 مهارت های زندگی برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر را توضیح دهد
4 انواع رفتار جرأتمندانه برای مقابله با اعتیاد را با ذکر مثال تشریح کند
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با روش های مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در گذشته و راه های جدید (3)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مهارت حل مسئله به شیوه هیجان مدار را با ذکر مثال توضیح دهد
2 مهارت حل مسئله به شیوه مسئله مدار را شرح دهد
3 علائم و نشانه های فشار روانی را طبقه بندی کند
4 مهارت مقابله با فشار روانی را با ذکر مثال توضیح دهد


رفرنس ها :
1- برنامه کشوری بهداشت روانی، دکتر جعفر بوالهری، آخرین انتشار 2- بهداشت روانی، دکتر بهروز میلانی فر، آخرین انتشار