اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ذبیح اله  قارلی پور قرقانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بهداشت عمومی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی کوتاه، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پروژه کلاسیاستاد محور و دانشجو محور دانشجو بایستی به طور منظم و راس ساعت مقرر در کلاس درس حاضر باشد. دانشجو موظف است با آمادگی کامل و با مطالعه قبلی در کلاس درس حاضر باشد و در مباحث درسی شرکت فعال داشته باشد. دانشجو موظف است در جلسات بحث گروهی شرکت فعال داشته باشد. هر دانشجو موظف است متناسب با برنامه اعلام شده قبلی، موضوع درسی مشخص شده خود را ارائه نماید.
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اکولوژی و مفاهیم آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اکولوژی را به طور دقیق تعریف کند
2 انواع اکولوژی را با ذکر مثال نام ببرد
3 انواع ارتباطات متقابل بین موجودات زنده و محیط را شرح دهد
4 انواع ارتباط و تاثیر بین انسان و محیط را با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با کاربردهای اکولوژی در بهداشت عمومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه کاربرد اکولوژی در بهداشت عمومی را توضیح دهد
2 انواع کاربرد اکولوژی در بهداشت عمومی را با ذکر مثال نام ببرد
3 نقش افزایش جمعیت در بهداشت عمومی جامعه را توضیح دهد
4 تاثیر مثبت و منفی اکولوژی بر بهداشت عمومی را با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اکوسیستم، بیوسفر و اساس تفکر اکولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اکوسیستم را تعریف کند
2 بیوسفر را با ذکر مثال تعریف کند
3 رابطه بین بیوسفر و اکوسیستم را شرح دهد
4 اجزای اکوسیستم را بیان کند
5 صورت های همزیستی در اکولوژی را با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با طراحی اکوسیستم و روابط بین آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چند اکوسیستم را نام ببرد
2 روابط بین اکوسیستم ها را شرح دهد
3 عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم(زنده و غیر زنده) را ذکر کند
4 ارتباط میان عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم را توضیح دهد
5 انواع اکوسیستم ها را با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تلاش های جهانی در حفظ محیط زیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سازمان های درگیر در حفظ محیط زیست را نام ببرد
2 انواع کنفرانس ها و عهدنامه های مربوط به محیط زیست را نام ببرد
3 موضوعات کنفرانس ها ، عهد نامه ها و کنوانسیون های مربوط به حفظ محیط زیست بین المللی را توضیح دهد
4 کنفرانس ها ، عهد نامه ها و کنوانسیون های مربوط به حفظ محیط زیست بین المللی را با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مقررات و قطعنامه های مصوب جهانی در حفظ محیط زیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقررات مربوط به حفظ محیط زیست را در اصل قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران توضیح دهد
2 جرایم مربوط به تخطی از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حفظ محیط زیست را ذکر کند
3 برنامه های مختلف حفظ محیط زیست را توضیح دهد
4 مقررات و مصوبات سازمانهایی که به نحوی در حفظ محیط زیست نقش دارند را بیان کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های صندوق توسعه ملل و سازمان بهداشت در حفاظت از محیط زیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه برنامه های سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از محیط زیست را شرح دهد
2 ابعاد و حیطه های برنامه های صندوق توسعه ملل متحد در خصوص حفاظت از محیط زیست را نام ببرد
3 ابعاد و حیطه های برنامه های سازمان جهانی بهداشت در خصوص حفاظت از محیط زیست را بیان کند
4 برنامه های سازمانهایی که به نحوی در حفاظت محیط زیست نقش دارند را تفسیر کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با رابطه سلامت انسان با اکولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عواملی که بر سلامت انسان تاثیر می گذارد را نام ببرد
2 عواملی محیطی تاثیر گذار بر سلامت انسان را از سایر عوامل تفکیک کند
3 نحوه تاثیر و ارتباط بین سلامت انسان و محیط را توضیح دهد
4 تاثیرات منفی خطرات زیست محیطی بر سلامت انسان را با ذکر مثال شرح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با رابطه سلامت انسان با اکولوژی (ادامه جلسه قبل)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاثیرات مثبت حفاظت از محیط زیست بر سلامت انسان را با ذکر مثال توضیح دهد
2 نقش عوامل جوی بر سلامت انسان را بیان کند
3 تاثیر عوامل اقلیمی و تغییرات فصلی بر سلامت انسان را با ذکر مثال شرح دهد
4 نقش محیط طبیعی،محیط اجتماعی و محیط مصنوعی را بر سلامت انسان با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با رابطه بین توسعه پایدار و سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم توسعه پایدار را بیان کند
2 خواستگاه توسعه پایدار و اثر آن بر روی محیط را با ذکر مثال شرح دهد
3 ارتباط بین توسعه پایدار و سلامت انسان را توضیح دهد
4 توافقات نشست جهانی توسعه پایدار را تفسیر کند
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با استراتژی نوین بهداشت عمومی و ارزیابی اثرات محیط زیست بر سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جایگاه محیط زیست در استراتژی نوین بهداشت عمومی را بیان کند
2 مهم ترین منابع زیست محیطی را شرح دهد
3 چند مورد از آلاینده های محیط زیست را مثال بزند
4 چند مورد از اثرات آلودگی های محیط زیست بر سلامت انسان را با ذکر مثال توضیح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی نقش انسان در تغییرات محیط زیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چند مورد از روش های تاثیر انسان بر محیط زیست را نام ببرد
2 رابطه بین فعالیت های انسانی و تامین انرژی را توضیح دهد
3 اثر فعالیت های انسانی بر منابع طبیعی را با ذکر مثال شرح دهد
4 اثر فعالیت های انسانی بر آلودگی محیط زیست را با ذکر مثال توضیح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با رابطه بین تکنولوژی و اکولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنولوژی را تعریف کند
2 اثرات مثبت تکنولوژی بر اکولوژی را با ذکر مثال شرح دهد
3 اثرات منفی تکنولوژی بر اکولوژی را با ذکر مثال توضیح دهد
4 مفهوم علم ضد علم را تشریح کند
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با رابطه مسائل اجتماعی - اقتصادی، مذهب و ارزشهای اخلاقی با اکولوژی انسانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رابطه مسائل اجتماعی با اکولوژی انسانی را با ذکر مثال بیان کند
2 رابطه مسائل اقتصادی با اکولوژی انسانی را شرح دهد
3 رابطه ارزشهای اخلاقی با اکولوژی انسانی را با ذکر مثال تفسیر کند
4 رابطه مسائل مذهبی با اکولوژی انسانی را شرح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با رابطه مسائل اجتماعی - اقتصادی ، مذهب و ارزشهای اخلاقی با اکولوژی انسانی( ادامه جلسه قبل)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ارتباط تامین نیازهای اولیه و اساسی انسان با اکولوژی انسانی را با ذکر مثال شرح دهد
2 تاثیر عدالت خواهی بر اکولوژی انسانی را توضیح دهد
3 اثر مشارکت پذیری بر اکولوژی انسانی را تفسیر کند
4 ارتباط میراث فرهنگی و زیستی با اکولوژی انسانی را توضیح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با رابطه تحولات جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سلامت انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل موثر روی اندازه جمعیت انسان را نام ببرد
2 عوامل محدود کننده ای که اندازه مجاز یک جمعیت را تنظیم می کنند شرح دهد
3 علل افزایش جمعیت را با ذکر مثال توضیح دهد
4 کنش بین جمعیت های انسانی را در خصوص تامین نیازهای اولیه توضیح دهد
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با رابطه تحولات جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سلامت انسان(ادامه جلسه قبل)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات جمعیت بر سلامت انسان را با ذکر مثال توضیح دهد
2 ارتباط بین رشد جمعیت و منابع غذایی را تفسیر کند
3 رابطه بین افزایش جمعیت و مهاجرت را در خصوص تغییرات اکولوژیک توضیح دهد
4 رابطه بین رشد جمعیت و کیفیت زندگی را در خصوص تغییرات اکولوژیک شرح دهد


رفرنس ها :
1-اکولوژی، محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران، آخرین انتشار(موجود در کتابخانه دانشکده بهداشت)، 2-اکولوژی عمومی، اصغر نیشابوری، آخرین انتشار (موجود در کتابخانه دانشکده بهداشت) 3- سلامت همگانی و اکولوژی انسانی، هیئت مولفین، آخرین انتشار (موجود در کتابخانه دانشکده بهداشت)