اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : درد و دارو شناسی در دندانپزشکی
نوع درس: کارگاه تعداد واحد: 0/2 تعداد جلسه 3
تعداد ساعات : 9
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت ارائه تکالیف محوله -اجرای مستقل تدریس در کلاس بر حسب نیاز-حضور به موقع و فعال در کلاس- شرکت در امتحان نهایی
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
سالن کنفرانس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول دارو شناسی در بیماریهای دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دسته های دارویی مورد استفاده در بیماریهای دهان را طبقه بندی نماید.
2 موارد تجویز هر دسته دارویی را شرح دهد.
3 شکل های دارویی موجود در هر دسته دارویی را توضیح دهد.
4 شکل های موجود هر دارو در بازار ایران را لیست کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با داروهای آنتی هیستامین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد کاربرد آنتی هیستامینها در حوضه دندانپزشکی رالیست کند.
2 انواع دسته های آنتی هیستامین موجود را نام ببرد.
3 عوارض دهانی تجویزآنتی هیستامین ها را توضیح دهد.
4 آنتی هیستامین های موجود در بازار ایران را لیست کند.
5 نحوه و دوزاژ تجویزی آنتی هیستامینها را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول نسخه نویسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول صحیح نسخه نویسی را توضیح دهد.
2 اشکال دارویی و اختصارات آن را لیست کند.
3 زمان بندی نحوه تجویز داروها و اختصارات آن را توضیح دهد.
4 برای زخمهای دهانی نسخه صحیح را بنویسد.
5 برای ضایعات قازچی دهانی نسخه صحیح را بنویسد.
6 برای ضایعات ویروسی دهانی نسخه صحیح را بنویسد
7 برای عفونتهای دندانی نسخه صحیح را بنویسد


رفرنس ها :
Burket 2015 Fallace2013