اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (5)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0/2 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 2
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور حظور فعال و منظم شرکت در کوئیزهای دوره ای شرکت در پرسش و پاسخ شفاهی سر کلاس شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بخش
سالن کنفرانس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات نئوپلاستیک غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد.
2 نماهای بالینی بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد.
3 تشخیص های افتراقی بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد.
4 روش های کمک تشخیصی بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد.
5 درمان و پروگنوز بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با خشکی دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زروستومی را توضیح دهد.
2 هایپوسالیویشن را توضیح دهد.
3 علائم و نشانه های خشکی را توضیح دهد.
4 علل خشکی دهان را بیان کند.
5 عوارض خشکی دهان را توضیح دهد.
6 درمان خشکی دهان را توضیح دهد
7 داروهای دخیل در زروستومی را توضیح دهد.


رفرنس ها :
oral medicine Burket 2015 oral pathology Nevil