اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1394
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (3)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.3 تعداد جلسه 3
تعداد ساعات : 6
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: کوییز، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور حظور فعال و منظم شرکت در کوئیزهای دوره ای شرکت در پرسش و پاسخ شفاهی سر کلاس شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آَشنائی با سرطان های دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریسک فاکتورهای سرطان دهان را نام ببرد.
2 نشانه های اولیه سرطان دهان را لیست کند.
3 سرطان دهان را از نظر هیستولوژیکی تفکیک کند.
4 تغییرات ملکولی در سرطان دهان را لیست کرده و تفسیر نماید.
5 انواع سرطان دهان را نام ببرد
6 روند تشخیصی ،درمان و پیش آگهی سرطان های دهان را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات التهابی واکنشی حفره دهان را نام ببرد
2 سندرم های مرتبط با فیبروم تحریکی را شرح دهد
3 علل افزایش حجم لثه را توضیح دهد
4 تومورهای اپی تلیالی حفره دهان را توضیح دهد
5 ضایعات اگزوفیتیک نوروژنیک را لیست کند.
6 ضایعات اگزوفیتیک حفره دهان را توصیف کرده و در پرونده بیمار ثبت کند
7 تشخیص های افتراقی برای ضایعات اگزوفیتیک حفره دهان را لیست کرده و تفسیر نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: عوارض ناشی از مصرف تنباکو و الکل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های مصرف تنباکو را توضیح دهد
2 عوارض سیستمیک مرتبط با مصرف الکل و تنباکو را نام ببرد
3 عوارض دهانی مرتبط با مصرف الکل و تنباکو را لیست کند
4 مزایا و اثرات ترک سیگار بر سیستم های مختلف بدن را شرح دهد


رفرنس ها :
oral medicine Burket 2015 bricker color atlas of common oral disease