اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول و فنون مهارت های بالینی
نوع درس: تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Osce، تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
واحد تئوری این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شد. و واحد عملی در مرکز مهارت های بالینی با کار بر مولاژ و مشاهده فیلم آموزشیدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) 1- حضور فعال در بحث های کلاسی(تئوری و عملی) 2- شرکت در امتحانات پایان ترم (تئوری و عملی)
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار نما
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم سلامت و بیماری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. مفهوم سلامتی و بیماری را تعریف کند.
2 2. عوامل موثر و عوامل خطرساز را توضیح دهد.
3 3. مدل های سلامتی را نام برده و توضیح دهد.
4 4. سطوح مختلف پیشگیری را با ذکر مثال به طور کامل شرح دهد.
5 5. معیارهای سنجش سلامت را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با انواع علائم حیاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع علائم حیاتی را نام ببرد.
2 2. اهمیت کنترل علائم حیاتی بیمار را بیان کند.
3 3. روش گرفتن نبض، درجه حرارت، فشارخون، تنفس و اشباع اکسیژن شریانی بیمار را توضیح دهد.
4 4. عوامل موثر بر فشارخون، نبض، درجه حرارت، تنفس و اشباع اکسیژن شریانی را شرح دهد.
5 4. عوامل موثر بر فشارخون، نبض، درجه حرارت، تنفس و اشباع اکسیژن شریانی را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با روش های مختلف تزریقات، مسائل اخلاقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع روش های تزریق را ذکر نمایید.
2 2. وسایل و تجهیزات لازم جهت تزریقات را همراه با کاربرد آنها شرح دهد.
3 3. اصول و نکات لازم در تزریق عضلانی را بیان نمایید.
4 4. اصول و نکات لازم در تزریق زیرجلدی را بیان نمایید.
5 5. اصول و نکات لازم در تزریق داخل جلدی را بیان نمایید.
6 6. اصول و نکات لازم در تزریق وریدی را بیان نمایید.
7 7. عوارض مربوط به انواع تزریقات را ذکر نمایید.
8 8. مسائل اخلاقی در ارتباط با مرگ و مراقبت از جسد را شرح دهد.
9
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با کاربرد، توجهات و مراحل کار لوله گذاری مجرای ادراری و لوله گذاری معده به همراه کنترل جذب و دفع/ کاربرد، مراحل و ملاحظات مربوط به پانسمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. اندیکاسیون های استفاده از سونداژ ادراری را بیان کند.
2 2. انواع سوند ادراری را بیان کند.
3 3. نحوه گذاشتن و توجهات مربوط به انواع سوند ادراری را بیان نماید.
4 4. موارد استفاده و توجهات مربوط به لوله گذاری را شرح دهد.
5 5. نحوه کارگذاری NGT را شرح دهد.
6 6. جذب و دفع بیمار را کنترل کند.
7 7. شستشو، تمیزکردن، پانسمان زخم را شرح دهد.
8 7. شستشو، تمیزکردن، پانسمان زخم را شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: کنترل علائم حیاتی(عملی):
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل علائم حیاتی را آماده کند.
2 2. اندازه گیری و ثبت فشارخون همکلاسی خود را به طور کامل انجام دهد.
3 3. اندازه گیری و ثبت درجه حرارت همکلاسی خود را به طور کامل انجام دهد.
4 4. اندازه گیری و ثبت تنفس همکلاسی خود را به طور کامل انجام دهد.
5 5. اندازه گیری و ثبت نبض همکلاسی خود را به طور کامل انجام دهد.
6 6. اندازه گیری و ثبت اکسیژن خون شریانی همکلاسی خود را به طور کامل انجام دهد.
7 6. اندازه گیری و ثبت اکسیژن خون شریانی همکلاسی خود را به طور کامل انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اجرای لوله گذاری مجرای ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. سونداژ مثانه بر روی مانکن را طبق اصول آموزش دیده انجام دهد.
2
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اجرای لوله گذاری معده(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. سونداژ معده را بر روی مانکن طبق اصول آموزش دیده انجام دهد.
2
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: انجام تزریقات(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. تجهیزات و وسایل مورد نیاز تزریقات را آماده نماید.
2 2. روش کشیدن داروها از ویال و آمپول را به طور صحیح انجام دهد.
3 3. تزریق عضلانی را طبق نکات آموزش دیده بر روی مانکن انجام دهد.
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: انجام تزریقات(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. تزریق داخل جلدی را طبق نکات آموزش دیده بر روی مانکن انجام دهد.
2 2. تزریق زیرجلدی را طبق نکات آموزش دیده بر روی مانکن انجام دهد.
3 3. تزریق وریدی را طبق نکات آموزش دیده بر روی مانکن انجام دهد.
4 4. مسیر وریدی را به طور صحیح برقرار سازد.
5 5. نحوه خونگیری را به طور صحیح انجام دهد.
6 6. مراقبت های لازم در صورت پیدایش عوارض را به طور صحیح انجام دهد.
7
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: انجام پانسمان صحیح(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انواع پانسمان را بر روی مانکن و مولاژ بر اساس اصول ارائه شده در کلاس تئوری انجام دهد.
2
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: انجام انما- مراقبت از جسد(عملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. انجام انما را روی مانکن نشان دهد
2 2. مراقبت از جسد را طبق اصول ارائه شده در کلاس تئوری انجام دهد.
3
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آزمون عملی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :
پوتر و پری، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه تهران، اصول و فنون پرستاری نوبهار، منیر. اصول و فنون پرستاری اکبرزاده، رویا. اصول پرستاری و کار در اتاق عمل