اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علی محمدی ولدانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: معارف
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : معارف سابقه آموزشی : 20
سابقه تدریس درس مورد نظر : 20
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1390
اطلاعات مربوط به درس : منابع اسلامی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: ندارد
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش


رفرنس ها :