اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرضیه رئیسی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت باروری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- سخنرانی - پرسش و پاسخ - پاورپوینت استاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس - پاسخ به پرسشهای مطرح شده از درس جلسه قبل در ابتدای کلاس - پاسخ به پرسشهای مطرح شده در حین تدریس - تحقیق در مورد سوالات مطرح شده در کلاس و آماده کردن پاسخ آن برای جلسه آینده -حضور در امتحان میان ترم و پایان ترم
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت باروری، اجزاء بهداشت باروری، دیدگاههای جدید در بهداشت باروری و حقوق باروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت باروری را تعریف کند.
2 اهمیت بهداشت باروری را بیان کند .
3 اجزاء بهداشت باروری را شرح دهد.
4 نقش بهداشت باروری در سلامت خانواده را بیان کند .
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با شاخصهای بهداشت باروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرگ و میر مستقیم مادری را با مرگ و میر غیر مستقیم مادری بدون مراجعه به منبع با ذکر مثال مقایسه نماید.
2 تفاوت میزان باروری عمومی و باروری کلی را در نوع محاسبه در حضور استاد بگوید.
3 تجدید نسل خالص و تجدید نسل ناخالص را با استفاده از میزانهای فرضی بطور صحیح محاسبه نماید.
4 حداقل 4 مورد از عوامل مرتبط با بارداری را بدون مراجعه به کتاب فهرست کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت بلوغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزاء مهم دستگاه تناسلی را بیان نماید.
2 مختصری در زمینه فیزیولوژی دستگاه تناسلی توضیح دهد.
3 مراحل مختلف سیکل قاعدگی را بیان نماید.
4 اهمیت رعایت بهداشت دوران قاعدگی را بیان کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تغییرات طبیعی بلوغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات هورمونی دوران بلوغ را توضیح دهد .
2 در مورد تغییرات روحی – روانی دوران قاعدگی توضیح دهد
3 مراحل تکامل بلوغ را نام ببرد .
4 هریک از مراحل تلارک ، آدرناک ، منارک را توصیف کند .
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: شناسایی مشکلات و اختلالات دوره بلوغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بلوغ زودرس را تعریف کند .
2 علل بلوغ زودرس را بیان کند .
3 راههای تشخیص بلوغ زودرس را لیست نماید
4 بلوغ دیررس را توضیح دهد .
5 علل بلوغ دیررس را بیان کند .
6 راه های تشخیص و درمان بلوغ دیررس را شرح دهد .
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اشنایی با بهداشت ازدواج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت بهداشت ازدواج را بیان کند.
2 اهمیت برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج را بیان کند.
3 اهمیت انجام مشاوره ژنتیک را شرح دهد .
4 مراحل انجام مشاوره ژنتیک را لیست کند .
5 اهمیت آشنایی با روشهای مختلف پیشگیری ازبارداری را بیان کند .
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اشنایی با علل و عوامل حاملگی ناخواسته و راههای پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حاملگی ناخواسته را تعریف کند .
2 علل حاملگی ناخواسته را بیان کند .
3 عوارض روحی – روانی و اجتماعی حاملگی ناخواسته را بیان کند .
4 راههای پیشگیری از حاملگی ناخواسته را بیان کند .
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با سقط ، انواع آن و عوارض جسمی روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سقط را تعریف کند.
2 انواع سقط را لیست نماید .
3 سقط عمدی را تعریف کند و شیوع آن را بیان کند .
4 علل سقط عمدی را بیان کند .
5 عوارض جسمی - روانی و اجتماعی سقط را توضیح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با برنامه اهمیت فاصله گذاری بین حاملگی ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت فاصله گذاری بین حاملگی ها را بیان کند.
2 انواع روش های فاصله گذاری بین حاملگی را لیست نماید.
3 در خصوص انواع روش های پیشگیری از بارداری توضیح دهد.
4 در خصوص منافع و موانع هریک از روش ها توضیح دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با تعریف ناباروری ، علل و عوامل ایجاد کننده و بهداشت روان زوجین نابارور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ناباروری را تعریف کند .
2 علل نازایی را لیست کند و درخصوص هریک بطور مختصر توضیح دهد.
3 درخصوص درمان نازایی و انواع روش های آن بطور مختصر توضیح دهد.
4 توضیحات گفته شده توسط استاد در مورد ناباروری را با دقت کامل گوش دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با سرطانهای مهم زنان( سرطان پستان)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حداقل 6 مورد از عوامل مؤثر بر ایجاد کانسر پستان را بدون مراجعه به کتاب نام ببرد.
2 4 مورد از شایعترین علامت کانسر پستان را ذکر کند.
3 روشهای غربالگری سرطان پستان را به مددجوی فرضی بطور کامل آموزش دهد.
4 فواصل غربالگری در مورد زنان پرخطر برای کانسر پستان را در پایان کلاس ذکر کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با سرطانهای مهم زنان( سرطان سرویکس و جسم رحم)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حداقل 4 مورد از عوامل مهم مستعدکننده کانسر سرویکس را فهرست کند.
2 شایعترین و مهمترین و اولین علامت سرطان جسم رحم بدون مراجعه به منبع را نام ببرد.
3 3 مورد از موارد اصلی پر خطر برای سرطان جسم رحم را ذکر کند.
4 شرایط مورد نیاز برای انجام پاپ اسمیر را به بیمار فرضی بطور مناسب اموزش دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: شناسایی انواع عفونت های زنان و انواع بیماریهای مقاربتی با تاکید بر راههای پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت بهداشت جنسی را بیان کند .
2 3 مورد از راههای اصلی انتقال بیماریهای مقاربتی را بیان کند.
3 عوامل اجتماعی مؤثر بر انتقال بیماریهای مقاربتی در پایان کلاس را توضیح دهد.
4 حداقل 2 مورد از اصول پیشگیری از بیماریهای مقاربتی را به مددجوی فرضی آموزش دهد.
5 حداقل 3 مورد از رفتارهای پرخطر را در انتقال بیماریهای مقاربتی بیان کند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: شناسایی انواع عفونت های زنان و انواع بیماریهای مقاربتی با تاکید بر راههای پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حداقل 6 گروه از گروههای در معرض خطر ایدز را در پایان درس نام ببرد.
2 4 مورد از راهکارهای پیشگیری از ایدز را بدون مراجعه به کتاب توضیح دهد.
3 عوارض مهم بیماریهای مقاربتی را بطور خلاصه بیان کند.
4 علائم شایع بیماریهای مقاربتی را بطور مختصر شرح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با یائسگی و سالمندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مهمترین علائم یائسگی با روش درمان ان را توضیح دهد.
2 حداقل 3 مورد از نکات مربوط به بهداشت جسمانی را به سالمند فرضی اموزش دهد.
3 حداقل 2 مورد از نکات مؤثر بر بهداشت روانی سالمند را بنویسد.
4 تغییرات روحی و روانی دوران یائسگی را بیان نماید .
5 توضیحات گفته شده توسط استاد در مورد سالمندی را با دقت کامل گوش دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: اشنایی با نقش مردان در بهداشت باروری و خشونت علیه زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت مشارکت مردان در بهداشت باروری را بیان کند .
2 موانع مشارکت مردان در بهداشت باروری را بیان کند .
3 نقش مردان در بهداشت باروری را از نظر کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در دو جمله بنویسد.
4 تعریف سازمان بهداشت جهانی در مورد خشونت بر علیه زنان را در پایان کلاس توضیح دهد.
5 حداقل 3 مورد از عوامل مؤثر در ایجاد خشونت بر علیه زنان را بدون مراجعه به کتاب تعیین کند.
6 نسبت به نیازهای اساسی زنان و مسائل اجتماعی مربوط به انان حساسیت لازم نشان دهد.
7 انواع خشونت را نام ببرد .
8 راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان را بیان کند


رفرنس ها :
1- بهداشت مادر و کودک: دکتر سوسن پارسای،پروانه رضا سلطانی چاپ سال 1395 2- کتاب بهداشت جامع عمومی جلد1،2،3:گروه نویسندگان اساتید دانشگاه آخرین چاپ 3- آخرین دستورالعملهای وزارتخانه در مورد بهداشت باروری