اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های سیستمیک1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.3 تعداد جلسه 3
تعداد ساعات : 6
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت مطرح کردن یک کیس میتلا به بیماری سیستمیک در هر جلسه و مباحثه گروهیاستاد محور و دانشجو محور شرکت در کوییز حضور به موقع و مرتب در کلاس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات دهانی بیماری های خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان آنمی فقر آهن را شرح دهد.
2 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان آنمی نقص فولات و آنمی پرنیشز را توضیح دهد.
3 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان آنمی های همولیتیک( نقص G6PD و آنمی سایکل سل و تالاسمی) را شرح دهد.
4 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان آنمی آپلاستیک را توضیح دهد.
5 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان پلی سایتمی ورا را توضیح دهد.
6 ملاحظات سلامت دهان آگرانولوسیتوز را شرح دهد.
7 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان نوتروپنی دوره ای و مزمن را شرح دهد.
8 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان سندرم چدیاک هیگاشی را شرح دهد.
9 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لوسمی میلوئیدی حاد را توضیح دهد.
10 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لوسمی میلوئیدی مزمن را شرح دهد.
11 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لوسمی لنفوئیدی حاد را توضیح دهد.
12 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لوسمی لنفوئیدی مزمن را توضیح دهد.
13 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لنفوم هوجکین را توضیح دهد.
14 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لنفوم نان هوجکین را شرح دهد.
15 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان لنفوم بورکیت را توضیح دهد.
16 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان میلوم مالتیپل را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات دهانی بیماری های عفونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ملاحظات سلامت دهان اکتینومایکوزیس، آنتراکس و سوزاک را توضیح دهد.
2 ملاحظات سلامت دهان توبرکلوزیس را شرح دهد.
3 ملاحظات سلامت دهان جذام را شرح دهد.
4 ملاحظات سلامت دهان سیفلیس را شرح دهد.
5 ملاحظات سلامت دهان کزاز را توضیح دهد.
6 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان عفونت های قارچی عمقی( آسپرژیلوس، بلاستومایکوزیس ،هیستوپلاسموزیس و موکورمایکوزیس)را شرح دهد.
7 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان مونونوکلئوزعفونی را توضیح دهد.
8 تظاهرات دهانی و ملاحظات سلامت دهان عفونت پاپیلوما ویروس انسانی را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات دهانی بیماری های گوارش، کبد و تیروئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ملاحظات سلامت دهان بیماری ریفلاکس معده ای - مری را شرح دهد.
2 ملاحظات سلامت دهان هیاتال هرنیا را توضیح دهد.
3 ملاحظات سلامت دهان زخم دئودنال را شرح دهد.
4 ملاحظات سلامت دهان کولیت اولسرلتیو را توضیح دهد.
5 ملاحظات سلامت دهان بیماری کرون را شرح دهد.
6 ملاحظات سلامت دهان آنتروکولیت غشاکاذب را توضیح دهد.
7 ملاحظات سلامت دهان آنورکسیا، بولیمیا را شرح دهد.
8 ملاحظات سلامت دهان سندرم گاردنر،پلامر وینسون، پوتز جگرز و کودن را شرح دهد.
9 ملاحظات سلامت دهان هپاتیت A, B , C ,D, Eشرح دهد.
10 ملاحظات سلامت دهان هپاتوتوکسیسیتی ناشی از دارو را توضیح دهد.
11 ملاحظات سلامت دهان سیروز کبدی را شرح دهد.
12 ملاحظات سلامت دهان هپاتیت الکلی را شرح دهد.
13 ملاحظات سلامت دهان هایپرتیروئیدیسم را توضیح دهد.
14 ملاحظات سلامت دهان هایپوتیروئیدیسم راشرح دهد.


رفرنس ها :
dental management of medically compromised patient fallaca2013 oral medicine 2015 burket