اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های دهان و تشخیص عملی 3
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 53
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):30درصد
حضور فعال:20درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- سخنرانی - توضیح همراه با پاورپوینت _آموزش بر روی بالین بیمار استاد محور و دانشجو محور -ارائه تکالیف محوله -اجرای مستقل تدریس در کلاس بر حسب نیاز -شرکت در کوییز شفاهی و کتبی کلاسی - شرکت در امتحانات مربوطه( اعم از کوییز وپایان ترم) معاینه بیمار
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بخش
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با بیماران با احترام صحبت کند.
2 پوشش مناسب محیط آموزشی و درمانی را به تن کند.
3 با همکلاسی ها و پرسنل بخش با احترام صحبت کند.
4 قوانین انضباطی ذکر شده در آیین نامه بخش را انجام دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول کنترل عفونت و نحوه اجرای دقیق آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مواد مختلف ضدعفونی کننده را بشناسد.
2 از مواد ضد عفونی کننده مختلف در موارد صحیح کاربرد آنها استفاده کند.
3 اقدامات مورد نیاز در صورت مواجهه با پاتوژن های خونی را رعایت کند.
4 با رعایت اصول کنترل عفونت برای بیماران مبتلا به بیماری های عفونی مسری درمان های دندانپزشکی را انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: رعایت اصول کنترل عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یونیت معاینه را برای پذیرش بیمار آماده کند.
2 پس از استفاده از وسایل معاینه به روش صحیح آنها را شستشو نماید.
3 مواد مناسب برای ضد عفونی کردن یونیت را استفاده کند.
4 یونیت را بادرنظرگرفتن اصول و روش های صحیح ضدعفونی کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آگاهی دانشجو از چگونگی افتراق ضایعات پیش بدخیم و بد خیم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات بدخیم حفره دهان را تشخیص دهد.
2 شرایط و ضایعات پیش بدخیم حفره دهان را تشخیص دهد.
3 معیارهای بالینی و پاتولوژی در تشخیص ضایعات پیش بدخیم و بدخیم حفره دهان رادر نظر بگیرد.
4 ضایعات را به طور مناسب follpw up و work up کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تست های لابراتواری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری ها و شرایطی که لازم است برای بیمار آزمایش خون درخواست شود را بداند.
2 نسخه آزمایشات غربالگری بیماری های سیستمیک را بنویسد.
3 محدوده نرمال آزمایشات خون را تشخیص دهد.
4 موارد غیر نرمال آزمایشات خون را تفسیر کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با داروهای تجویزی در دندانپزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انواع مسکن ها و آنتی بیوتیک ها و مکانیسم اثر آن ها آشنا باشد.
2 انواع آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را با اندیکاسیون مناسب تجویز کند.
3 تداخلات دارویی مهم آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را تشخیص دهد.
4 عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را در نظر بگیرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نسخه نویسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اشکال مختلف دارویی را با اندیکاسیون صحیح تجویز کند.
2 یک نسخه دارویی با الگوی صحیح بنویسد.
3 داروهای دندانپزشکی ژنزیک ایران را تجویز کند.
4 بتواند یک نسخه کامل برای درمان ضایعات دهانی بنویسد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: تشخیص خشکی دهان و آگاهی از مشکلات دندانپزشکی افراد مبتلا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل ایجاد کننده خشکی دهان را تشخیص دهد.
2 علائم و نشانه ها خشکی دهان را تشخیص دهد.
3 عوارض خشکی دهان را تشخیص دهد.
4 در مورد استفاده از داروهای ایجاد کننده خشکی دهان از بیمار سوال کند.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آگاهی از درمان خشکی دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خشکی دهان را علامتی درمان کند.
2 خشکی دهان را به صورت سیستمیک درمان کند.
3 موارد تجویز و عدم تجویز درمان سیستمیک خشکی دهان را در نظر بگیرد.
4 بتواند یک نسخه برای درمان خشکی دهان بنویسد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: احساس مسئو لیت در مقابل افراد سالمند
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با افراد سالمند با احترام و حوصله رفتار کند.
2 شایعترین بیماری های سیستمیک افراد سالمند را تشخیص دهد.
3 تداخلات دارویی در افراد سالمند را تشخیص دهد.
4 اصلاحات طرح درمان در افراد سالمند را در نظر بگیرد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: احساس مسئو لیت در مقابل افراد مبتلا به بیماری های سیستمیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علایم و نشانه های بیماری های سیستمیک مختلف را تشخیص دهد.
2 تظاهرات دهانی بیماری های سیستمیک را تشخیص دهد.
3 ملاحظات دندانپزشکی بیماری های سیستمیک را اعمال کند.
4 روشهای کنترل اورژانس های پزشکی بیماری های سیستمیک مختلف را به طور صحیح به کارگیرد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: رعایت اصول تاریخچه گیری و تشکیل پرونده غربالگری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
2 تاریخچه شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
3 تاریخچه پزشکی بیمار را ثبت کند.
4 تاریخچه دندانپزشکی بیمار را ثبت کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: نحوه تکمیل پرسشنامه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرسشنامه مختصر و پرسشنامه جامع را با کاربرد مناسب به بیمار بدهد.
2 سوالات را با شیوه صحیح بپرسد.
3 قادر به تبدیل گفته های بیمار به اطلاعات صحیح پزشکی باشد.
4 به بخش های مختلف پرسشنامه تسلط داشته باشد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات سفید و قرمز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه گیری ضایعه را به طور کامل انجام دهد.
2 ضایعه را توصیف کند.
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه در نظر بگیرد.
4 متداول ترین درمان مربوط به ضایعه را ارائه دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات التهابی بافت نرم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بیمار را به طور کامل اخذ کند.
2 ضایعه را توصیف کند.
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه در نظر بگیرد.
4 متداول ترین درمان مربوط به ضایعه را ارائه دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات پیگمانته
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بیمار ی را به طور کامل اخذ کند.
2 ضایعه را توصیف کند.
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه در نظر بگیرد.
4 متداول ترین درمان مربوط به ضایعه را ارائه دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: ارائه یک مورد از ضایعات وزیکولوبولوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بیماری را به طور کامل اخذ کند.
2 ضایعه را تو صیف کند.
3 حداقل 3 تشخیص افتراقی برای ضایعه در نظر بگیرد.
4 متداول ترین درمان مربوط به ضایعه را ارائه دهد.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 Bricker last edition