اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا شعوری بیدگلی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 15
سابقه تدریس درس مورد نظر : 10
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کاردانی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : نشانه شناسی و معاینات بدنی
نوع درس: تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 22
تعداد ساعات : 26
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: شفاهی، چند گزینه ای، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، شفاهی، چند گزینه ای، تستی
اجزاءنمره نهائی
عملی:40درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی - پرسش و پاسخ - نمایش فیلم - تمرین روی ماکت و مولاژ - تمرین روی همکلاس - ارائه گزارش - ایفای نقشدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) ارائه گزارش حضور به موقع توجه و دقت حضور در مباحث درسی حضور در مرکز مهارت بالینی تمرین روی ماکت و مولاژ
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار نما
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مرکز مهارت های بالینی
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: معارفھ - تعیین رفتار ورودی - اھمیت نشانھ شناسی و معاینات بدنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با استاد و سایر ھمکلاسی ھا ارتباط مناسب برقرار کند .
2 در فرآیند یا د دھی – یادگیری شرکت نماید
3
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ارتباط با مددجو – ساختار و اھداف شرح حال – تکنیک ھای معاینھ ارزشیابی تشخیصی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی ارتباط با مددجو در موقعیت ھای فوری را توضیح دھد
2 ساختار و اھداف شرح حال را بیان کند
3 روش ھای اصلی در معاینھ بالینی را بیان کند.
4 چگونگی انجام انواع لمس را توضیح دھد
5 روش ھای کمک کننده بھ آرامش مددجو را توضیح دھد.
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: وسایل مورد نیاز معاینات بالینی - بررسی پوست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل مورد نیاز معاینات بالینی را بیان کند
2 کاربرد وسایل را شرح دھد
3 انواع ضایعات پوستی را با ذکر مثال توضیح دھد
4 نواحی بررسی ادم را نام ببرد
5
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: بررسی چشم و بینایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عیوب انکساری را تعریف کنید .
2 یافتھ ھای غیر طبیعی در بررسی مردمک ھا را بیان کند
3 یافتھ ھای غیر طبیعی در بررسی پلک ھا را بیان کند .
4 بررسی حدت بینایی با استفاده از روش شمارش انگشتان را شرح دهد
5 بررسی میدان بینایی با استفاده از تست مقابل را توضیح دھد
6 طریقھ انجام تست ھای تشخیصی استرابیسم را توضیح دھد
7
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: بررسی گوشها و شنوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت ھای مختلف گوش را بیان کند .
2 فرایند انتقال و شنیدن صدا را شرح دھد .
3 یافتھ ھای غیر طبیعی در حین معاینھ با اتوسکوپ را بیان کند
4 آزمایشات حدت شنوایی را توضیح دھد .
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: بررسی بینی ، سینوس ھا،دھان گردن - ارزشیابی تکوینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد غیر طبیعی در لمس بینی را بیان کند
2 روش بررسی حساسیت سینوسھا را شرح دھد .
3 روش بررسی سینوس ھا را با استفاده از چراغ قوه را توضیح دھد
4 موارد غیر طبیعی دھان را بیان کند.
5 روش بررسی عضلات گردن را توضیح دھد.
6 روش معاینھ تیروئید را شرح دھد .
7
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: بررسی قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکلھای مختلف قفسھ سینھ را توضیح دھد.
2 صداھای تنفسی را توضیح دھد .
3 تکتال فرمیتوس و وکال فرمیتوس را شرح دهد
4
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بررسی قلب و سیستم عروقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صداھای قلبی را توضیح دھد .
2 سوفل ھای قلبی را شرح دھد .
3 کانون ھای قلبی را نام ببرد.
4 معاینھ ورورید ژگولر را شرح دھد.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: بررسی شکم-سیستم اسکلتی عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش معاینھ طرح شکم را شرح دھد.
2 تقسمات چهار گانه و نه گانه شکمی را شرح دهد
3 انواع روش لمس کبد را توضیح دھد
4 روش لمس طحال را توضیح دھد .
5 روش لمس کلیھ را توضیح دھد
6 روش لمس مثانھ را توضیح دھد
7
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: بررسی اعصاب جمجھ ای – وضعیت عقلانی - معاینھ رفلکسی – سیستم اتونوم- معاینھ مخچھ ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معیار کمای گلاسکو را توضیح دھد.
2 بررسی وضعیت عقلی را شرح دھد.
3 معاینھ اعصاب جمجمھ ای را شرح دھد
4 معاینات رفلکسی را توضیح دھد.
5 معاینھ سیستم اتونوم را توضیح دھد.
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: بررسی ارزیابی صحنھ - ارزیابی اولیھ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نکاتی را کھ در ارزیابی صحنھ بایستی دقت شود را بیان کند
2 فاکتورھای مھم در برداشت کلی را بیان کند
3 AVPU را شرح دهد
4 ABC در ارزیابی اولیه را شرح دهد
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: بررسی ارزیابی سریع بیمار ترومائی – SAMPLE – شرح حال ارزیابی مداوم- معاینھ فیزیکی کودکان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 DCAP BATLS را توضیح دهد
2 OPQRST در شرح حال sample را توضیح دهد
3 اھمیت ارزیابی مداوم را بیان کند
4
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: ارزشابی تراکمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنائی با محیط پراتیک آشنائی با وسایل معاینھ (عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استفاده از مولاژھا را بدرستی انجام دھد
2 طریقه استفاده راوسال اتوسکوپ - افتالموسکوپ و ... را نشان دهد
3 محل وسایل مانند فشار خون و اتوسکوپ - افتالموسکوپ و ... را نشان دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: روش ھای اصلی معاینھ فیزیکی معاینھ پوست - معاینھ چشم (عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دق قسمت ھای مختلف بدن را بدرستی انجام دھد .
2 انواع لمس ھا را بدرستی انجام دھد
3 روش معاینھ پوست را بدرستی انجام دھد .
4
5 حدت بینایی را با استفاده از چارت اسنلن تعیین کند.
6 میدان بینایی را با استفاده از تست تقابل تعیین کند
7 معاینھ با افتالمسکوپ را بدرستی انجام دھد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: ادامھ معاینھ چشم - گوش ھا (عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1  بررسی حرکات چشم را بدرستی انجام دھد.
2 معاینه اعصاب چشمی را انجام دهد
3 تست ھای تشخیص.استرابیسم را بدرستی انجام دھد .
4 قسمت ھای مختلف گوش را بیان کنید .
5 معاینھ پرده صماخ با استفاده از اتو اسکپ را بدرستی انجام دھد.
6 آزمایشات جامع حدت شنوایی را بطرز صحیح انجام دھد
7 تست رینه و وبر را انجام داده و تفسیر نماید
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: بینی ، سینوس ھا،دھان گردن (عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لمس بینی را بدرستی انجام دھد .
2 معاینھ با اسپکلوم بینی را بدرستی انجام دھد .
3 دق سینوس ھا را از نظر حساسیت بدرستی انجام دھد .
4 معاینھ دھان را بدرستی انجام دھد .
5 لمس قدامی و خلفی تیروئید را انجام دهد
6
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: قفسھ سینھ (عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صداھای طبیعی و غیر طبیعی تنفسی را تشخیص دھد .
2 فرمیتوس تماسی را بدرستی انجام دھد ..
3
شماره جلسه: 19
اهداف کلی:
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: قلب و سیستم عروقی(عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کانون ھای قلبی را روی بیمار نمانشان دھد.
2 صداھای طبیعی و غیر طبیعی را با ١٠ درصد خطا تشخیص دھد.
3 معاینھ ورورید ژگولر را بدرستی انجام دھد
4
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: شکم(عملي)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لمس کبد را به دو روش بدرستی انجام دھد.
2 لمس طحال را بدرستی انجام دھد.
3 لمس کلیھ ھا را بدرستی انجام دھد.
4
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: سیستم عصبی (عملي
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینات رفلکس را بدرستی انجام دھد
2 معاینات اعصاب مخچھ ای را بدرستی انجام دھد
3 روش ھای معاینھ مخچھ ای را بدرستی انجام دھد
4
5


رفرنس ها :
1-وفیعی ،غضو-معاینه فیزیکی برای پرستاران –انتشارات بشری 1385 2-معاونت سلامت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،گروه مترجمین ،اورژانس های طبی پیش بیمارستانی (میانی)،انتشارات سیمین دخت ،1385 3-بیتز،باربارا،ترجمه دکتر لادن صفوی زاده ،معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال ،انتشارات تیمور زاده نشر طبیب ،1385 4 - احمدی فضل الله - محمدی عیسی و.. ، معاینه فیزیکی بریا پرستاران - نشر جامعه نگر 1388 5 - شهئدایی حسین - بدخش مهین - رهنما مژگان و ... ، بررسی وضعیت سلامت ( ویژه دانشجویان پرستاری - مامایی - هوشبری - فوریت های پزشکی ) - نشر جامعه نگر 1388