اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مجید اصغری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: طب سنتی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب سنتی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: Phd طب سنتی مقطع: Phd نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کلیات و امور طبیعیه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف:15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پاورپوینتدانشجومحور(پرسش و پاسخ،پژوهش) -حضور فعال -انجام تکالیف درخواستی -شرکت در امتحانات
کتاب
اورهد
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تعریف طب و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طب از دیدگاه طب سنتی را شرح دهید
2 طب عملی و نظری را توضیح دهید
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با موضوعات طب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صحت و مرض را توضیح دهید
2 اسباب اربعه صحت و مرض را شرح دهید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ارکان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت و طبیعت أرض و ماء را توضیح دهید
2 ماهیت و طبیعت هوا و نار را توضیح دهید
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مزاج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت مزاج و تقسیم مزاج معتدل را شرح دهید
2 اعتبارات هشتگانه مزاج معتدل را شرح دهید
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اقسام مزاج معتدل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معتدل نوعی و صنفی را شرح دهید
2 معتدل شخصی و عضوی را شرح دهید
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با داروی معتدل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم داروی معتدل را توضیح دهید
2 مفهوم داروی خارج از اعتدال را توضیح دهید
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اقسام مزاج خارج از اعتدال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مزاج بسیط خارج از اعتدال را شرح دهید
2 مزاج مرکب خارج از اعتدال را شرح دهید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مزاج اعضا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعضای دارای مزاج گرم و سرد را بیان کنید و گرمترین و سردترین عضو بدن را ذکر کنید
2 اعضای دارای مزاج رطب و یابس را بیان کنید و رطب ترین و یابس ترین عضو بدن را ذکر کنید
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با مزاج سن و جنس و غیره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مزاج سن و جنس را توضیح دهید و تفاوت مزاج بر حسب سن و جنس را شرح دهید
2 مزاج بلاد و صناعات را توضیح دهید و تفاوت مزاج در بلاد و صناعات مختلف را شرح دهید
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اخلاط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف و ماهیت خلط را شرح دهید و در مورد اقسام چهارگانه اخلاط توضیح دهید
2 انواع رطوبات ثانیه را توضیح دهید و اقسام خلط دم (طبیعی و غیر طبیعی) را شرح دهید
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با خلط بلغم و اقسام آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بلغم طبیعی، منفعت و ضرورت آن را شرح دهید
2 انواع بلغم غیر طبیعی (بر حسب قوام و طعم) را شرح دهید
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با خلط صفرا و اقسام آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صفرا طبیعی، منفعت و ضرورت آن را شرح دهید
2 انواع صفرای غیر طبیعی (صفرای محی، مره صفرا، صفرای محترقه و...) را شرح دهید
3
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با خلط سودا و اقسام آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سودا طبیعی، منفعت و ضرورت آن را شرح دهید
2 انواع سودا غیر طبیعی (رماد الصفرا، رماد البلغم، رماد الدم و...) را شرح دهید
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با چگونگی تولید اخلاط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هضم ثانی و چگونگی نفوذ غذا به کبد را شرح دهید
2 اسباب اربعه اخلاط (مادی، فاعلی، صوری، غایی) را شرح دهید
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اسباب عام اخلاط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسباب حرارت و برودت در تولید اخلاط و فضول هضم ها را توضیح دهید
2 اسباب حرکت اخلاط و اسباب سکون اخلاط را شرح دهید
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اعضا، ارواح، قوا و افعال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعضای اصلیه و غیر اصلیه را شرح دهید، تعریفی از روح طبی ذکر کنید
2 انواع قوا (طبیعی، حیوانی و نفسانی) را شرح دهید و در مورد افعال صادره از آنها توضیح دهید


رفرنس ها :
القانون فی الطب، الموجز فی الطب، بحر الجواهر، شرح اقسرایی، مفرح القلوب