اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی 4
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9 (روز)
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Osce، شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
نظم و انضباط (اتیکت، ظاهر، اخلاق):5درصد
مهارت عملی:35درصد
ارتباط با گروه پرسنل و بیمار:5درصد
کنترل عفونت و موارد ایمنی:5درصد
مسئولیت پذیری:5درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):25درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، مشاهده،ارائه بازخورد به عملکرد فراگیر در مهارتهای عملی (تذکر موارد اشتباه و آموزش صحیح آن).دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور منظم و فعال در اتاق عمل- رعایت نظم و انضباط در محیط کارآموزی- مسئولیت پذیری در محیط کارآموزی- انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده- کنترل عفونت و رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل- احترام به حقوق بیماران- دادن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﻣﻮرد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ به بیمار- ﺣﻔﻆ کردن ﭘﻮﺷﺶ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ.
کتاب
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آماده سازی بیمار، انواع روش‌های انتقال خون، مایع درمانی، مدیریت راه هوایی و رگ‌گیری و اصول مراقبتی آن‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش‌های انتقال خون، اصول مراقبتی و عوارض آنها را شرح دهد.
2 انواع روش‌های مایع درمانی، اصول مراقبتی و عوارض آنها را شرح دهد.
3 در آماده‌سازی سیستم‌های بیهوشی، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای دستیابی به راه‌هوایی مشارکت نماید.
4 در رگ‌گیری وریدهای محیطی مشارکت نماید.
5 در آماده کردن بیمار قبل از بیهوشی با حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ مشارکت نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با وسایل، امکانات، تجهیزات و داروهای مورد نیاز در احیای قلبی، ریوی، مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل، امکانات، تجهیزات و داروهای مورد نیاز در احیای قلبی، ریوی، مغزی را بیان نماید.
2 در آماده سازی و کنترل روزانه ترالی اورژانس مشارکت نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در سالمندان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول کلی بیهوشی در مراقبت از بیماران سالمند را شرح دهد.
2 تدابیر و تمهیدات لازم در مراقبت از بیماران سالمند تحت بیهوشی عمومی را انجام دهد.
3 تدابیر و تمهیدات لازم در مراقبت از بیماران سالمند تحت بیحسی ناحیه‌ای را انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در جراحی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، باتوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی‌های چشم را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد.
2 تدابیر و تمهیدات لازم در بیهوشی بیماران مبتلا به بیماری‌های همراه ( بیماری‌های انسدادی ریوی، قلب و عروق، دیابت و...) را بیان نماید.
3 در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل جراحی چشم مشارکت نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در جراحی‌های ارولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، بانوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی‌های اورولوژی را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد.
2 ارگان‌های حیاتی و صحنه عمل‌های جراحی اورولوژی را پایش نماید.
3 در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل‌های جراحی اورولوژی مشارکت نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در جراحی‌های عمومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، بانوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی‌های عمومی را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد.
2 ارگان‌های حیاتی و صحنه عمل‌های جراحی عمومی را پایش نماید.
3 در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل جراحی عمومی مشارکت نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در اطفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول کلی بیهوشی در مراقبت از کودکان را شرح دهد.
2 در رگیری وریدهای محیطی در کودکان مشارکت نماید.
3 در آماده‌سازی سیستم‌های بیهوشی، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای دستیابی به راه‌هوایی اطفال مشارکت نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در جراحی‌های گوش و حلق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، باتوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی‌های گوش را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد.
2 در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل‌های جراحی گوش مشارکت نماید.
3 آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، باتوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی‌های آدنوئیدکتومی و تانسیلکتومی را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد.
4 در استقرار دادن وضعیت مناسب پس از عمل‌های جراحی آدنوئیدکتومی و تانسیلکتومی مشارکت نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با بیهوشی در جراحی‌های بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی، بانوجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی‌های بینی را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد.
2 ارگان‌های حیاتی و صحنه عمل جراحی بینی را پایش نماید.
3 در آماده سازی بیمار برای استقرار وضعیت مناسب برای عمل‌های جراحی بینی مشارکت نماید.


رفرنس ها :
Hines RL, Marschall KE. Stoeltings Anesthesia & Co-Existing Disease. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2008. Ronald D. Miller. Millers Anesthesia. 7thed. 7thed. Elsevier; 2009. رونالد میلر-رابرت استولتینگ. اصول بیهوشی میلر. ترجمه دکتر امید مرادی مقدم. تهران: انتشارات اندیشه رفیع 1390.