اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نازنین ضیاء شیخ الاسلامی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: داخلی عفونی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: دانشیار گروه آموزشی : داخلی سابقه آموزشی : 18
سابقه تدریس درس مورد نظر : 18
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی عفونی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال در بخش، درمانگاه، اورزانس و کلاس های نسخه نویسی :20درصد
شرکت فعال در گزارش صبحگاهی و کنفرانس:20درصد
رعایت قوانین اموزشی:10درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی).چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینیدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش و رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز - حضور فعال در کلاس های نسخه نویسی و بخش و درمانگاه - شرکت فعال در کشیک ها - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش بر بالین بیمار سرپایی، اورژانس و بیماران بستری در بخش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را یاد گرفته و انجام دهد.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را فراگرفته و انجام دهد..
3 نحوه صحیح انجام اقدامات پاراکلینیک و درمانی را یاد گرفته و انجام دهد.
4 نحوه برخورد صحیح با بیمار اورژانسی ( پنومونی، مننژیت، آرتریت سپتیک، آنسفالیت،سپسیس،تب و را ش و پیلونفریت) را یاد گرفته و اجرا نماید.
5 شرح حال گیری در بیماران اورژانسی فوق را به طور کامل و صحیح یاد گرفته و انجام دهد.
6 معاینه فیزیکی در بیمار ان اورژانسی را به صورت صحیح انجام دهد.
7 نحوه صحیح انجام اقدامات پاراکلینیک و درمانی در بیمار اورژانسی را یاد گرفته و انجام دهد.
8 نحوه برخورد صحیح با بیمار بستری ( پنومونی، سل، سوزاک ،مننژیت، آرتریت سپتیک، آنسفالیت،سپسیس،تب و را ش، پیلونفریت، بروسلوز، آنژین و اسهال)در بخش را یاد گرفته و انجام دهد.
9 شرح حال گیری را در بیماران فوق بستری در بخش را یاد گرفته و انجام دهد.
10 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیمار بستری در بخش فراگیرد.
11 نحوه صحیح انجام اقدامات پاراکلینیک و درمانی را در بیمار بستری در بخش یاد بگیرد.
12 نحوه برخورد صحیح با بیمار و مهارتهای ارتباطی صحیح را اجرا نماید.
13 نحوه برخورد صحیح با همراه بیمار را اجرا نماید.
14 با بیماری های شایع عفونی آشنا شود.
15 تظاهرات بالینی و سیر بالینی بیماری های شایع عفونی را شرح دهد.
16 ازمایشات مورد نیاز و نحوه درمان بیماری های شایع عفونی را بیان کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با طیف اثر و استفاده های مهم بالینی آنتی بیوتیک ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طیف اثر و استفاده های مهم بالینی پنی سیلین ها - سفالوسپورین ها- کینولونها- آمینوگلیکوزیدها- مترونیدازل- کلیندامایسین -داکسیسیکلین- نیتروفورانتویین-کارباپنم- وانکومایسین-کوتریموکسازول را بنوسد.
2 عوارض و تداخلات پنی سیلین ها - سفالوسپورین ها- کینولونها- آمینوگلیکوزیدها- مترونیدازل- کلیندامایسین -داکسیسیکلین- نیتروفورانتویین-کارباپنم- وانکومایسین-کوتریموکسازول را شرح دهد.
3 موارد مصرف پنی سیلین ها - سفالوسپورین ها- کینولونها- آمینوگلیکوزیدها- مترونیدازل- کلیندامایسین -داکسیسیکلین- نیتروفورانتویین-کارباپنم- وانکومایسین-کوتریموکسازول در حاملگی و شیردهی و بیمارانی با زمینه های خاص را توضیح دهد.
4
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات ریوی بیماری های عفونی بوسیله فایل های رادیولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گراف ریه طبیعی را شناسایی و شرح دهد.
2 گراف چند مورد آبسه ریه همراه با شرح حال بیمار را شرح دهد.
3 گراف چند مورد سل ریه( کاویتری ، میلیری و ..) همراه با شرح حال بیمار را مشاهده و تشخیص دهد.
4 گراف چند مورد پنومونی همراه با شرح حال بیمار را شرح دهد.
5 عکس چند مورد پنوموتراکس بدنبال ابتلاء به پنومونی همراه با شرح حال بیمار را تشخیص و شرح دهد.
6 عکس چند مورد پلورال افوژن بدنبال ابتلا به پنومونی همراه با شرح حال بیمار را تشخیص و توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی بانسخه نویسی و نحوه فالوآپ و آموزش نحوه پیشگیری بیماری های عفونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ملاحظات خاص نسخه نویسی بیماری های مختلف عفونی در بیماران خاص (بارداری، سالمندی، کودکان ) را یاد گرفته و شرح دهد .
2 ملاحظات خاص نسخه نویسی بیماری های مختلف عفونی در بیماران خاص ( بیماران با مشکل کلیوی، کبدی گوارشی ) را یاد گرفته و شرح دهد .
3 نسخه نویسی انواع سلولیت( سلولیت اندام ،صورت، گردن و..) را فرا گرفته و بنویسد .
4 اندیکاسیون های بستری و ارجاع در سلولیت را فراگرفته و بنویسد .
5 نسخه نویسی انواع اسهال های عفونی (ژیاردیا ، شیگلا ، آمیب، وبا و ...) و نحوه آموزش به منظور پیشگیری های بعدی و اندیکاسیون های بستری و ارجاع در انواع اسهال های عفونی(ژیاردیا ، شیگلا ، آمیب، وبا و ...) را یاد گرفته و بنویسد .
6 نسخه نویسی انواع فارنژیت ها (مونونوکلئوز عفونی، استرپتوکوکی و ...) و اندیکاسیون های بستری و ارجاع در انواع فارنژیت ها (مونونوکلئوز عفونی، استرپتوکوکی و ...) را یاد گرفته و بنویسد .
7 نسخه نویسی انواع مختلف بروسلوز و نحوه فالوآپ و آموزش به منظور پیشگیری های بعدی از بروسلوز و اندیکاسیون های بستری و ارجاع در انواع مختلف بروسلوز و ملاحظات خاص نسخه نویسی انواع مختلف بروسلوز را در بیماران خاص (بارداری، سالمندی، کودکان ) را فراگرفته و بنویسد .
8 نسخه نویسی انواع مهم بیماری های کرمی شایع ( آسکاریس ، تنیا ، اکسیور و ..) و نحوه آموزش به منظور پیشگیری های بعدی را یاد گرفته و بنویسد .
9 نسخه نویسی و نحوه فالوآپ و آموزش به منظور پیشگیری های بعدی سوزاک ونسخه نویسی سوزاک را در بارداری و اندیکاسیون های بستری و ارجاع در سوزاک را فراگرفته و بنویسد .
10 نسخه نویسی عفونت کلامیدیای تناسلی و نسخه نویسی عفونت کلامیدیای تناسلی را در بارداری و اندیکاسیون های بستری و ارجاع در عفونت کلامیدیای تناسلی را یاد گرفته و بنویسد .
11 نسخه نویسی عفونت ادراری ( سیستیت و پیلونفریت ) را فراگرفته و بنویسد
12 نسخه نویسی عفونت ادراری ( سیستیت و پیلونفریت) را در بارداری یاد گرفته و بنویسد
13 اندیکاسیون های بستری و ارجاع در عفونت ادراری ( سیستیت و پیلونفریت) را فراگرفته و بنویسد .
14 نسخه نویسی سینوزیت را یاد گرفته و بنویسد
15 نسخه نویسی بیماری های شایع عفونی را با استفاده از بیمار نما یاد گرفته و بنویسد.
16 اندیکاسیون های بستری و ارجاع در سینوزیت را در همه گروه ها از جمله بارداری یاد گرفته و بنویسد .
17 نسخه نویسی انواع پنومونی ( تیپیک و آتیپیک) را یاد گرفته و بنویسد .
18 نسخه نویسی انواع پنومونی ( تیپیک و آتیپیک) در بارداری یاد گرفته و بنویسد
19 اندیکاسیون های بستری و ارجاع در انواع پنومونی ( تیپیک و آتیپیک) را فراگرفته و بنویسد .
20 نسخه نویسی انواع پنومونی ( تیپیک و آتیپیک) را یاد گرفته و بنویسد .
21 نسخه نویسی انواع پنومونی ( تیپیک و آتیپیک) در بارداری یاد گرفته و بنویسد .
22 اندیکاسیون های بستری و ارجاع در انواع پنومونی ( تیپیک و آتیپیک) را یاد گرفته و بنویسد .
23 پیشگیری از انواع پنومونی بوسیله واکسن را فراگیرد و توضیح دهد
24 نسخه نویسی انواع حیوان گزیدگی را یاد گرفته و بنویسد
25 اندیکاسیون های بستری و ارجاع در انواع حیوان گزیدگی را فراگرفته و بنویسد .
26 نحوه پیشگیری از کزاز و هاری ( ایمونوگلوبولین و واکسن ) در انواع حیوان گزیدگی را یاد گرفته و بنویسد .
27 نسخه نویسی را با معرفی چند مورد ( گزارش مورد ) فرا بگیردو ارائه دهد. .
28 نسخه نویسی را با معرفی چند مورد ( گزارش مورد ) فرا بگیردو ارائه دهد. .


رفرنس ها :
- طب داخلی هاریسون - طب داخلی مندل - مندل