اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فرانک مرادی عباس ابادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان فک و صورت دندانپزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پاتولوژی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آسیب شناسی دهان و فک و صورت1عملی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:25درصد
امتحان میان ترم:0درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
رعایت قوانین آزمایشگاه:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش تئوری در کلاس درس کار با میکروسکوپ،دیدن لام در ازمایشگاه ،پرسش و پاسخ بعد از معرفی ضایعات ،کار گروهی در آزمایشگاهاستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس رعایت کنترل عفونت پوشش صحیح و مناسب در آزمایشگاه -ارائه پاورپوینت و معرفی ضایعه -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات کار مفید با میکروسکوپ
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
میکروسکوپ
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با آماده سازی نمونه ها و کار با میکروسکوپ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل آماده سازی نمونه ها را تعریف کند و بتواند انجام دهد.
2 طرز کار با پارافین را توضیح دهد.
3 کار با میکروسکوپ را توضیح دهد.
4 درشتنمایی های مختلف میکروسکوپ را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با رنگ آمیزی و تهیه لام های میکروسکوپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل رنگ آمیزی نمونه ها را توضیح دهد.
2 مراحل رنگ آمیزی IHC نمونه ها را یتوضیح دهد.
3 انواع لام های میکروسکوپی را توضیح دهد.
4 ائوزینوفیل و بازوفیلی رنگ های لام های میکروسکوپی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی بابیماریهای پالپ و پری اپیکال شامل:کیست رادیکولر.گرانولوم پری اپیکال. استئومیلیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای پالپ و پری اپیکال را با میکروسکوپ نوری تشخیص وبا میکروسکوپ توضیح دهد.
2 نمونه کیست رادیکولر را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
3 نمونه ضایعه گرانولوم پری اپیکال را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
4 نمونه ضایعه استئومیلیت را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: ادامه آشنایی بابیماریهای پالپ و پری اپیکال شامل:کیست رادیکولر.گرانولوم پری اپیکال. استئومیلیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای التهاب را در بیماریهای پالپ و پری اپیکال را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد.
2 کیست های اقماری را در بافت همبندی نمونه کیست رادیکولر را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
3 کلسیفیکاسیونهای دیستروفیک را در نمونه ضایعه گرانولوم پری اپیکال را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
4 انواع سلول های التهابی مزمن را در نمونه ضایعه استئومیلیت را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با کیستهای ادنتوژنیک ادنتوژنیک کراتوسیست/کلسیفائینگ ادنتوزنیک سیست /کیست دنتی ژروس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای میکروسکوپی انواع کیستهای ادنتوزنیک را تشخیص و تعریف کند..
2 ضایعه ادنتوژنیک کراتوسیست را تشخیص وتوضیح دهد.
3 نمای میکروسکوپی کلسیفائینگ ادنتوزنیک سیست را تشخیص وتوضیح دهد.
4 نمای میکروسکوپی کیست دنتی ژروس راتشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: ادامه آشنایی با کیستهای ادنتوژنیک ادنتوژنیک کراتوسیست/کلسیفائینگ ادنتوزنیک سیست /کیست دنتی ژروس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زمینه بافت همبندی را در نمای میکروسکوپی انواع کیستهای ادنتوزنیک را بشناسد و توضیح دهد.
2 کراتینیزاسیون مواج را در لایه های سطحی اپیتلیوم ضایعه ادنتوژنیک کراتوسیست را تشخیص و توضیح دهد.
3 سلول های شبهی را در نمای میکروسکوپی کلسیفائینگ ادنتوزنیک سیست را تشخیص و توضیح دهد
4 دو تا چهار ردیف لایه سلولی اپیتلیوم را در نمای میکروسکوپی کیست دنتی ژروس را تشخیص و توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی باتومورهای ادنتوژنیک:انواع املوبلاستوما .تومور پیندبورگ.میگزوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای میکروسکوپی تومورهای ادنتوژنیک را بشناسد و تعریف کند.
2 نمای میکروسکوپی انواع املوبلاستوما را تشخیص و توضیح دهد.
3 نمای میکروسکوپی تومور پیندبورگ را تشخیص و توضیح دهد.
4 نمای میکروسکوپی میگزوم را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: ادامه آشنایی باتومورهای ادنتوژنیک:انواع املوبلاستوما .تومور پیندبورگ.میگزوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نمای میکروسکوپی تومورهای ادنتوژنیک را بشناسد و تشخیص دهد.
2 جزایر فولیکولی را در نمای میکروسکوپی انواع املوبلاستوما را تشخیص و توضیح دهد.
3 کلسیفیکاسیون های لایه لایه و حلقه ای را در نمای میکروسکوپی تومور پیندبورگ را تشخیص و توضیح دهد.
4 سلول های مزانشیمی دوکی را در نمای میکروسکوپی میگزوم را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی باتومورهای ادنتوژنیک:ادنتوما.آملوبلستیک فیبروما.آملوبلاستیک فیبرو ادنتوم.ادنوماتوئید ادنتوژنیک تومور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تومور ادنتوما را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
2 تومور املوبلاستیک فیبروما را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد.
3 تومور آملوبلاستیک فیبروادنتوم را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد
4 تومور ادنوماتوئید ادنتوزنیک را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: ادامه آشنایی باتومورهای ادنتوژنیک:ادنتوما.آملوبلستیک فیبروما.آملوبلاستیک فیبرو ادنتوم.ادنوماتوئید ادنتوژنیک تومور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تومورهای ادنتوژنیک را از یکدیگر با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
2 توبول های عاجی را در تومور ادنتوما را با میکروسکوپ تشخیص وتوضیح دهد.
3 پرولیفراسیون سلول های اپتلیالی ادونتوژنیک را در تومور املوبلاستیک فیبروما را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد.
4 نواحی کلسیفیکاسیون و توبول های عاجی را در تومور آملوبلاستیک فیبروادنتوم را با میکروسکوپ نوری تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی بابیماریهای پوستی لیکن پلان .پمفیگوس ولگاریس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای پوستی را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
2 ضایعه لیکن پلان را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
3 ضایعه پمفیگوس ولگاریس را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
4 ضایعه لیکن پلان و پمفیگوس ولگاریس را از هم زیر میکروسکوپ افتراق و تفاوتهایشان را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ادامه آشنایی بابیماریهای پوستی لیکن پلان .پمفیگوس ولگاریس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نماهای میکروسکوپی بیماریهای پوستی را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
2 التهاب لایه بازال ضایعه لیکن پلان را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
3 شکاف داخل اپیتلیالی ضایعه پمفیگوس ولگاریس را با میکروسکوپ تشخیص و تعریف دهد.
4 مایع تاولی و خروج خون از رگ ها در تاول ضایعه پمفیگوس ولگاریس با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی باپمفیگوئید خوش خیم مخاطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعه پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
2 نماهای میکروسکوپی پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را تشخیص و توضیح دهد.
3 پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را در درشتماییهای مختلف با میکروسکوپ تشخیص و تعریف کند.
4 ضایعه پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را در لامهای مختلف میکروسکوپی تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: ادامه آشنایی باپمفیگوئید خوش خیم مخاطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم داخل دهانی ضایعه پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
2 نمای التهابی میکروسکوپی پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را تشخیص وتوضیح دهد.
3 خصوصیات لایه بازال پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را در درشتنمایی های مختلف با میکروسکوپ تشخیص و توضیح دهد.
4 خوش خیمی ضایعه پمفیگوئید خوش خیم مخاطی را در لامهای مختلف میکروسکوپی تشخیص و توضیح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: ارائه Case Presentation
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انواع کیس های کیست های ادنتوژنیک آشنا و توضیح دهد.
2 با انواع کیس های تومورهای ادنتوژنیک آشنا و شرح دهد.
3 با انواع کیس های ضایعات پوستی خوش خیم آشنا و توضیح دهد.
4 با انواع کیس های ضایعات پوستی بد خیم آشنا و توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: جلسه Reviwe
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کلیه لامهای اموزش داده شده را مجددا یاداوری و دوره مجددکند.
2 سوالات و اشکالات لامهای قبلی دیده شده را مطرح کند.
3 لامهای مربوط به یک نمونه را جداگانه بررسی کند و تشخیص دهد.
4 کلیه لامهای آموزش داده شده را تشخیص و توضیح دهد.


رفرنس ها :
Oral and Maxillofacial Pathology Neville 2009