اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فرانک مرادی عباس ابادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان فک و صورت دندانپزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پاتولوژی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آسیب شناسی دهان و فک و صورت2 عملی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:30درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش تئوری در کلاس درس کار با میکروسکوپ،دیدن لام در ازمایشگاه ،پرسش و پاسخ بعد از معرفی ضایعات ،کار گروهی در آزمایشگاه،استاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس رعایت کنترل عفونت پوشش صحیح و مناسب در آزمایشگاه -ارائه پاورپوینت و معرفی ضایعه -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات کار مفید با میکروسکوپ
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتاب
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با ضایعات شبه تومورال ،فیبروم تحریکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات شبه تومورال را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد .
2 علائم بدخیمی و خوش خیمی را در ضایعات شبه تومورال زیر میکروسکوپ نشان دهد.
3 نمای فیبروم تحریکی را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 علائم خوش خیمی ضایعه فیبروم تحریکی را زیر میکروسکوپ تشخیص و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ضایعه اپولیس فیشوراتوم ،گرانولوم پیوژنیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعه اپولیس فیشورتوم را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
2 حضور هایپرپلازی را در ضایعه اپولیس فیشوراتوم زیر میکروسکوپ تشخیص و به استاد نشان دهد.
3 نمای گرانولوم پیوژنیک را زیر میکروسکوپ نشان کند .
4 حضور التهاب در ضایعه گرانولوم پیوژنیک را زیرمیکروسکوپ تشخیص و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با گرانول ژانت سل محیطی ،فیبروم استخوانی شونده محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای گرانول ژانت سل محیطی را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 سلولهای ژانت در ضایعه گرانول ژانت سل محیطی را زیر میکروسکوپ تشخیص و به استاد نشان دهد.
3 نمای ضایعه فیبروم استخوانی شونده محیطی را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 حضور سلولهای فیبروبلاست در ضایعه فیبروم استخوانی شونده محیطی را زیر میکروسکوپ تشخیص و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات اپیتلیال خوش خیم مخاط دهان ،هایپرکراتوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعات اپیتلیال خوش خیم مخاط دهان را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 خوش خیمی را در ضایعات اپیتلیال خوش خیم مخاط دهان زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 نمای هایپرکراتوز را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 حضور هایپرپلازی در ضایعه هایپرکراتوز را زیر میکروسکوپ تشخیص داده وبه استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با ضایعه پاپیلوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه پاپیلوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 انواع نماهای میکروسکوپی ضایعه پاپیلوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 علائم خوش خیمی در ضایعه پاپیلوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ضایعه نووس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه نووس را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 انواع نماهای میکروسکوپی نووس را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 نووس کامپاند را از نووس جانکشنال زیر میکروسکوپ افتراق داده و هریک را جداگانه نشان دهد.
4 خصوصیات میکروسکوپی انواع نووس را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات اپیتلیالی بدخیم مخاط دهان:اسکواموس سل کارسینوما و بازال سل کارسینوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای اسکواموس سل کارسینومارا زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 خصوصیات میکروسکوپی اسکواموس سل کارسینوما را در مراحل مختلف تهاجم زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 نمای بازال سل کارسینوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 علائم بدخیمی در ضایعه بازال سل کارسینوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات غددبزاقی :موکوسل ،پلئومورفیک ادنوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای موکوسل را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 سلولهای هیستیوسیت در ضایعه موکوسل را زیر میکروسکوپ تشان دهد.
3 نمای پلئومورفیک ادنوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 انواع نماهای هیستوپاتولوژی پلئومورفیک ادنوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با ضایعه موکواپیدرموئید کارسینوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه موکواپیدرموئید کارسینوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 علائم بدخیمی در ضایعه موکواپیدرموئید کارسینوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 انواع نماهای میکروسکوپی موکواپیدرموئید کارسینوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با آدنوئید سیستیک کارسینوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه آدنوئید سیستیک کارسینوم را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 علائم بدخیمی در ضایعه آدنوئید سیستیک کارسینوم را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 انواع نماهای میکروسکوپی ضایعه آدنوئید سیستیک کارسینوم را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با ضایعه وارتین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه وارتین را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 زمینه التهای ضایعه وارتین را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 انواع نماهای میکروسکوپی ضایعه وارتین را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با تومورهای بافت مزانشیمال :لیپوم،همانژیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تومورهای بافت مزانشیمال را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
2 نمای ضایعه لیپوم را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
3 نمای ضایعه همانژیوم را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات استخوان:ژانت سل گرانولوم مرکزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ژانت سل گرانولوم مرکزی را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 حضور سلولهای ژانت درضایعه ژانت سل گرانولوم مرکزی را زیر میکروسکوپ تشخیص داده وبه استاد نشان دهد.
3 نمای ضایعات استخوان را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 حضور اجسام کلسیفیه در ضایعات استخوان را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی باضایعه فیبروز دیسپلازی و ضایعه فیبروم اسفیه مرکزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه فیبروز دیسپلازی را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 زمینه فیبروزه درضایعه فیبروز دیسپلازی را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 نمای ضایعه فیبروم اسفیه مرکزی را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
4 کلسیفیکاسیون در ضایعه فیبروم اسفیه مرکزی را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات بدخیم استخوان :استئوسارکوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه استئوسارکوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 علائم بدخیمی در ضایعه استئوسارکوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده وبه استاد نشان دهد.
3 انواع نماهای میکروسکوپی استئوسارکوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با کندروسارکوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه کندروسارکوما را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 انواع نماهای میکروسکوپی کندروسارکوما را تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 علائم بدخیمی در کندروسارکوما را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با لنفوم بورکیت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای ضایعه لنفوم بورکیت را زیر میکروسکوپ نشان دهد.
2 انواع نماهای میکروسکوپی لنفوم بورکیت را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.
3 علائم بدخیمی در لنفوم بورکیت را زیر میکروسکوپ تشخیص داده و به استاد نشان دهد.


رفرنس ها :
Oral and Maxillofacial Pathology Neville 2009