اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فرانک مرادی عباس ابادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان فک و صورت دندانپزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پاتولوژی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماریهای سیستمیک (1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.04 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 2
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):0درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:0درصد
امتحان پایان ترم:95درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی.فیلم آموزشی . پرسش و پاسخ. استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع سر کلاس درس،مطالعه قبلی ، حضور فعال در پرسش و پاسخ، شرکت در کار گروهی،ارائه پاورپوینت و سخنرانی
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی باپاتولوژی ضایعات عفونی.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پاتولوژی ضایعه کاندیدا را تعریف کند.
2 نمای میکروسکوپی ضایعات عفونی را بشناسد.
3 نمای التهاب ضایعات عفونی را بشناسد.
4 هایف های کاندیدا را در ضایعه کاندیدا تشخیص دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی بابیماری سیفلیس ،پاتولوزی بیماری هرپس ،پاتولوژی بیماریهای عفونی در ایدز .
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمای میکروسکوپی بیماری سیفلیس را تشخیص دهد.
2 نمای میکروسکوپی بیماری هرپس را تشخیص دهد.
3 نمای میکروسکوپی سیفلیس را از هرپس افتراق دهد.
4 نمای میکروسکوپی ضایعات ایدز را تشخیص دهد.


رفرنس ها :
نویل