اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : درمان جامع دندانپزشکی (1)
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 5
تعداد ساعات : 20
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:50درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
حضور به موقع در بخش – پاسخ به سوالات دانشجویان – بررسی دقیق و نظارت بر فعلالیت های دانشجویان در کارهای آموزش داده شده دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور به موقع در بخش – پاسخ دقیق به سوالات مربی ارائه طرح درمان جامع زیر نظر استاد
بیمار و تجهیزات بخش
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: به کارگیری اصول انتخاب بیمار جامع و اخذ تاریخچه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند بر اساس کوریکولوم آموزشی بیمار مناسب درمان جامع (3 درمانه) را پیدا کند
2 دانشجو بتواند شکایت اصلی بیمار و کیفیت و کمیت آن را ثبت کند (present illness)
3 دانشجو بتواند مروری جامع بر ارگان های بیمار، سابقه ابتلا به بیماری های سیستمیک و مصرف دارو رابه درستی انجام دهد.
4 دانشجو بتواند تدابیر دندانپزشکی مورد نیاز بیمار را با توجه به وضعیت سیستمیک بیمار اعمال کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ثبت و انجام معاینات خارج دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند غدد بزاقی را معاینه کند و هرگونه ناهنجاری آن راثبت کند.
2 دانشجو بتواند غدد لنفاوی سرو گردن را معاینه کند و
3 دانشجو بتواند غدد لنفاوی سرو گردن را معاینه کند
4 دانشجو بتواند عضلات جونده را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: انجام و ثبت معاینات بالینی داخل دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند دندان های بیمار را به طور سیستماتیک معاینه کند
2 دانشجو بتواند به درستی ابزار های معاینه (مشاهده، لمس، دق و سمع) را به کار گیرد.
3 دانشجو بتواند بافت نرم دهان بیمار را به درستی معاینه کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: بکارگیری اصول تجویز معاینات پاراکلینیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند اندیکاسیون تجویز معاینات پاراکیلینیک را تشخیص دهد.
2 دانشجو بتواند با در نظر گرفتن کلیه اصول، معاینات پاراکیلینیک لازم را تجویز کند.
3 دانشجو بتواند جواب معاینات پاراکیلینیک بیمار را تفسیر نماید.
4 دانشجو بتواند تشخیص های افتراقی را با در نظرگرفتن معاینات پاراکیلینیک، ارائه دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: ارائه طرح درمان جامع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند طرح درمان بیمار در بخش های درمان جامع (پریو-جراحی-اندو-ترمیم) را ارائه دهد.
2 دانشجو بتواند طرح درمان بیمار خود را در بخش های درمان جامع (پریو-جراحی-اندو-ترمیمی) ارائه دهد.
3 دانشجو بتواند مشاوره های بین بخشی لازم را انجام دهد.
4 دانشجو بتواند اولویت های درمانی را به خوبی برای بیمار بیان نماید.
5 دانشجو بتواند ضایعات دهانی شایع بیمار را درمان نماید.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 Bricker last edition