اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد عباسی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : روش تحقیق
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
تدریس به صورت سخنرانی و بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور شرکت منظم در کلاس درس شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم ارائه مقاله
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کلیات روش تحقیق، انتخاب موضوع، عنوان پژوهش، نحوه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش تحقیق را با ذکر مثال به طور کامل توضیح دهد.
2 چگونگی انتخاب موضوع را بیان کند.
3 عنوان های پژوهشی مرتبط با موضوع پرستاری اورژانس را در کلاس درس توضیح دهد.
4 نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیان مسئله، تعریف واژه ها، مرور متون ، چارچوب پنداشتی،
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل نوشتن بیان مسئله را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 روش نوشتن مروری بر متون را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
3 روش نوشتن مروری بر متون را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
4 اصول نگارش چارچوب پنداشتی را در کلاس درس به طور کامل توضیح دهد.
5 نکات لازم برای نوشتن مرور متون را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اهداف، سوالات ، فرضیات، متغیرها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اهداف را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 انواع اهداف را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
3 نحوه نوشتن سوالات پژوهش را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
4 انواع فرضیات را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
5 انواع متغییرها را به طور کامل با ذکر مثال در کلاس درس شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با محیط، جمعیت، نمونه و روش نمونه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محیط پژوهش را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 نمونه پژوهش را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
3 نمونه در مطالعه را به طور کامل شرح دهد.
4 انواع روش های نمونه گیری در پژوهش را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با روش ها و ابزارهای جمع آوری داده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های جمع آوری داده ها در پژوهش را به طور کامل بیان کند.
2 انواع مصاحبه در پژوهش را با ذکر مثال به طور کامل شرح دهد.
3 انواع پرسشنامه را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
4 انواع پرسشنامه را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اعتبار و اعتماد علمی ابزارهای جمع آوری داده، محدودیتهای پژوهش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اعتبار علمی را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
2 اعتماد علمی را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
3 روش های دستیابی به اعتبار و اعتماد علمی را با ذکر مثال به طور کامل بیان کند.
4
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نکات اخلاقی در پژوهش، منبع نویسی، پیشنهاد و کاربرد یافته ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نکات اخلاقی در پژوهش را به طور کامل توضیح دهد.
2 نکات اخلاقی در پژوهش را به طور کامل توضیح دهد.
3 منبع نویسی در مقالات را به طور کامل بیان کند.
4 پیشنهادات برای مطالعات بعدی را به طور کامل بیان کند.
5 کاربرد یافته ها در پژوهش را به طور کامل بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 روش توصیفی تجزیه و تحلیل اطلاعات را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
3 روش تحلیلی تجزیه و تحلیل اطلاعات را در کلاس درس به طور کامل شرح دهد.
4
5 روش ورود اطلاعات و کار با spss را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
6 روش ورود اطلاعات و کار با spss را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.


رفرنس ها :
دلاور، علی. (1375). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران انتشارات ویرایش. عابد سعیدی، ژیلا. (1381). روشهای تحقیق در علوم پزشکی. تهران. نشر سالمی