اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اخلاق پزشکی، تعهد حرفه ای و قانون
نوع درس: کارگاه تعداد واحد: 0.2 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 6
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی کوتاه، پرسش و پاسخ، بحث گروهی،استاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس - رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی -انجام تکالیف محوله - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: ارتباط دندانپزشک با بیمار و همراهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت برقراری یک ارتباط صحیح و موثر درمانی با بیماران را تشریح نماید
2 اصول احترام به باورها واعقتادات مذهبی بیماران را بدرستی بیان نماید
3 مشکلات موجود در روابط مالی دندانپزشک و بیمار را طبقه بندی نماید
4 اصول صحیح تبلیغات دندانپزشکی را تشریح کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: Integrated case presentation
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سناریو بیمار مشکل دار و دندانپزشکی که در حل آن تلاش می کند را طراحی کند
2 طبق منشور اخلاقی حرفه دندانپزشکی که توسط ADA آماده شده است تصمیم گیری کند و نظرش را بنویسد
3 دربحث گروهی شرکت کند و هر تصمیمی که گرفته شود به بحث بگذارد
4 در انتها اهمیت دانستن مسائل اخلاقی در حل آن مشکل را بیان کند


رفرنس ها :
اریجانی باقر. پزشک و ملاحظات اخلاق ی، جلد 1 مرور ی بر مبانی اخلاق . پزشکی. چاپ اول. تهران. نشر برای فردا 1382 دستنامه اخلاق پزشکی انجمن جهانی پزشکی. مترجمین:قاسم زاده، سپهروند Patient Perceptions of Professionalism in Dentistry.Journal of Dental Education