اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : زبان تخصصی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، جور کردنی، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: جور کردنی، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):25درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه شده (آزمون کتبی یا شفاهی) در هر جلسه، ارائه تکالیف بصورت منظم و براساس تاریح های از پیش تعیین شده
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با فرآیند واژه سازی و کلیات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای مختلف یک واژه ی پزشکی را نام ببرد.
2 پسوندها، پیشوندها و ریشه ها را در یک واژه ی پزشکی تعریف و شناسایی کند.
3 اشکال ترکیبی (Combining forms) واژه های پزشکی را تعریف کرده و نحوه ی نوشتن صحیح آن را توضیح دهد.
4 قوانین استثناء در ساخت یک واژه ی پزشکی را شناسایی و بیان نماید.
5 تلفظ های غیرمعمول بکار رفته در بعضی از واژه های پزشکی را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با پیشوندهای رایج اصطلاحات پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندهای رایج مربوط به شماره (Number) و رنگ (Color) را شناسایی نماید.
2 پیشوندهای رایج مربوط به جهت (Direction) و پیشوندهای منفی ساز (Negative) را تشخیص دهد.
3 پیشوندهای رایج مربوط به درجه (Degree) و اندازه و مقایسه (Size and comparison) را تشخیص دهد.
4 پیشوندهای رایج مربوط به زمان (Time) و پوزیشن (position) را شناسایی نماید.
5 در تمرین کار در کلاس پیشوندهای رایج را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با پسوندهای رایج اصطلاحات پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پسوندهای اسم ساز (Noun suffixes) را شناسایی نماید.
2 پسوندهای صفت ساز (Adjective suffixes) را شناسایی نماید.
3 پسوندهای فعل ساز (Verb suffixes) را شناسایی نماید.
4 پسوندهای قید ساز (Adverb suffixes) را شناسایی نماید.
5 در تمرین کار در کلاس پسوندهای رایج را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با واژگان کتاب Developing reading skills 1, 2
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با واژگان کتاب Expanding reading skills 1, 2
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با واژگان کتاب انگلیسی برای دانشجویان پزشکی (جلد 3-1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با واژگان کتاب 1 Mosaic reading
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با واژگان کتاب Reading through interaction 2-3
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با واژگان های گیچ کننده (Confusing words)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با افعال دو کلمه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژگان های ارائه شده را به طور صحیح تلفظ کند.
2 واژگان های ارائه شده را معنی کند و با هر یک حداقل یک جمله بسازد.
3 کاربرد واژگان های ارائه شده را تشخیص دهد.
4 برای هر واژه ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه متن تخصصی اول
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 متن ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم متن ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه متن تخصصی دوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 متن ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم متن ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه متن تخصصی سوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 متن ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم متن ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه متن تخصصی چهارم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 متن ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم متن ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم متن ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه مقاله تخصصی اول
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقاله ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم مقاله ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم مقاله ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم مقاله ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه مقاله تخصصی دوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقاله ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم مقاله ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم مقاله ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم مقاله ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: روخوانی و ترجمه مقاله تخصصی سوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقاله ارائه شده را به طور صحیح روخوانی و ترجمه کند.
2 واژگان های مهم مقاله ارائه شده را شناسایی و معنی کند.
3 با واژگان های مهم مقاله ارائه شده حداقل یک جمله بسازد.
4 برای هر یک از واژگان های مهم مقاله ارائه شده حداقل یک مترادف و متضاد بیان کند.


رفرنس ها :
Phillips N. Berry & Kohn's Operating Room Technique, 12th edition. Mosby: 2013. آوند ابوالقاسم، عسکری علیرضا. آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه ی متون پزشکی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1395. عطایی محمود رضا، شجاع لیلا، کفشگر سوته معصومه، ذوالقدری ماندانا. انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی. انتشارات سمت؛ چاپ اول: 1394. رزگار حمیدی. لغات مشابه در انگلیسی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1393.