اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمدرضا خاکسار آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: سم شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : فارماکولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، کوییز، تستی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
جلسات پرسش و پاسخ و کوئیز:10درصد
حضور و غیاب:5درصد
فعالیت گروهی:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع در کلاس شرکت در فعالیتهای گروهی کلاس و جلسات پرسش و پاسخ ترجمه مباحث مرتبط با داروشناسی
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی بااصول پایه و مفاهیم فارماکولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت و ضرورت آشنائی با فارماکولوژی را شرح دهد
2 برخی از رفرانس های علمی مهم فارماکولوژی را بیان کند
3 روش های کاربرد دارو،منشا دارو،اشکال دارو و استانداردهای دارویی را توضیح دهد
4 دارو را تعریف کند وتاریخچه ای از فارماکولوژی شرح دهد
5 انواع روشهای تجویز داروها را توصیف نماید
6 تقسیم بندی داروها را از نظر نامگذاری و منشاء شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی بااصول فارماکوکینتیک داروها و اهمیت آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت فارماکوکینتیک و ضرورت مطالعه آن و مراحل مربوط را شرح دهد
2 جذب داروها و انواع مکانیسمهای جذب آنها را توضیح دهد
3 توزیع و حجم توزیع و فاکتورهای موثر بر توزیع داروها در بدن را توضیح دهد
4 ضرورت متابولیسم داروها و فاکتورهای موثر بر آن وانواع واکنشهای متابولیسمی داروها را شرح دهد
5 مکانیسم های حذف و دفع داروها و فاکتورهای موثر بر آن را شرح دهد
6 پارامترهای مهم فارماکوکینتیک و مفاهیم آنها مانند نیمه عمر,کلیرنس, فراهمی زیستی,دوز نگهدارنده, دوز بارگذاری را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول فارماکودینامیک داروها و اهمیت آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رسپتورهای داروئی و ساختمان و محل استقرار آنها را شرح دهد
2 آگونیست و آنتاگونیست و انواع آنها را بیان نماید
3 انواع مکانیسمهای انتقال سیگنال از غشای سلولها را توضیح دهد
4 منحنی های دوز – پاسخ و کاربردهای آن را توصیف نماید
5 مفاهیمی چون اندکس درمانی و پنجره درمانی را تعریف نماید
6 واکنشهای دارو با رسپتور و مفهوم Affinity, Efficacy و potency دارو را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با داروهای موثر برسیستم اعصاب مرکزی(خواب آور،آرام بخش،بیهوش کننده و بی حس کننده موضعی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های اصلی سیستم اعصاب مرکزی را نام برده و نقش برخی از این قسمتها را در فیزیولوژی طبیعی و ارتباط با بیماریها شرح دهد
2 مقدمه ای در زمینه فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی و برخی از انواع گیرنده های آن و مسیرهای پیام رسانی و ارتباط آنها با بیماریها را شرح دهد
3 بتواند واژه های اختصاصی چون آثارسداتیوی و هیپنوتیکی داروها را تعریف نماید
4 دسته جات مختلف شیمیائی داروهای سداتیو- هیپنوتیک و مکانیسم اثر آنها را شرح دهد
5 داروهای بیهوش کننده استنشاقی و تزریقی را نام برده و اثر آنها را بر اعضاء مختلف بدن شرح دهد
6 با تقسیم بندی داروهای بیحس کننده موضعی آشنا باشد ومکانیسم اثرآنهارا شرح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی باداروهای موثر بر سیستم قلب و عروق وداروهای مدر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم های ایجاد و کنترل عصبی فشار خون و انواع فشار خون را شرح دهد
2 تقسیم بندی داروهای ضد فشار خون را توضیح دهد
3 فارماکولوژی داروهای ضد فشار خون مانند داروهای بلوکر کانال کلسیم،داروهای وازودیلاتور مستقیم عمل کننده وداروهای موثر در سیستم رنین آنژیو تانسین را بطور خلاصه توضیح دهد
4 دسته های اصلی دیورتیک ها را توضیح دهد و محل اثر آن ها را شرح دهد
5 کاربرد های اصلی و عوارض تیازید ها، دیورتیک های قوس هنله و دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم را توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی باداروهای ضد میکروبی مانند داروهای ضد باکتری،قارچ،ویروس و انگل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آنتی بیوتیک، عفونت اضافی ، مقاومت میکروبی و اهمیت آن را شرح دهد
2 با آنتی بیوتیک هایی چون پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها آشنا گردد و بتواند مکانیسم اثر بخشی آنها را توضیح دهد
3 مکانیسم اثر ، خصوصیات ، عوارض جانبی ، کاربرد درمانی آنتی بیوتیکهایی چون پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها را توضیح دهد
4 برای درک بهتر داروهای ضد قارچ، قارچها را دسته بندی کند و انواع داروهای ضد قارچ را شرح دهد
5 بتواند داروهای ضد ویروس را دسته بندی کند و انواع داروهای ضد آنها را شرح دهد
6 قادر می باشد که بیماری های معمول ناشی از انگل ها را نام ببرد و داروهای مقابله کننده با عفونتهای ناشی از آنها را توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با داروهای موثر بر دستگاه گوارش از قبیل ضد تهوع،استفراغ،اسهال و غیره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گروه و یا داروهای اصلی مورد مصرف در بیماریهای اسید-معدی را نام برده و مکانیسم عمل آنها را شرح دهد
2 قادر خواهد بود که دارو های مورد مصرف در تحریک حرکات دستگاه گوارش را توضیح دهد
3 دستة اصلی داروهای ملین و مسبب یبوست را تعریف نماید
4 چند داروی اصلی مورد مصرف در اسهال را با ذکر مکانیسم عمل آنهارا شرح دهد
5 چند داروی مورد مصرف در تهوع و استفراغ را با ذکر مکانیسم عمل توضیح دهد
6 انواع داروهای کلی نرژیک ، آنتی کلی نرژیک ، H2بلوکرها مؤثر بر دستگاه گوارش توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با داروهای موثر در بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات مهم فیزیولوژیک دوران بارداری تعریف نماید
2 نحوه تاثیرتغییرات فیزیولوژیک برفارماکودینامیک و فارماکوکینتیک داروها را شرح دهد
3 دوران های مختلف جنینی و نحوه تاثیرداروها در این دوران را توضیح دهد
4 طبقه بندی مصرف داروها در دوران بارداری را تعریف نماید
5 داروهای کاربردی در بیماریهای شایع ناشی از بارداری را شرح دهد
6 ویتامین های و مواد معدنی مورد نیازدر دوران بارداری را توضیح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تداخلات و عوارض دارویی،طرز نگهداری دارو،کاربرد واکس،سرم و اسپری های حشره کش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نتایج کلی حاصل از تداخلات داروئی را شرح دهد
2 نتیجه حاصل از تداخل داروئی در مرحله جذب ومتابولیسم را شرح دهد
3 طریقه نگهداری دارو را از لحاظ رعایت شرایط محیطی توضیح دهد
4 واکسن ها رااز لحاظ عملکری طبقه بندی کند و طرز کاربرد عمومی واکسن را توضیح دهد
5 سرم ها رااز لحاظ عملکردی طبقه بندی کند و طرز کاربرد عمومی سرم ها را توضیح دهد
6 نحوه عملکرد حشره کش ها و اسپری ها عمومی را بشناسد ونحوه عملکرد آنها را شرح دهد


رفرنس ها :
Basic and clinical pharmacology. Katzung, B.G. (eds.), Masters, S. B., Trevor, A. J.,(Associate Editors); McGraw-Hill, New York, 11th edition, 2009.