اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه شریفی فرد آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی 4
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 واحد تعداد جلسه 9 روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
کار عملی :60درصد
امتحان پایان ترم:20درصد
رعایت قوانین و مقررات کارآموزی و انجام فعالیت های از پیش تعیین شده :20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
تدریس تئوری + تمرین عملی + پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور دانشجو در هر روز موظف است راس ساعت 7:30 دقیقه صبح در کارآموزی حاضر باشد. از ساعت 7:30 تا 7:45 صبح طبق برنامه از پیش تنظیم شده دانشجو موظف است به کنترل و آماده سازی وسایل مورد نیاز روزانه بپردازد. از ساعت 7:45 تا شروع اعمال جراحی (با توجه به اینکه اعمال جراحی از ساعت 9 صبح آغاز می گردد)ساعت کنفرانس در نظر گرفته می شود با شروع اعمال جراحی دانشجویان با تیم های جراحی که در اتاق عمل مشخص شده و مربی بر بالین بیمار حاضر می شوند. دانشجویان موظف به نوشتن گزارش مربوط به هر بیمار با تاکید بر مراقبت های لازم قبل ، حین و بعد از عمل با توجه به نوع بیهوشی و نوع جراحی می باشند. هر دانشجو موظف است در پایان روز بیماری، نوع جراحی و مراقبت های مورد نظر هر بیمار را از منابع علمی معتبر مطالعه و در روز بعد گزارش نماید. گزارشات نوشته شده مربوط به هر بیمار روز بعد در ساعت کنفرانس بررسی و در صورت نیاز مطالب تئوری مورد نیاز تدریس خواهد شد.
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمار و تجهیزات بخش
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل جراحی در جراحیهای تخصصی و فوق تخصصی از تاریخ : 95/6/21 الی 95/7/12 شنبه الی دوشنبه هر هفته از ساعت7/30 الی 13
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های لازم جهت آمادگی بیمار قبل از عمل جراحی را انجام دهد.
2 پذیرش بیمار و تنظیم پرونده بیمار در زمان ورود به اتاق عمل را در حضور مربی و بدون کمک او انجام دهد .
3 داروهای بیهوشی ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز را با توجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی تخصصی و فوق تخصصی بدون حضور مربی آماده کند.
4 بیمار را با توجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی تخصصی و فوق تخصصی با توجه به نظر پزشک بیهوشی آماده کند.
5 از بیمارشرح حال بگیرد و بر اساس اصول گزارش نویسی وضعیت بیمار را بدون حضور مربی و کمک او ثبت و گزارش کند.
6 انواع روش های بیهوشی و مراحل انجام هر یک از آنها را در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی در حضور مربی و پزشک بیهوشی و با کمک انها انجام دهد
7 باز کردن راه هوایی و مراقبت از راه هوایی بیمار را با حضور مربی و پزشک بیهوشی انجام دهد .
8 پایش ارگانهای حیاتی و صحنه عمل را در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی بدون حضور مربی به درستی انجام دهد.
9 تدابیر و تمهیدات لازم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای را در جراحیهای تخصصی و فوق تخصصی در حضور مربی و بدون کمک او انجام دهد..
10 مراقبت های پرستاری لازم پس از بیداری از بیهوشی در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی را در حضور مربی و بدون کمک او انجام دهد.
11 تدابیر و تمهیدات لازم در پذیرش و مراقبت از بیماران اورژانس را بیان نموده و مشارکت نماید.
12 چگونگی پذیرش ، مراقبت و ترخیص بیماران سرپایی را بیان نموده و در انجام آن مشارکت نماید.
13 چگونگی پذیرش ، مراقبت و ترخیص بیماران سرپایی را بیان نموده و در انجام آن مشارکت نماید.
14 تدابیر و تمهیدات لازم برای مراقبت از بیمارانی که در خارج از اتاق عمل جهت انجام آندوسکوپی و عکسبرداری تشخیصی نیاز به بیهوشی دارند را توضیح دهد.


رفرنس ها :
مقدمه ای بر بیهوشی تالیف سید ابراهیم مناقب، همکاران قاسم سبحانی،محمد نبی رحیمیان.تهران :جامعه نگر :سالمی، 1389 اصول بیهوشی میلر تالیف: میلر- پاردو مترجمین: دکتر داریوش ایطحی دکتر فرناز کمالی دکتر نسترن سادات مهدوی علی رستگار فرج زاده انتشارات اندیشه رفیع چاپ اول - 1391 اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده کتب مراقبت ویژه، فارماکولوژی و آزمایشات تشخیصی بالینی و پاراکلینیکی، ژورنال های علمی و معتبر پرستاری عسگری، محمدرضا، مراقبت پرستاری در بخش سی سیو، ای سی یو، دیالیز، نشر تحفه مهدی زاده، سید موسی الکتروکاردیوگرافی بالینی