اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهرا علی اکبرزاده آرانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9 روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: کوییز
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
عملکرد دانشجو در اعمال جراحی:50درصد
نظم و انظباط و مسئولیت پذیری:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مهارت بالینی در اتاق عمل و روی بیمار، کنترل فعالیت های دانشجو و تذکر موارد خطااستاد محور و دانشجو محور شرکت منظم در کاراموزیها -رعایت مقررات و قوانین بیمارستان و اتاق عمل-برقراری تعامل مناسب با مربی و همکلاسی ها و بیماران و پرسنل -انجام تکالیف محوله -شرکت در کنفرانسهای روزانه، شرکت در اعمال جراحی در نقش فرد سیرکولر و اسکراب اول
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ایجاد و حفظ محیط استریل در اتاق عمل را شرح داده و اجرا نماید.
2 اتاق عمل رادرابتدای هر شیفت کاری طبق اصول صحیح آماده نماید.
3 ضدعفونی اتاق عمل و تجهیزات آن را به نحو صحیح انجام دهد.
4 در پذیرش بیمار به اتاق عمل جراحی و حمایت او برای قرار گرفتن روی تخت کمک نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در تجهیز اتاق عمل بر اساس نوع جراحی بیمار به فرد سیرکولر کمک نماید.
2 قبل از شروع عمل جراحی با تکنیک صحیح با بتادین یا دکوسپت اسکراب نماید
3 بعد از اسکراب دستها را به روش صحیح بر اساس نوع اسکراب خشک نماید.
4 با تکنیک باز گان و دستکش استریل جراحی بپوشد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با تکنیک بسته گان و دستکش استریل جراحی را بپوشد.
2 گان و دستکش جراحی را با تکنیک صحیح به جراح بپوشاند
3 نحوه ایستادن و حرکت در محیط استریل و غیر استریل را به نحو صحیح انجام دهد.
4 گان و دستکش جراحی را با تکنیک صحیح خارج نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ابزار های عمومی جراحی را شناسایی نماید.
2 میز جراحی را طبق اصول استاندارد پوشانده و بچیند.
3 شمارش گاز و ابزارهای جراحی را همراه با فرد سیار طبق استانداردها شمارش نماید.
4 مقدمات شروع جراحی را شرح داده و اجرانماید
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیمار را طبق اصول استریل و به روش صحیح پرپ نماید.
2 پرپ مناطق خاص را به روش صحیح انجام دهد.
3 انواع شان ها را بر اساس اندازه و نحوه کاربرد شناسایی کند.
4 درپ بیمار را بر اساس محل جراحی به نحو صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک های حین عمل را طبق اصول صحیح انجام دهد.
2 ابزار مورد نظر جراح را بر اساس مرحله جراحی پیش بینی نماید.
3 زخم های جراحی را طبقه بندی و شرح دهد
4 مراحل التیام زخم را برای سایر هم گروهی های خود شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد انواع گره های جراحی را بر اساس مورد استفاده توضیح دهد.
2 اهمیت انجام گره صحیح جراحی را شرح دهد.
3 گره مربع یک دستی را به طور صحیح انجام دهد.
4 گره مربع دو دستی را به طور صحیح انجام دهد.
5 گره سایشی یا جراحان را به طور صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد انواع بخیه را بر اساس زخم جراحی توضیح دهد.
2 بخیه ساده منقطع و پیوسته را به نحو صحیح انجام دهد.
3 انواع بخیه ها ( منقطع، پیوسته، فرد، کونل، کوشینگ، لمبرت، مترس افقی و عمودی، دور و نزذیک و ... را در موقع استفاده برای بیمار شناسایی نماید.
4 بخیه های آموزش داده شده توسط مربی را بر اساس نوع زخم و نظر جراح بکار گیرد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اصول و عملکرد فرد اسکراب در اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل زخم را از نظر ترشحات و خونریزی کنترل و به روش صحیح پوشانده و پانسمان نماید.
2 اشیاء خطر ناک و نوک تیز جراحی را به روش صحیح معدوم نماید.
3 ابزار های آلوده و غیر آلوده عمل را به روش صحیح جمع آوری و تحویل بخش CSR نماید.
4 در تمیز و آماده کردن اتاق عمل برای جراحی بعدی به سایر پرسنل کمک نماید.


رفرنس ها :
1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, IBSN 0766806626 2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 3- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. اصول و فنون عملکرد فرد سیار اسکراب. چاپ اول 1391. 4- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803.