اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : معصومه اکبری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 23
سابقه تدریس درس مورد نظر : 13
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول و روش آموزش به بیمار
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، تستی - تشریحی، تستی - تشریحی، تستی - تشریحی، تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، PBL، تستی - تشریحی، PBL، تستی - تشریحی، PBL، تستی - تشریحی، PBL، تستی - تشریحی، PBL
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
ارائه تکلیف به صورت سخنرانی:25درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، TBLدانشجومحور(پرسش و پاسخ،پژوهش) -حضور فعال در کلاس -ارائه تکلیف -شرکت در امتحانات
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار نما
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار نما
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار نما
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار نما
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار نما
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی باتعریف آموزش ، تعریف یادگیری ، تفاوت آموزش ویادگیری ماهیت وملاکهای یادگیری واهداف آموزش به مددجوازدیدگاه مددجو/ متخصصین بهداشتی وجامعه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آموزش و یادگیری را شرح دهد
2 ملاکهای یادگیری رابیان نماید
3 اهداف آموزش به مددجوازنظرمددجو و متخصصین بهداشتی راتوضیح دهد
4 اهداف آموزش به مددجوازدیدگاه جامعه راشرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: تئوریهای یادگیری (نظریه های رفتارگرایی : شرطی سازی پاسخگر، شرطی سازی وسیله ای ، شرطی سازی کنشگر، نظریه شناختی : تئوری گشتالت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نظریه به یادگیری شرطی سازی انواع آنرا راشرح دهد
2 نظریه یادگیری شرطی سازی کنشگرراتوضیح دهد
3 نظریه یادگیری گشتالت رابیان نماید
4 مواردکاربردهریک ازنظریه ها ( شرطی سازی پاسخگر، شرطی سازی وسیله ای ، شرطی سازی کنشگروگشتالت ) درآموزش به مددجورابیان کند
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: تئوریهای یادگیری معنی دارکلامی ، شناختی اجتماعی ، اصول وقوانین یادگیری ، موانع یادگیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تئوری یادگیری معنی دارکلامی راشرح دهد و مواردکاربردتئوری یادگیری معنی دارکلامی درآموزش به مددجورابیان کند
2 تئوری یادگیری شناختی – اجتماعی راشرح دهد و مواردکاربردتئوری یادگیری شناختی – اجتماعی درآموزش به مددجورابیان نماید
3 اصول یادگیری رانام ببرد
4 قواعدیادگیری و موانع یادگیری راشرح دهد
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: تعیین نیازهای آموزشی مددجویان (شرائط آموزش ، منابع تعیین نیازهای آموزشی مددجویان ، بررسی وشناخت مددجویان ، تشخیص نیازهای آموزشی مددجویان )
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرائط مناسب آموزشی جهت آموزش به مددجورا بیان کند
2 منابع تعیین نیازهای آموزشی مددجویان رانام ببرید
3 روش بررسی نیازآموزشی مددجویان راشرح دهد
4 ارزشیابی تکوینی دانشجویان
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: هدف کلی ، اهداف رفتاری ، دلیل نوشتن اهداف ، دسته بندی اهداف آموزشی درحوزه های شناختی ، عاطفی وروانی حرکتی ، نوشتن اهداف آموزشی درحیطه آگاهی ، مهارت ، نگرش وعملکرد، الگوی عمومی آموزش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف کلی و هدف رفتاری راشرح و دلیل نوشتن اهداف رفتاری و معیارهای نوشتن اهداف رفتاری رانام ببرید
2 طبقه بندی های حیطه شناختی ، طبقه بندی های حیطه عاطفی ، طبقه بندی های حیطه روانی – حرکتی را شرح دهد
3 اهداف آموزشی درحیطه آگاهی ، اهداف آموزشی درحیطه مهارت و اهداف آموزشی درحیطه نگرش راتشخیص دهد
4 اهداف آموزشی درحیطه عملکردراتشخیص دهد ( ارزیابی تکوینی)
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: روشهای آموزش به مددجو( روشهای آموزشی درحیطه آگاهی ، مهارت ، نگرش وعملکرد: سخنرانی ، بحث ، گفتگو، نمایش عملی ، عملکردتحت راهنمایی آموزش دهنده ، خودآموزگام به گام ، روش حل مشکل ، تمرینات ، ارائه مثا لهای موردی ، ایفای نقش ارائه تجربیات مشترک ، توافق رفتاری ، مشاوره)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای مورداستفاده درآموزش درحیطه آگاهی و مهارت راشرح دهد
2 روشهای مورداستفاده درآموزش درحیطه نگرش را بیان کند
3 روشهای مورداستفاده درآموزش درحیطه عملکردرا توضیح دهد
4 روشهای مختلف آموزش رامقایسه ومحاسن ومعایب هرروش را نام ببرد
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: نقش ارتباط درآموزش – موادورسانه های آموزشی ( موادچاپی ، اسلایدها پروژکتورهای اورهد، اسلاید، ویدئوپروژکتور، مدلها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نقش ارتباط درآموزش به مددجوراشرح دهد
2 اهمیت وسایل سمعی – بصری درآموزش به مددجورابیان کند
3 معیارهای تهیه اثربخش موادورسانه های آموزشی و مزایا و محدودیت هرکدام ازموادورسانه های آموزش راتوضیح دهد
4 وسیله کمک آموزشی مناسب برای هرروش آموزش راتشخیص دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: ارزشیابی آموزش به مددجو(آزمونهای کتبی ، شفاهی وعملی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع آزمونهای کتبی و معیارهای تهیه آزمونهای کتبی 4 جوابی راشرح دهد
2 معیارهای تهیه آزمونهای کتبی تشریحی و معیارهای آماده سازی یک آزمون شفاهی راتوضیح دهد
3 معیارهای تهیه ازمون عملی (OSPE – OSCE ، ……) را بیان کند
4 باتوجه به وضعیت مددجوونوع آموزش روش مناسب ارزیابی راتشخیص دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: سازماندهی دانشجویان برای قسمت عملی درس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گروه بندی دانشجویان را انجام دهند
2 برای هرگروه آموزشی دانشجویان سرگروه و نام گروه را مشخص کنند
3 موضوع آموزس به بیمار را تعیین کند
4 وظائف هر کدام از اعضاء گروهها را مشخص کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: انجام قسمت عملی درس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بررسی و نقد آنچه گروههای تدریس انجام داده اند و نقد عنوانهای تدریس آنها را انجام دهد
2 اهداف کلی، جزیی و رفتاری تکالیف دانشجویان را مشخص کند
3 مواد کمک آموزشی که بکار ببرد
4 نقد و بررسی کارعملی دانشجویان را انجام دهد
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: ارائه تکالیف از طرف گروههای دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برنامه ریزی برای اجرای کار تکالیف انجام شود
2 نحوه اجرا ی تکلیف را بیان کند
3 نحوه کنترل کلاسی را شرح دهد
4 نحوه ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تکمیلی را توضیح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ارائه تکالیف از طرف گروههای دانشجویان و جمع بندی نهایی کل درس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجرای کار تکالیف
2 بررسی نحوه اجرا
3 بررسی کنترل کلاسی
4 نحوه ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تکمیلی


رفرنس ها :
-صابرین ، معصومه (1381).چگونه طرح درس بنویسیم؟ -عبدالعلیان ، معصومه. (1382) روشهای تدریس ویادگیری درآموزش پرستاری ومامایی . چاپ اول. -مهاجرایروانی ، تانیا (1380). اصول آموزش به بیمار. تهران : سالمی - Guilbert, J.J. Educational Handbook of Health Personnel. 6thed, Geneva:WHO. - Harris, S.Human Communications. (Last ed.). Manchester:Black Well. - Cooper, J.M. Classroom Teaching skill. (Last ed). Lexington:D.C. Health and Company. - Freeman,J. Quality Basic Education: The Development Of Cometence. (Last ed). paris: Unesco. - Anderson, L.W .Increasing Teacher Effectiveness. Paris: Unesco. - Smith, C.J. Effective Classroom Management. (Last ed.).London: R outledge. - Ross, K.N. Planning the Quality of Education: The Collectetion and use of Data for Informed Decision- Making. (Last ed.).Paris: Unesco. - Lefrancois, G.R. Psychology for Teaching. (Last ed.). Bclmont: Wadsworth Publishing.