اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آزمایشگاه انگل شناسی ( 2 )
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.8 تعداد جلسه 13
تعداد ساعات : 26
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Ospe
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش اهداف به صورت آموزش دانشجویان در آزمایشگاههای عملی انجام می شوداستاد محور و دانشجو محور دیدن لامهای مونته شده تک یاخته ها انجام آزمایشات مورد نظر تهیه گزارش کار و تحویل به استاد در آخر هر جلسه انجام تکالیف محول شده در طول ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با اصول کار در آزمایشگاه انگل ‎شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند کاربرد انواع روشهای تشخیصی در بیماریهای انگلی تک یاخته ی را نام ببرد.
2 نمونه مورد نظر را در هر بیماری انگلی تک یاخته ی را بدست آورد.
3 انواع روش های سرولوژیک و کاربرد آنها را در آزمایشگاه انگل شناسی شرح دهد
4 تجهیزات و وسایل اختصاصی آزمایشگاه انگل شناسی را بشناسد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با آمیب بیماریزای انتاموبا هیستولیتیکا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند آمیب های دستگاه گوارش را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 نام تک یاخته های آمیبی را از روی مورفولوژی آنها تشخیص دهد
3 اشکال مختلف آمیب انتاموبا هیستولیتیکا را تشخیص دهد
4 اشکال مختلف آمیب انتاموبا کولی را تشخیص دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با انواع آمیب های غیر بیماریزا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند آمیب های غیر بیماریزا اندولیماکس و یداوموبا را تشخیص دهد.
2 مرحله کیست و تروفوزوئیت اندولیماکس نانا را شناسایی کند
3 مرحله کیست و تروفوزوئیت یداوموبا بوتچلی را شناسایی کند
4 مرحله تروفوزوئیت دی انتاموبا فراژیلیس را شناسایی کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تاژکداران روده ای و سایر حفرات بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجوی باید بتواند تاژکداران دستگاه گوارش و سایر نقاط بدن را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 کیست و تروفوزوئیت ژیاردیا لامبلیا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 کیست و تروفوزوئیت کیلوماستیکس مسنیلی را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 تروفوزوئیت تریکوموناس واژینالیس را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: شناسایی تاژکداران خونی و بافتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند اشکال مختلف تاژکداران خون و بافت را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 فرمهای آماستیگوت و پروماستیگوت لیشمانیا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 اشکال تریپانوزوم های آفریقایی را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 اشکال تریپانوزوم های آمریکایی را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با کوکسیدیا ی دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی کوکسیدیا دستگاه گوارش را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 اشکال مختلف کوکسیدیایی روده ای را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 مرحله oocyst ایزوسپورا ، کریپتوسپوریدیوم را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 اسپوروزئیت های سارکوسیستیس در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: شناسایی انواع پلاسمودیوم ها(پلاسمودیوم ویواکس و اواله)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند شکل رینگ فرم پلاسمودیوم ویواکس را در گسترش نازک خون شناسایی کند
2 فرم آموبوئیدی پلاسمودیوم ویواکس ها را در گسترش نازک خون تشخیص دهد
3 اشکال اختصاصی گامتوسیت های پلاسمودیوم ویواکس را در گسترش نازک خون شناسایی کند
4 اشکال اختصاصی پلاسمودیوم اواله را در گسترش نازک خون شناسایی کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: شناسایی انواع پلاسمودیوم ها(فالسیپاروم و مالاریه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند اشکال رینگ فرم پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش نازک خون شناسایی کند
2 اشکال گامت های پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش نازک خون شناسایی کند
3 مراحل مختلف پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش ضخیم خون تشخیص دهد
4 اشکال اختصاصی پلاسمودیوم مالاریه را در گسترش نازک خون شناسایی کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با روشهای رنگ آمیزی و تهیه گسترش خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند رنگ آمیزی تری کروم را انجام دهد
2 رنگ آمیزی گیمسا را انجام دهد
3 از نمونه خون گستر شهای نازک و ضخیم تهیه نماید
4 روشهای رنگ آمیزی نمونه های آلوده را انجام دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند انواع حیوانات آزمایشگاهی را مهار کند
2 از حیوانات آزمایشگاهی خونگیری کند
3 روده موش را باز کرده و انگل های روده ای را جدا کند
4 انگل های جدا شده از حیوانات آزمایشگاهی را نگهداری کند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با انگل توکسوپلاسما و بابزیا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کیست بافتی توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
2 فرم تاکی زوئیت توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 فرم اووسیست توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 مرحله داخل گلبول قرمز بابزیا را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با تک یاخته بالانتیدیوم کلی و بلاستوسیستیس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرم تروفوزئیت بالانتیدیوم کلی را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 فرم کیست بالانتیدیوم کلی را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 اشکال مختلف بلاستوسیتیس را زیر میکروسکوپ شناسایی کند


رفرنس ها :
Atlas of medical helminthology & protozoology اصول تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی - دکتر غروی اطلس جامعه انگل شناسی پزشکی - دکتر محمد جواد غروی