اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد سلطان زاده آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار (1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخاستاد محور(سخنرانی) رعایت ضوابط کلاس درس شامل رعایت نظم و زمان انجام به موقع تکالیف کلاسی حضورفعال در مباحث شفاهی آمادگی امتحان شفاهی از مباحث مطرح شده در جلسات ماقبل
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
اسپیکر برای نمایش فیلم
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با واژگان و اصطلاحات پایه ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ایمنی، مخاطره، خطر، نقص را تعریف نماید.
2 تعریفی از وازگان حادثه، شبه حادثه و توقف عملیات ارائه نماید.
3 فرایند وقوع رویداد را تشریح نماید.
4 تاریخچه ای از ایمنی را ترسیم نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با انواع خطرات منجر به رویدادها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تقسیم بندی خطرات را نام ببرد.
2 خطرات منجر به حوادث آسیب رسان را توضیح دهد.
3 خطرات مختص به صنایع مختلف را بیان نماید.
4 تقسم بندی خطرات آسیب رسان بر اساس آمارهای جهانی و ملی بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با انواع حوادث و پیامدهای ناشی از آن و تشریح پیامدهای مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی عمومی حوادث را توضیح دهد.
2 طبقه بندی حوادث بر اساس mort را توضیح دهد.
3 هرم حادثه را تشریح نماید.
4 پیامهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی حوادث را نام ببرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: تبیین زیان های ناشی از حوادث و مدل های اقتصادی آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع زیان های مستقیم و آشکار را نام ببرد.
2 انواع زیان های غیرمستقیم و پنهان را نام ببرد.
3 آسیب های اقتصادی کلان حوادث را مشخص نماید.
4 مدل های هزینه های حوادث را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با برخی از حوادث مهم صنعتی دنیا و ایران و تشریح علل وقوع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برخی از حوادث صنعتی مهم دنیا را نام ببرد.
2 با حوادث صنعتی و آسیب زای ایران آشنا شده باشد.
3 چرایی و چارچوب بررسی حوادث را تشریح نماید.
4 علل و عوامل عمومی حوادث را بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با برخی از مدل های تحلیل حوادث
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول و مبنای مدل سازی و تحلیل حوادث را توضیح دهد.
2 برخی از مدل های تحلیل حوادث را نام ببرد.
3 مدل دومینو را توضیح دهد.
4 تئوری راه اندازی خطر را توضیح دهد.
5 مدل TMEPM و 4M و 3E را تشریح نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مدل های مرتبط با نقش انسان در حوادث شغلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدل دومینو هاینریش را تشریح نماید.
2 مدل فاکتورهای انسانی را توضیح دهد.
3 دیگر مدل های مستدل بر نقش خطای انسانی در حوادث را ترسیم نماید.
4 علل بروز اعمال ناایمن و خطای انسانی را بیان نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با انواع شاخص های عملکردی در ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شاخص های تکرار حادثه را محاسبه نماید.
2 شاخص های شدت حادثه را محاسبه نماید.
3 ضریب T ایمن را محاسبه نماید.
4 شاخص های مختلف وقت حوادث را محاسبه نماید.
5 شاخص های ایمنی را معرفی نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: امتحان میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: تبیین و توضیح نقش رنگ و علائم هشدار دهنده در ایمنی محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مفاهیم رنگ و اشکال در قالب ایمنی آشنا باشد.
2 علائم هشدار در ایمنی را بشناسد.
3 روش های معمول در طراحی سیستم های هشدار دهنده بر اساس محیط کار را تشریح نماید.
4 کارکرد رنگ و وسایل هشدار دهنده و علائم ایمنی در محیط های صنعتی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی کار در ارتفاع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مخاطرات کار در ارتفاع را نام ببرد.
2 اصول ایمنی کار در ارتفاع را توضیح دهد.
3 نقش گروه های شغلی در هنگام کار در ارتفاع را بیان کند.
4 ساختار BBS در هنگام کار در ارتفاع را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با سازمان های مهم در زمینه ایمنی در دنیا و ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و ساختارهای مرتبط با ایمنی آن را معرفی نماید.
2 ساختار مرتبط با ایمنی و بهداتش در وزارت بهداتش و دستورالعمل های مرتبط با آن را معرفی نماید.
3 بتواند برخی از سازمان های فراملی در برخی از کشورها مانند OSHA , NIOSH , ACGIH , NFPA , HSE , ... و کارکردهای آنها را تبیین کند.
4 سازمان های بین المللی مرتبط با ایمنی مانند ILO WHO را شناخته و از سازوکار آن آگاه باشد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی در معادن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع معادن را نام برده و تشریح نماید.
2 مخاطرات معادن را نام ببرد.
3 روش های ایمن کار کردن در معدن را بیان کند.
4 با دستورالعمل های انجام کار ایمن در معدن و عملیات های آتشباری آشنا باشد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با ایمنی در انبار و کارگاه ساختمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع انبار را نام برده و کاربری آنها را توضیح دهد.
2 مخاطرات و ایمنی انبار را تشریح نماید.
3 مخاطرات کارگاه های ساختمانی را بیان کند.
4 روش ایمن سازی کارگاه های ساختمانی را توضیح دهد
5 اصول ایمنی کار با جرثقیل، داریست و ... را بیان نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم و عبارات گودبرداری و ایمنی در عملیات گود برداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مفاهیم گود لرداری را بیان نماید.مفاهیم گودبرداری علمی آشنا باشد.
2 انواع گود برداری را توضیح دهد.
3 مخاطرات عملیات گود برداری را بیان کند.
4 اصول ایمنی و مقررات حفاظتی در عملیات گود برداری را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با فضای محصور و اصول کار ایمن در فضای بسته
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع فضای محصور را نام ببرد
2 مخاطرات فضای بسته را بیان کند.
3 اصول کار ایمن در فضای بسته را تشرح نماید.
4 فرایند اخذ مجوز کار در فضای محصور را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: امتحان پایان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :
کلیات بهداشت حرفه ای- دکتر علیرضا چوبینه ارزیابی کمی ایمنی - دکتر ایرج محمدفام ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت، دکتر احسان ا... حبیبی ایمنی در معادن - حسین ابراهیمی و همکاران آیین نامه ها و مقررات ساختمان - انتشارات وزارت مسکن ایمنی ساخت و ساز، ساختمان و گودبرداری بر اساس استاندارد OSHA - Confined Space Entry Institution of Chemical Engineers incident investigation, CCPS publication Modern Accident Investigation and Analysis, Second Edition