اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهره خلجی نیا آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول خدمات بهداشتی جامعه و آموزش بهداشت (بهداشت1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1/5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 26
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
مشارکت در بحث گروهی:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور -حضور منظم در کلاس -مشارکت در بحث گروهی -شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی بامفاهیم سلامت و بیماری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سلامت و بیماری را تعریف کند
2 عوامل تعیین کننده سلامت را لیست نماید.
3 سلامت را از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی توضیح دهد
4 طیف سلامت و بیماری را ترسیم نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم پیشگیری و انواع آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل خطر را لیست نماید.
2 پیشگیری اولیه را تعریف کند.
3 پیشگیری اولیه را با مثال شرح دهد.
4 پیشگیری ثانویه را تعریف کند.
5 پیشگیری ثانویه را با مثال شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با خدمات بهداشتی اولیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه خدمات بهداشتی اولیه را تعریف کند.
2 خدمات بهداشتی اولیه را لیست نماید.
3 اهداف خدمات بهداشتی اولیه را لیست نموده و نقد نماید.
4 نقش ماما در خدمات بهداشت اولیه را بازگو نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با شبکه های بهداشتی درمانی در ایران و جهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای شبکه بهداشتی درمانی در ایران را بیان کند.
2 سطوح مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان را با نمودار توضیح دهد.
3 وظایف هر یک از سطوح شبکه بهداشت و درمان شهرستان را لیست نماید.
4 نظام های عرضه خدمات بهداشتی جهان را خلاصه نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت فردی عمومی و اجتماعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت فردی عمومی و اجتماعی را تعریف کند
2 دیدگاه اسلام نسبت به بهداشت را شرح داده و دبه کار ببرد.
3 بهداشت جامعه نگر را نقد نماید
4 نقش ماما در بهداشت جامعه نگر را شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با عوامل تعیین کننده سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه واهداف عوامل تعیین کننده سلامت را شرح دهد.
2 عدالت در سلامت را تعریف کند
3 کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت را شرح دهد
4 مفاهیم عوامل تعیین کننده سلامت را لیست نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سازمان های بهداشت بین المللی و نظام های عرضه خدمات بهداشتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سازمان بهداشت جهانی را معرفی کند
2 اهداف و رسالت این سازمانها را لیست کند
3 نظام های عرضه خدمات بهداشتی در جهان را لیست نماید.
4 نظام های عرضه خدمات بهداشتی در جهان را با هم مقایسه نماید.
5 استراتژی های سازمان بهداشت جهانی را نقد نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت مادر و کودک و نقش ماما در آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت خانواده را تعریف کند
2 بهداشت مادر و کودک را شرح دهد.
3 دلایل اهمیت آن اجزا و اهداف آن را ترسیم نماید.
4 علل اصلی مرگ مادری را لیست نماید.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با شاخص های سلامت جامعه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دلایل اهمیت شاخص های بهداشتی را ترسیم نماید.
2 شاخص های مرگ و میر ابتلا را توضیح داده و لیست نماید.
3 شاخص های باروری را نام برده و شرح دهد.
4 شاخص های سلامت جامعه در ایران را تفسیر کند.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های آموزش بهداشت و بهداشت مدارس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آموزش بهداشت را تعریف کند
2 اصول آموزش و یادگیری را لیست کند
3 جایگاه بهداشت مدارس را در نظام ارایه خدمات بهداشتی با نمودار ترسیم نموده و توضیح دهد.
4 تاثیر آموزش بهداشت بر برنامه های مختلف بهداشتی را جمع آوری نموده و شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت حرفه ای را تعریف کند
2 اهداف بهداشت حرفه ای را لیست نماید.
3 بیماریهای ناشی از کار را لیست نماید.
4 طریقه پیشگیری از بیماری های مرتبط با کار را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بهداشت محیط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت محیط را تعریف کند
2 اهداف بهداشت محیط را بیان کند
3 بیماریهای منتقله از طریق مواد غذایی و طریقه پیشگیری از آنها را نام ببرد.
4 بیماریهای ناشی از آلودگی آب و هوا و نحوه پیشگیری از آلودگی را لیست نموده و توضیح دهد.


رفرنس ها :
1- درسنامه پزشکی پیشگیری و جتماعی، پارک، جی ای-جلد1،2،3-آخرین چاپ 2- پارسای سوسن. بهداشت مادر و کودک . آخرین چاپ 3- گروه مولفین دانشگاه علوم پزشکی تهران. کتاب جامع بهداشت عمومی. تهران: ارجمند. آخرین چاپ 4- اصول خدمات بهداشتی، دکتر حسین شجاعی تهرانی- آخرین چاپ