اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد سلطان زاده آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار (3)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
میانگین کوئیزهای کلاسی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور - حضور فعال و منظم - شرکت در کوئیزهای کلاسی - شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
تجهیزات صوتی برای پخش فیلم
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با رئوس مطالب، نحوه ی ارزشیابی و مرور اصطلاحات مرتبط با ایمنی کلاسیک و مدرن، برق و ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات ایمنی کلاسیک و مدرن، برق و ماشین آلات را توضیح دهد.
2 اصطلاحات مرتبط با ایمنی کلاسیک و مدرن، برق و ماشین آلات را شرح دهد.
3 علل وقوع حوادث را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ماشین،حرکات و نقاط مکانیکی خطرناک آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماشین و اجزاء آن را به درستی توضیح دهد.
2 انواع حرکات مکانیکی خطرناک در ماشین را تعریف کند.
3 نقاط خطرناک در ماشین آلات را توضیح دهد.
4 اهمیت ایمنی کار با ماشین آلات را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با خطرات مکانیکی ماشین آلات و ضوابط و قوانین بین المللی در سیستم ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خطر مکانیکی را تعریف کند.
2 انواع خطرات مکانیکی در ماشین آلات را تعریف نماید.
3 ضوابط ایمنی سازمان بین المللی کار در سیستم ها را توضیح دهد.
4 ضوابط ایمنی کشوری در سیستم ها را تعریف نماید.
5 ماشین ناایمن را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مبانی راهبردی حفاظ گذاری و کاربرد انواع روش های کنترلی خطرات ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معیارهای راهبردی حفاظ گذاری ماشین آلات را توضیح دهد.
2 انواع روش های ایمن کنترل خطرات ماشین آلات را به درستی توضیح دهد.
3 معیارهای راهبردی حفاظ گذاری ماشین آلات را به درستی توضیح دهد.
4 انواع روش های حفاظ گذاری ماشین آلات را به درستی نام ببرد.
5 حفاظ را با درستی تعریف نماید.
6 انواع حفاظ را به درستی توضیح دهد.
7 مبانی طراحی حفاظ های ثابت را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع سیستم های حفاظتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم های حفاظتی حساس (فتوالکتریکی، فرکانس رادیویی و الکترومکانیکی) را توضیح دهد.
2 سیستم های حفاظتی را به درستی تعریف نماید.
3 سیستم های حفاظتی پس زننده را به درستی توضیح دهد.
4 سیستم های حفاظتی از نوع کنترل های دو دستی را به درستی توضیح دهد.
5 سیستم های حفاظتی محدود کننده را به درستی توضیح دهد.
6 سیستم های حفاظتی دریچه ای را به درستی توضیح دهد.
7 مزایا و محدودیت هر یک از سیستم های حفاظتی را به درستی نام ببرد.
8 زیر پایی های ایمنی را به درستی توضیح دهد.
9 فاصله صحیح قرارگیری سیستم های حفا ظتی را به درستی محاسبه نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی و کاربرد روش های حفاظتی با استفاده از فاصله و بارگیری و بارگذاری و انواع وسایل حفاظت فردی در کار باماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفاظت از طریق فاصله و موقعیت را به درستی توضیح دهد.
2 انواع روش های بارگیری ماشین آلات را به درستی توضیح دهد.
3 استفاده از شیلدهای حفاظتی به درستی بداند.
4 استفاده از ابزارهای دستی را به درستی بداند.
5 وسایل حفاظت فردی در ارتباط با کار با ماشین را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی و کاربرد روش Trip Bar, Lock Out, Tag out در ارتباط با ایمنی ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش Trip Bar, Lock Out, Tag out را به درستی تعریف نماید.
2 اصول برچسب گذاری صحیح را به درستی توضیح دهد.
3 اصول قفل گذاری را به درستی توضیح دهد.
4 کابلهای ایمنی را به درستی توضیح دهد.
5 میله ها و اهرمهای ایمنی را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی و تبیین خطرات و روش های ایمن سازی انواع ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خطرات و روش های ایمن سازی ماشین های پرس را به درستی نام ببرد.
2 خطرات و روش های ایمن سازی ماشین های چوب بری را به درستی توضیح دهد.
3 خطرات و روش های ایمن سازی ماشین های فرز را به درستی نام ببرد.
4 خطرات و روش های ایمن سازی ماشین های مته را به درستی توضیح دهد.
5 خطرات و روش های ایمن سازی ماشین های سنگ سمباده را به درستی نام ببرد.
6 خطرات و روش های ایمن سازی ماشین های تراش و .... را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تعاریف، اصول و مبانی الکتریسیته
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه ها و مفاهیم مهم در الکتریسیته را به درستی تعریف نمایید.
2 اصول تولید الکتریسیته را به درستی توضیح دهد.
3 اصول تولید الکتریسیته متناوب را به درستی توضیح دهد.
4 جریان الکتریسته با ولتاز قوی و ضعیف را به درستی شرح دهد.
5 اصول کلی تولید و انتقال برق را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با ساختار تولید و توزیع و نحوه استفاده از برق شبکه های توزیع برق و مدارهای مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شبکه های توزیع برق را به درستی نام ببرد.
2 نحوه توزیع برق در شبکه توزیع را به درستی توضیح دهد.
3 مدارهای مرتبط با برق را به درستی توضیح دهد.
4 شبکه های برق رسانی را به درستی شرح دهد.
5 مفاهیم انتقال برق شلمل انواع کابل ها و مختصات آن را بخوبی بشناسد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با انواع خطرات الکتریسیته در صنعت و تشریح علل و شرایط ایجاد برق گرفتگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خطرات ناشی از جریان الکتریسیته در صنعت را به درستی نام ببرید.
2 علل ایجاد انواع خطرات ناشی از برق را به درستی توضیح دهد.
3 شرایط ایجاد برق گرفتگی را به درستی توضیح دهد.
4 عوامل موثر بر شدت برق گرفتگی بر روی انسان را به درستی توضیح دهد.
5 انواع آسیب های ناشی از برق گرفتگی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با انواع سیستم های عایق و کابل ها ی برق رسانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عایق را به درستی توضیح دهد.
2 انواع عایق ها را به درستی توضیح دهد.
3 انواع کابل ها برق رسانی را به درستی توضیح دهد.
4 نحوه ی شناسایی کابل ها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با حدود و مقادیر شدت جریان های مجاز مستقیم و متناوب و رعایت حریم خطوط برق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول کلی تعیین شدت جریان مجاز مستقیم در دستگاههای و سایر تجهیزات را به درستی توضیح دهد.
2 اصول کلی تعیین شدت جریان مجاز متناوب در دستگاههای و سایر تجهیزات را به درستی توضیح دهد.
3 اصول ایمنی و رعایت حریم خطوط برق دار را به درستی توضیح دهد.
4 آیین نامه های مرتبط با جریان برق را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با راهکارهای ایمنی حفاظت در برابر خطرات جریان برق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های محافظت در برابر برق گرفتگی مستقیم را به درستی نام ببرد.
2 انواع روش های محافظت در برابر برق گرفتگی به طور غیر مستقیم را به درستی نام ببرد.
3 انواع روش های محافظت در برابر برق گرفتگی به صورت توام را به درستی نام ببرد.
4 دستگاهها و سایر تجهیزات مورد استفاده برای حفاظت در برابر برق گرفتگی را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: تبیین و تشریح اهمیت زون بندی و طبقه بندی مناطق مستعد خطر در انواع استانداردهای مرتبط با آن و انتخاب تجهیزات برقی مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت ناحیه بندی مناطق دارای خطر را به درستی شرح دهد.
2 انواع استانداردهای مختلف برای ناحیه بندی مناطق دارای خطرات ویژه را به درستی توضیح دهد.
3 اقدامات و تجهیزات حفاظت برقی مناسب برای هر ناحیه را به درستی نام ببرد
4 اصول انتخاب تجهیزات برقی مناسب برای هر کدام از مناطق مستعد خطر را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با خطرات الکتریسیته ساکن و صاعقه و ایمنی آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منابع الکتریسته ساکن را بشناسد.
2 خطرت مرتبط با الکتریسته ساکن را توضیح دهد.
3 ایمنی الکتریسته ساکن را تشریح کند
4 ایمنی مواجهه با صاعقه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی ویژه ی خطرات برق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تجهیزات حفاظت فردی مرتبط با خطرات برق را به درستی نام ببرد.
2 معیارهای انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مرتبط با خطرات برق را به درستی توضیح دهد.
3 موارد مربوط به نحوه ی نگهداری و استفاده تجهیزات حفاظت فردی مرتبط با خطرات برق را به درستی توضیح دهد.
4 ساختارهای مناسب برای تهیه و استفاده از تجهیزات برقی را بیان کند


رفرنس ها :
ایمنی کاربردی در صنایع، دکتر احسان اله حبیبی – آخرین ویرایش ایمنی ماشین آلات : سیستم های حفاظتی – دکتر عدل – آخرین ویرایش ایمنی در برق – مجیری- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق – 1389. ایمنی برق الکتریسیته ساکن، جاری و صاعقه – احمد قاسمی – انتشارات یا مهدی – 1388. ایمنی برق برای مهندسین – حلوانی و شیرازی – انتشارات سبحان – 1392. ایمنی و بهداشت برای مهندسین – محمد فام – انتشارات فن آوران – 1389. ایمنی در برق و راهنمای کامل ارتینگ – داود وارسته نسب – انتشارات پرک – 1390. John Ridley and John Channing, Safety at Work, Lasted edition Electrical Safety in the Workplace, OSHA publication Controlling Electrical Hazards - OSHA ,Machinery and Machine Guarding, OSHA 1910.212