اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : کوروش جودکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کاردانی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : احیای قلبی ریوی پیشرفته
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی-پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس حضور منظم در کلاس ارائه تکلیف محول شده
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با راههاای هوایی فوقانی و علل انسداد راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی راه هوایی را شرح دهد
2 فیزیولوژی راه هوایی را توضیح دهد
3 علل انسداد راه هوایی را توضیح دهد
4 روش های برطرف کردن انسداد راه هوایی را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نحوه اداره کردن راه هوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه باز کردن راه هوایی از طریق دهان را توضیح دهد
2 نحوه باز کردن راه هوایی از طریق بینی را توضیح دهد
3 نحوه باز کردن راه هوایی به وسیله ماسک لارنژیال را توضیح دهد
4 نحوه باز کردن راه هوایی از طریق تراکئوستومی را توضیح دهد
5 نحوه باز کردن راه هوایی از طریق لارنژیوستومی را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اکسیژن درمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های اکسیژن درمانی را توضیح دهد
2 انواع هیپوکسی را توضیح دهد
3 اکسیژن درمانی با کانولای بینی را توضیح دهد
4 اکسیژن درمانی با انواع ماسک را توضیح دهد
5 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با انتوباسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های انتوباسیون را توضیح دهد
2 انتوباسیون در افراد ترومایی را توضیح دهد
3 مراقبت از بیمار دارای لوله تراشه را توضیح دهد
4 مراقبت از کاف در بیمار دارای لوله تراشه را توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با وسایل کمکی در برقراری تهویه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های استفاده از آمبوبگ را توضیح دهد
2 نحوه استفاده از آمبوبگ را توضیح دهد
3 اندیکاسیون های استفاده از آمبوبگ را توضیح دهد
4 نحوه استفاده از ونتیلاتور پرتابل را توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با روش های دستیابی عروقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 راههای رساندن دارو به بیمار در ورید های محیطی را توضیح دهد
2 راههای رساندن دارو به بیمار در ورید های مرکزی را توضیح دهد
3 راههای رساندن دارو به بیمار از راه لوله تراشه را توضیح دهد
4 راههای رساندن دارو به بیمار از راه داخل استخوانی را توضیح دهد
5 راههای رساندن دارو به بیمار از راه داخل قلبی را توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با دیس ریتمی های قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیبریلاسیون دهلیزی را توضیح دهد
2 تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی را توضیح دهد
3 بلوک های گره دهلیزی بطنی را توضیح دهد
4 بلوک های شاخه ای را توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با دیس ریتمی های قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاکیکاردی بطنی را توضیح دهد
2 فیبیریلاسیون بطنی را توضیح دهد
3 آسیستول قلبی را توضیح دهد
4 دیس ریتمی تورسادپوینت را توضیح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با الکترو شوک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های استفاده از الکترو شوک را توضیح دهد
2 شوک کاردیوورژن را توضیح دهد
3 دفیبریلاسیون را توضیح دهد
4 شرایط استفاده از الکترو شوک را توضیح دهد
5 مراقبت ها حین استفاده از الکترو شوک را توضیح دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با داروهای احیا قلبی ریوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروی آتروپین را توضیح دهد
2 داروی اپی نفرین را توضیح دهد
3 داروی لیدوکائین را توضیح دهد
4 داروی آمیودارون را توضیح دهد
5 در مورد داروی بیکربنات سدیم توضیح دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با استفاده از وسایل کمکی در فشردن قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندیکاسیون های استفاده از وسایل کمکی در ماساژ قلبی را توضیح دهد
2 نحوه استفاده از ACD را توضیح دهد
3 نحوه استفاده از Chest chompressor را توضیح دهد.
4 نحوه استفاده از Auto pulse را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با عوارض احیای قلبی ریوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوارض گوارشی احیای قلبی ریوی را توضیح دهد
2 عوارض اسکلتی احیای قلبی ریوی را توضیح دهد
3 عوارض نخاعی احیای قلبی ریوی را توضیح دهد
4 عوارض ریوی احیای قلبی ریوی را توضیح دهد


رفرنس ها :
کتاب جامع CPR در بالغین کتاب جامع اصول احیا قلبی ریوی (CPR) اصول پرستاری اورژانس