اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : عباس مقدم آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم تشریح سابقه آموزشی : 19
سابقه تدریس درس مورد نظر : 19
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آناتومی تنه ـ نظری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2.5 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 43
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، کوییز
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
کوییز:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور -حضور فعال و به موقع سر کلاس شرکت فعال در پرسش و پاسخ -شرکت در کوئیز های هفتگی -شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کامپیوتر
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با استخوان های خاجی جناغ و دنده ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جناغ و قسمت های مختلف آن را نام ببرد
2 چگونگی مفصل شدن دنده ها با جناغ را شرح دهد.
3 قسمت های مختلف یک دنده نمونه را نام ببرد.
4 دنده اول را شرح دهد.
5 تفاوت دنده ها در مفصل شدن و ویژگی های ساختمانی شرح دهد.
6 آناتومی سطحی مهره ها، جناغ، دنده ها را توضیح دهد.
7 چگونگی شمارش دنده ها و مهره ها را توضیح دهد.
8 اهمیت آناتومی بالینی دنده ها، مهره ها را برای جلسه آینده شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با عضلات قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت فاشیاهای ناحیه قفسه سینه را توضیح دهد.
2 عضلات بین دنده ای و اتصالات مهم آنها را نام ببرد.
3 موقعیت عضلات بین دنده ای را شرح دهد.
4 غشاء های مربوط به عضلات بین دنده ای را توضیح دهد.
5 عضله دیافراگم (اتصالات عصب و عمل) آن را توضیح دهد.
6 ویژگی های دیافراگم قفسه سینه را نام ببرد.
7 ساختمان هایی که از دیافراگم عبور می کند و محل عبور هر یک را شرح دهد.
8 عروق و اعصاب پستان را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با عروق و اعصاب جدار قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عروق بین دندن ای و موقعیت هر یک را شرح دهد.
2 منشاء سرخرگ های بین دنده ای را شرح دهد.
3 سرخرگ توراسیک داخلی و مسیر آن را رسم نماید.
4 سیستم سیاهرگی ازیگوس را شرح دهد.
5 اعصاب بین دنده ای و محل آن را توضیح دهد.
6 شاخه های جدا شده از اعصاب بین دنده ای را شرح دهد
7 عصب دهی پوستی اعصاب بین دنده ای را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تنفس در قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت نای را در مدیاستنوم ها توضیح دهد.
2 مجاورات نای را نام ببرد.
3 چگونگی تقسیم نای را توضیح دهد و اهمیت آن را بیان نماید.
4 نایژه ها و چگونگی تقسیم هر یک را شرح دهد.
5 نایژه ها و نایژک و تفاوت هر یک را توضیح دهد.
6 موقعیت هر یک از شش ها را شرح دهد.
7 سطوح، شیارها، کناره ها و لب های هر شش را شرح دهد.
8 موقعیت ساختمان های داخل ناف شش ها را شرح دهد.
9 مجاورات سطح مدیاستنوم ها شش ها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تنفس و قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سگمان های هر شش را تعریف نماید.
2 چگونگی گسترش سرخرگ ها و سیاهرگ های ششی در شش ها را ترسیم نموده و توضیح دهد.
3 پرده جنب و قسمت های مختلف آن را لیست نماید.
4 وضعیت پرده جنب جداری را شرح دهد.
5 وضعیت پرده جنب احشایی را توضیح دهد.
6 رسس های موجود در فضای جنب را شرح دهد.
7 اهمیت رسس هادر فضای جنب را بازگو نماید.
8 عروق مربوط به پرده جنب را توضیح دهد.
9 اعصاب پرده جنب جداری را شرح دهد.
10 موقعیت سطحی شش ها و پرده جنب را ترسیم نموده و توضیح دهد.
11 آناتومی بالینی دستگاه تنفس را توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مدیاستنوم ها و قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی قفسه سینه و موقعیت مدیاستنوم ها را شرح دهد.
2 تقسیمات مدیاستنوم ها و محتویات هر یک را نام ببرد.
3 تغییرات ساختار های آناتومیک در سطح زاویه جناغ را نام ببرد.
4 موقعیت پریکارد و اهمیت آن را شرح دهد.
5 انواع پریکارد را نام ببرد.
6 سینوس های مربوط به حفره پریکارد را ترسیم نماید.
7 اهمیت این سینوس ها را عنوان نماید.
8 عصب دهی و عروق پریکارد را شرح دهد.
9 نمای ظاهری، سطوح، کنارها و ناودان های قلب را رسم نماید.
10 قلب و موقعیت هر حفره در سطوح را شرح دهد.
11 ویژگی های هر کدام از حفرات قلب را شرح دهد.
12 تغییرات گردش خون را در جنین و نوزاد بیان نماید.
13 موقعیت هر کدام از حفرات را بیان نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های جدار شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی نواحی شکمی را انجام دهد
2 موقعیت عضلات ناحیه شکم را تعیین نماید
3 عصب دهی و عمل عضلات را توضیح دهد
4 عروق و اعصاب دیوار شکم را رسم نمایید
5 حفره شکمی و صفاق را توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت صفاق را تعیین نماید.
2 وضعیت هر عضو و صفاق آن را شرح دهد
3 موقعیت امنتوم ها و اتصالات آنها را توضیح دهد.
4 قسمت های مختلف مری و معده را رسم نماید
5 قسمت های مختلف روده باریک را نام ببرد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با قسمتهای میانی دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف روده باریک را تعریف نماید.
2 جایگاه ژوژنوم و ایلئوم را ترسیم نماید.
3 موقعیت سطحی پانکراس و قسمت های مختلف آن را شرح دهد.
4 مجاری صفراوی و مسیر آنها را تعیین نماید
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با کبد، طحال، پانکراس و قسمت های مختلف آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف روده باریک را نام برده و تعریف نماید.
2 عروق و اعصاب کبد و طحال وپانکراس را لیست نموده و تعریف نماید.
3 موقعیت سطحی کبد و قسمت های مختلف آن را نام برده و توضیح دهد.
4 مجاری صفراوی و مسیر آنها را تعیین نماید
5 موقعیت سطحی کیسه صفراء را شرح دهد.
6 موقعیت سطحی پانکراس را تعریف نماید.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اشتایی با سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرارگیری، ابعاد و ساختمان کلیه ها را شرح دهد.
2 حالب ها را شرح دهد.
3 مثانه خالی و پر را توضیح دهد.
4 پیشابراه مرد و زن را شرح دهد.
5 مجاورت کلیه ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه را توضیح دهد.
6 موقعیت سطحی کلیه ها را عنوان نموده و عروق کلیه را شرح نماید.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با دیواره خلفی شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آئورتای شکمی را توضیح دهد
2 اینفریور ونا کاوا را شرح دهد
3 عضلات دیواره خلفی شکم را نام برده و توضیح دهد
4 گانگلیون کولیک و شبکه کولیک را شرح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با قسمت های مختلف پرینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حدود پرینه سطحی و عمقی را ترسیم نماید
2 ناحیه آنال را توضیح دهد
3 ناحیه اوروژنیتال را شرح دهد
4 پودندئوم راتوضیح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی مرد و زن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لایه های مختلف کیسه بیضه را نام ببرد.
2 سرویکس و فورنیکس را روی مولاژ تشخیص دهد.
3 موقعیت و مجاورات کیسه های منوی را مشخص نماید.
4 موقعیت غده پروستات و مجاورات آن را شرح دهد.
5 محتویات طناب اسپرماتیک را نام ببرد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با جدارحفره لگن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمتهای مختلف لگن راتعیین وتوضیح دهد
2 عضلات جدار لگن را نام ببرد و آنهارا توضیح دهد.
3 عروق واعصاب لگن را توضیح دهد
4 مفاصل لگن را نام برده و شرح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی سطحی شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی سطحی احشائ شکمی را توضیح دهد
2 آناتومی سطحی عروق شکمی را تفسیر نماید
3 اناتومی سطحی کلیه و پانکراس را توضیح دهد
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با پروسیجرهای رادیولوژیک مورد استفاده در شکم و قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 باریم استادی را در المنتری کنل توضیح دهد
2 پیلوگرافی را شرح دهد
3 کولسیستوگرافی را توضیح دهد


رفرنس ها :
1- Richard S. Snell, Clinical anatomy for medical students آخرین چاپ 2- Richard Derk et al, Gray s Anatomy for Students آخرین چاپ