اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصطلاحات پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی، جور کردنی، چند گزینه ای، تستی نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، جور کردنی، چند گزینه ای، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:45درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
 ارائه تکالیف از پیش تعیین شده :5درصد
 پاسخ گویی به سوالات ارائه شده (آزمون شفاهی) در هر جلسه :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه شده (آزمون کتبی یا شفاهی) در هر جلسه، ارائه تکالیف بصورت منظم و براساس تاریح های از پیش تعیین شده شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کلیات اصطلاحات پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای مختلف یک واژه ی پزشکی را نام ببرد.
2 اشکال ترکیبی (Combining forms) واژه های پزشکی را تعریف کرده و نحوه ی نوشتن صحیح آن را توضیح دهد.
3 قوانین استثناء در ساخت یک واژه ی پزشکی را شناسایی و بیان نماید.
4 تلفظ های غیرمعمول بکار رفته در بعضی از واژه های پزشکی را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با پیشوندهای رایج به کار رفته در اصطلاحات پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندهای رایج مربوط به شماره (Number) و رنگ (Color) را شناسایی نماید.
2 پیشوندهای رایج مربوط به جهت (Direction) و پیشوندهای منفی ساز (Negative) را تشخیص دهد.
3 پیشوندهای رایج مربوط به درجه (Degree) و اندازه و مقایسه (Size and comparison) را تشخیص دهد.
4 پیشوندهای رایج مربوط به زمان (Time) و پوزیشن (position) را شناسایی نماید.
5 در تمرین کار در کلاس پیشوندهای رایج را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با پسوندهای رایج به کار رفته در اصطلاحات پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پسوندهای اسم ساز (Noun suffixes) را شناسایی نماید.
2 پسوندهای صفت ساز (Adjective suffixes) را شناسایی نماید.
3 پسوندهای فعل ساز (Verb suffixes) را شناسایی نماید.
4 پسوندهای قید ساز (Adverb suffixes) را شناسایی نماید.
5 در تمرین کار در کلاس پسوندهای رایج را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ریشه های رایج به کار رفته در اصطلاحات پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریشه های رایج اصطلاحات پزشکی را شناسایی نماید.
2 ریشه های مربوط به جراحی های مختلف را تشخیص دهد.
3 در تمرین کار در کلاس برای ریشه های مختلف هر حیطه جراحی یک مثال بیاورد.
4 در تمرین کار در کلاس ریشه های رایج را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های چشم» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های چشم» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های چشم» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های چشم» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های گوارش» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های گوارش» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های گوارش» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های گوارش» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های مغز و اعصاب محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های مغز» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های مغز» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «اعصاب محیطی» شناسایی کند.
4 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «اعصاب محیطی» تشخیص دهد.
5 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های مغز و اعصاب محیطی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های ارتوپدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ارتوپدی» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ارتوپدی» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ارتوپدی» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های ارتوپدی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های اورولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های اورولوژی» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های اورولوژی» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های اورولوژی» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های ارولوژی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های ژنیکولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ژنیکولوژی» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ژنیکولوژی» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های ژنیکولوژی» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های ژنیکولوژی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های قلب» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های قلب» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های عروق» شناسایی کند.
4 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های عروق» تشخیص دهد.
5 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های قلب و عروق» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های توارکس و تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های توارکس و تنفس» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های توارکس و تنفس» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های توارکس و تنفس» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های توارکس و تنفس» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های گوش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های گوش» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های گوش» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های گوش» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های گوش» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های بینی» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های بینی» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های بینی» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های بینی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های حلق و حنجره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های حلق و حنجره» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های حلق و حنجره» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های حلق و حنجره» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های حلق و حنجره» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات جراحی های پوست و ترمیمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیشوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های پوست و ترمیمی» شناسایی کند.
2 پسوندها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های پوست و ترمیمی» تشخیص دهد.
3 ریشه ها را در اصطلاحات مربوط به «جراحی های پوست و ترمیمی» شناسایی کند.
4 در تمرین کار در کلاس، اصطلاحات «جراحی های پوست و ترمیمی» را شناسایی، استخراج و تعریف کند.
5
6


رفرنس ها :
ساداتی لیلا، گلچینی احسان. اصطلاحات پزشکی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ دوم: 1392. Gylys Barbara A, Wedding Mary Ellen. Medical Terminology System: A Body Systems Approach. 6st edition. F a Davis Co publisher: 2009.