اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی در عرصه اورولوژی (ادراری - تناسلی)
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
عملکرد علمی (انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده):35درصد
عملکرد عملی (رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار):50درصد
مسئولیت پذیری::5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، مشاهده و نمایش (مهارت های ارتباطی)، case report، بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در اتاق عمل، رعایت نظم و انضباط در محیط کارآموزی، مسئولیت پذیری در محیط کارآموزی، انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده، رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ابزار، وسایل و تجهیزات مرتبط با جراحی های اورولوژی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل آندوسکوپیک مربوط به اعمال جراحی های اورولوژی را بطور صحیح بکار گیرد.
2 ابزار های (شامل اکارتورها، قیچی ها، فورسپس ها و ...) جراحی های اورولوژی را به نحو احسن بکار گیرد.
3 ست های جراحی های اورولوژی را بطور صحیح بکار گیرد.
4 تجهیزات غیراندوسکوپیک جراحی های اورولوژی را بطور صحیح بکار گیرد.
5 لوازم مصرفی جراحی های اورولوژی را آماده و بکار گیرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های مثانه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی سیستکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی سیستوستومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی ریفلاکس مثانه به حالب را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی بی اختیاری ادراری را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های پروستات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی هایپرتروفی خوش خیم پروستات را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی سرطان پروستات را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی پروستاتکتومی باز را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی اتساع و استنت گذاری پروستات را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های حالب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی انسداد حالب را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی تنگی محل اتصال حالب به لگنچه را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی یوروتروستومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی انحراف حالب را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی نفرکتومی باز را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی نفرکتومی لاپاراسکوپیک را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی پیوند کلیه را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی بیماری کلیه پلی کیستیک یا تومور ویلمز را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های پیشابراه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی انسداد پیشابراه را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی آسیب پیشابراه را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی انسداد پیشابراه را انتخاب کرده و مراقبت های قبل و بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی آسیب پیشابراه را انتخاب کرده و مراقبت های قبل و بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سیستوسکوپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی سیستوسکوپی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی سیستوسکوپی را انتخاب کرده و مراقبت های قبل و بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
3 ابزارها و تجهیزات آندوسکوپیک اورولوژی را نام ببرد و آن ها را به صورت صحیح به کار گیرد.
4 یک بیمار کاندید جراحی سیستوسکوپی را انتخاب کرده و معاینه سیستوسکوپی را به طور صحیح برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با کاتتریزاسیون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی کاتتریزاسیون را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی کاتتریزاسیون را انتخاب کرده و مراقبت های قبل و بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
3 انواع کاتترهای ادراری را به طور صحیح شناسایی کند.
4 ابزارها و تجهیزات کاتتریزاسیون را نام ببرد و آن ها را به صورت صحیح به کار گیرد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اندام تناسلی آقایان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی سیرکامسیژن را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی واریکوسلکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی ارکیدکتومی و ارکیدوپکسی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی وازکتومی و وازووازوستومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
5 یک بیمار کاندید جراحی هیدروسلکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
6 یک بیمار کاندید جراحی نمونه برداری از بیضه را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.


رفرنس ها :
ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی اورولوژی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ سوم: 1394.