اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهرا علی اکبرزاده آرانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : تکنولوژی جراحی اطفال
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
پرسش و پاسخ:10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، مباحثه و پرسش و پاسخ، استفاده از نرم افزار پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور 1- حضور و خروج به موقع به کلاس درس2- شرکت در تمامی جلسات درس الزامی است3-غیبت حتی یک جلسه از درس منوط به کسب رضایت مدرس است4- توجه و دقت در مباحث ارائه شده 5- شرکت در بحث کلاسی و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف مدرس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهای قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه فیزیکی همه سیستم های بدن را توضیح دهد.
2 اهمیت متابولیسم و تغذیه درست و تعادل مایعات و الکترولیت ها را در اعمال جراحی شرح دهد.
3 علایم حیاتی بیمار فرضی را بررسی نماید.
4 راهکارهای مناسب جهت آمادگی های روانی و شروع بیهوشی را ارائه نماید.
5 ابزارهای ست جراحی اطفال را نام برده و موارد کاربرد آنها را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک جراحی آترزی مری را با توجه به انواع آن تجزیه و تحلیل نماید.
2 تکنیک جراحی آترزی مجرای صفراوی را با جزئیات شرح دهد.
3 تکنیک جراحی آنوس بسته را با جزئیات شرح دهد.
4 ابزارهای جراحی مربوط به هر جراحی را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهای قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلال اومفالوسل را توضیح داده و تکنیک جراحی مربوط به آن را شرح دهد.
2 تکنیک جراحی هرنی نافی و اوراکوس باز را با هم مقایسه نماید.
3 اختلال گاستروشزی و تکنیک جراحی مربوط به آن را توضیح دهد.
4 تکنیک جراحی سندروم پرون بلی را به صورت سخنرانی در کلاس ارائه نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک جراحی HPS را در کلاس به صورت سخنرانی ایراد نماید.
2 تکنیک جراحی آترزی مری را توضیح دهد.
3 تکنیک جراحی آپاندکتومی در اطفال را با بزرگسالان مقایسه نماید.
4 تکنیک جراحی بیماری هیرشپرونگ را شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک جراحی اکستروفی مثانه را شرح دهد.
2 تکنیک جراحی ترمیم مجرای ادرار را شرح دهد.
3 در مورد انتخاب تکنیک های جراحی آنوس بسته، کریپدوارکیدیسم و ارکیوپکسی با توجه به نوع اختلال و شدت آنها قضاوت کند.
4 در مورد علت انجام جراحی سیرکامسیژن و نحوه انجام آن با دیگر دانشجویان کلاس مباحثه نماید
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک جراحی تومور ویلمز را به صورت کنفرانس ارائه نماید.
2 تکنیک جراحی نوروبلاستوم را شرح دهد.
3 تکنیک جراحی هرنیوتومی اینگواینال اطفال را با بزرگسالان مقایسه نماید.
4 تکنیک جراحی هیدروسل را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهای قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک جراحی شکاف لب را در کلاس به صورت سخنرانی ارائه نماید.
2 تکنیک جراحی شکاف کام را با تکنیک جراحی شکاف لب مقایسه نماید.
3 در مورد تکنیک جراحی پای چماقی با دیگر دانشجویان مباحثه نماید.
4 در مورد تکنیک جراحی پای چنبری با دیگر دانشجویان مباحثه نماید.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های اطفال و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک جراحی اپیسپادیازیس را توضیح دهد.
2 تکنیک جراحی هیپوسپادیازیس را توضیح دهد.
3 علت و نحوه انجام تکنیک جراحیUPJO را بیان کند.
4 تکنیک جراحی تنگی مه آ را شرح دهد.
5


رفرنس ها :
1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, IBSN 0766806626 2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 4- مهرداد حسین پور، تکنولوژی جراحی کودکان، چاپ اول، 1394 5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803.