اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهره خلجی نیا آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت باروری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال در کلاس:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی - پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس - پاسخ به پرسشهای مطرح شده از درس جلسه قبل در ابتدای کلاس - پاسخ به پرسشهای مطرح شده در حین تدریس - حضور در امتحان میان ترم-حضور در امتحان پایان ترم
کتاب
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تغییرات طبیعی بلوغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی بلوغ را توضیح دهد .
2 تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ در دختران و پسران را شرح دهد.
3 مراحل تکامل بلوغ را نام ببرد .
4 بهداشت دوران بلوغ را شرح دهد.
5 اهمیت تغذیه در دوران بلوغ را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با بهداشت ازدواج
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت بهداشت ازدواج را بیان کند.
2 اهداف برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج را بیان کند.
3 اهمیت انجام مشاوره ژنتیک را شرح دهد .
4 مراحل انجام مشاوره ژنتیک را لیست کند .
5 اهداف اصلی مشاوره ژنتیک را نام ببرد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: اشنایی با علل و عوامل حاملگی ناخواسته و راههای پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حاملگی ناخواسته را تعریف کند .
2 علل حاملگی ناخواسته را بیان کند .
3 عوارض جسمی، روحی – روانی، اجتماعی و اقتصادی حاملگی ناخواسته را بیان کند .
4 راههای پیشگیری از حاملگی ناخواسته را بیان کند .
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با تعریف ناباروری ، علل و عوامل ایجاد کننده و بهداشت روان زوجین نابارور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ناباروری را تعریف کند .
2 علل نازایی در مردان و زنان را نام ببرد.
3 درخصوص درمان نازایی و انواع روش های آن بطور مختصر توضیح دهد.
4 روش های تشخیص ناباروری را به طور مختصر توضیح دهد
5 بهداشت روان در زوجین ناباور را شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با سرطانهای مهم زنان(سرطان سرویکس، جسم رحم و پستان)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شیوع، علائم ، عوامل خطرزای سرطان سرویکس را شرح دهد.
2 شیوع، علائم ، عوامل خطرزای سرطان جسم رحم را شرح دهد.
3 شیوع، علائم ، عوامل خطرزای سرطان پستان را شرح دهد.
4 نحوه غربالگری (تست پاپ اسمیر) سرطان سرویکس را شرح دهد
5 اهمیت و نحوه انجام غربالگری سرطان پستان را بیان کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: شناسایی انواع عفونت های زنان و انواع بیماریهای مقاربتی با تاکید بر راههای پیشگیری از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت بهداشت جنسی را بیان کند .
2 راههای اصلی انتقال بیماریهای مقاربتی را بیان کند.
3 روش های پیشگیری بیماری های مقاربتی را نام ببرد.
4 راههای تشخیص و درمان بیماریهای مقاربتی را شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با یائسگی و سالمندی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم یائسگی را توضیح دهد.
2 حداقل 3 مورد از نکات مربوط به بهداشت جسمانی را به سالمند فرضی اموزش دهد.
3 تغییرات روحی و روانی دوران یائسگی را بیان نماید .
4 مرحله گذر از یائسگی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با نقش مردان در بهداشت باروری و خشونت علیه زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت مشارکت مردان در بهداشت باروری را بیان کند .
2 موانع مشارکت مردان در بهداشت باروری را بیان کند .
3 نقش مردان در بهداشت باروری را از نظر کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در دو جمله بنویسد.
4 تعریف سازمان بهداشت جهانی در مورد خشونت بر علیه زنان را توضیح دهد.
5 عوامل مؤثر در ایجاد خشونت بر علیه زنان را شرح دهد.
6 انواع خشونت را نام ببرد .
7 راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان را بیان کند


رفرنس ها :
1- بهداشت مادر و کودک: دکتر سوسن پارسای،پروانه رضا سلطانی چاپ سال 1395 2- کتاب بهداشت جامع عمومی جلد1،2،3:گروه نویسندگان اساتید دانشگاه آخرین چاپ 3- آخرین دستورالعملهای وزارتخانه در مورد بهداشت باروری