اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرضیه رئیسی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 10
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2/5 تعداد جلسه 20
تعداد ساعات : 40
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:15درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:65درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم و به موقع درکلاس انجام تکالیف شرکت فعال در کلاس-برقراری ارتباط مناسب با استاد و سایر دانشجویان شرکت درکوئیزها و امتحان میان ترم و پایان ترم -رعایت قوانین آموزشی
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تعاریف پرستاری بهداشت مادران و نوزادان و اهداف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان را در یک جمله تعریف نماید.
2 3 مورد از وظایف پرستار بهداشت مادر و نوزاد را به تنهایی بیان کند.
3 فرآیند پرستاری در پرستاری بهداشت مادر و نوزاد را در پایان کلاس بطور خلاصه شرح دهد.
4 4 مورد از اجزای اصلی PHC را بدون مراجعه به منبع ذکر کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با شاخصهای مهم حیاتی و تعاریف سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرگ و میر مستقیم مادری را بدون مراجعه به کتاب در پایان کلاس تعریف کند.
2 میزان باروری عمومی را در پایان کلاس به درستی توضیح دهد.
3 4 مورد از اهداف بهداشت خانواده را ذکر کند.
4 دوره پری ناتال را بدون مراجعه به کتاب در یک جمله تعریف نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بلوغ و عوامل مؤثر بر آن-یائسگی و عوامل مؤثر بر آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 4 مورد از عوامل م‍ؤثر بر بلوغ را بدون مراجعه به کتاب ذکر کند.
2 توالی تغییرات بلوغ در دختران را به ترتیب در پایان کلاس نام ببرد.
3 3 مورد از مهمترین علائم یائسگی با روش درمان ان را توضیح دهد.
4 حداقل 3 مورد از نکات مربوط به بهداشت جسمانی را به سالمند فرضی اموزش دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اندامهای تناسلی داخلی زن را در پایان کلاس نام ببرد.
2 سیکل تخمدانی را در پایان کلاس در 5 دقیقه شرح دهد.
3 3 مورد از عملکرد هورمونهای تخمدانی را بدون مراجعه به کتاب شرح دهد.
4 3 مرحله از مراحل سیکل قاعدگی را در پایان درس ذکر کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با لقاح و تکامل جفت و جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سه مرحله اول از مراحل لقاح را در پایان کلاس شرح دهد.
2 دوره رویانی و جنینی را در یک جمله به تنهایی تعریف کند.
3 تغییرات جنین در 3 ماهه اول را بدون منبع و بطور خلاصه تشریح نماید.
4 2 مورد از هورمونهای جفت را نام برده و عملکرد آنها را بیان نماید.
5 گردش خون جنینی را با گردش خون پس از تولد به تنهایی و با 90% دقت مقایسه نماید.
6 3 مورد از وظایف مایع آمنیوتیک را در پایان کلاس نام ببرد.
7 4 مورد از انواع اتصال بند ناف به جفت را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تعاریف بارداری و علائم حاملگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 4 مورد از علائم فرضی حاملگی را نام ببرد.
2 3 مورد از علائم احتمالی حاملگی را در پایان درس بطور خلاصه بیان کند.
3 با توجه به تاریخ LMP فرضی زمان زایمان را به درستی محاسبه نماید.
4 اصطلاحات مامایی را بطور صحیح در پایان کلاس تعریف نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با تغییرات بدن مادر در حاملگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات رحم و سرویکس را در بارداری در پایان کلاس بطور مخنتصر توضیح دهد.
2 تغییرات سیستم گردش خون مادر در بارداری را بطور خلاصه و با 80% دقت تشریح کند.
3 میزان افزایش وزن مادر در هر تریمستر بارداری را به دقت ذکر نماید.
4 در مورد تغییرات روانی برای مادر باردار فرضی آموزش مناسب ارائه دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مراقبتهای دوران بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمایشات روتین در بارداری را بطور کامل نام ببرد.
2 2 مورد از واکسنها ی ممنوع در بارداری را ذکر کند.
3 4 مورد از علائم خطر در بارداری را به مادر فرضی آموزش دهد.
4 تغذیه مناسب در بارداری را بطور خلاصه شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با شکایات شایع در بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در مورد morning sikness توصیه های لازم به مادر باردار فرضی ارائه دهد.
2 درمان مناسب برای سوزش سر معده را در بارداری ذکر کند.
3 2 نوع از ورزشهای مناسب در بارداری را برای پیشگیری از کمر درد به مادر فرضی آموزش دهد.
4 جهت پیشگیری از یبوست 2 توصیه مناسب به مادر فرضی ارائه دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با روشهای بررسی سلامت جنین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 3 مورد از اندیکاسیون های اصلی انجام NST و OCT را ذکر کند.
2 4 مورد از موارد منع انجام OCT را بدون مراجعه به کتاب نام ببرد.
3 تمام موارد کنترل شده در BFP را بطور خلاصه شرح دهد.
4 روش کنترل حرکت جنین را به بیمار فرضی در کلاس درس آموزش دهد.
5 Reactive NST را در پایان کلاس بطور صحیح تعریف نماید.
6 4 مورد از عوارض آمنیوسنتز را بیان کند.
7 مراقبتهای مهم پرستاری قبل و بعد از آمنیوسنتز را بطور خلاصه شرح دهد.
8 طریقه انجام OCT را در بیمار فرضی بطور صحیح نمایش دهد.
9 در فعالیتهای کلاسی بطور فعال مشارکت کند.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با ژنتیک و مشاوره ژنتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 4 مورد از موارد نیاز به مشاوره ژنتیک را در پایان کلاس فهرست کند.
2 اختلالات کروموزومی را با اختلالات ژنی در 2 جمله با هم مقایسه کند.
3 4 مورد از معیارهای وراثت اتوزومی نهفته را بدون مراجعه به کتاب ذکر کند.
4 3 مورد از علل ناهنجاریهای کروموزومی را به صورت کتبی لیست کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با مراحل لیبر و زایمان طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تمام استخوانهای جمجمه سر جنین را نام ببرد.
2 انواع لگن را با توجه به شکل تنگه ورودی با 70% دقت مقایسه کند.
3 3 نوع قرارهای جنینی را بطور کامل توضیح دهد.
4 3 مورد از پرزانتاسیونهای جنینی را بدون کمک استاد با یکدیگر مقایسه کند.
5 تمام مانورهای لئوپولد را روی بیمار فرضی به طور صحیح انجام بدهد.
6 مراحل لیبر را به طور کامل و بدون استفاده از کتاب تعریف کند.
7 اقدامات مربوط به هر مرحله از لیبر را با 90% صحت و بدون کمک استاد توضیح دهد.
8 صحبتهای دوستانش را در سر کلاس بطور فعال نقد کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با مراحل لیبر و زایمان طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علت دردناک بودن انقیاضات رحم را بدون استفاده از کتاب در پایان کلاس شرح دهد.
2 3 تئوری از تئوریهای شروع زایمان را به طور کامل بیان کند.
3 نحوه پایش ضربان قلب جنین را در هر مرحله لیبر به طور صحیح بگوید.
4 متوسط زمان مراحل لیبر را در زنان شکم اول با مولتی¬پار با 90% صحت مقایسه کند.
5 مشخصات لیبر حقیقی و لیبر کاذب را با هم حداقل به مدت 5 دقیقه مقایسه کند.
6 3 مورد از علائم جدا شدن جفت را نام ببرد.
7 حرکات اصلی مکانیسم زایمان را به ترتیب توضیح دهد.
8 4 مورد از مراقبت پس از زایمان در مرحله 4 لیبر را توضیح دهد.
9 به دقت در سر کلاس به صحبتهای استاد گوش دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با روشها و وسایل القای درد در لیبر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای القای لیبر را حداقل به مدت 5 دقیقه و به تنهایی توضیح دهد.
2 اندیکاسیونهای روشهای القای لیبر را به تفکیک هر روش و به تنهایی توضیح دهد.
3 4 مورد از کنتراندیکاسیونهای القای لیبر را نام ببرد.
4 مراقبتهای مهم پرستاری حین القاء لیبر را بطور خلاصه شرح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف کاهش درد زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول اصلی تسکین درد را مطابق منبع بیان کند.
2 شرایط مهم یک داروی مسکن را بدون استفاده از منبع ذکر کند.
3 4 مورد از موارد استفاده از بیهوشی عمومی را ذکر کند.
4 2 مورد از مضرات استفاده از بیهوشی عمومی را در یک جمله بیان کند.
5 تمام انواع بی حسی های منطقه ای را نام ببرد.
6 بی حسی پودندال را بدون مراجعه به منبع با 85% صحت شرح دهد.
7 ببی حسی اسپاینال و اپیدورال را در پایان کلاس از یکدیگر تشخیص افتراقی دهد.
8 4 مورد از روشهای غیر دارویی کنترل درد را مطابق رفرنس نام ببرد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات دوران نفاس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات دوران نفاس را بدون کمک استاد و به طور کامل نام ببرد.
2 خونریزی زودرس و دیررس مامایی را با ذکر علائم با یکدیگر به دقت مقایسه کند.
3 در مورد بهداشت فردی به طور صحیح و بدون کمک مربی به زائو آموزش دهد
4 اقدامات مربوط به هریک از اختلالات نفاس را به تنهایی و با 90% صحت توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: قرص- آمپول
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2 مورد از اهداف تنظیم خانواده را نام ببرد.
2 مقدار و نحوه مصرف قرصهای ترکیبی را برای بیمار فرضی با 90% صحت توضیح دهد.
3 3 مورد از اندیکاسیونهای تجویز آمپول پروژسترونی را به صورت کتبی فهرست کند.
4 تمام موارد منع مصرف مطلق قرصهای ترکیبی را بطور صحیح بیان کند.
5 در مورد فراموشی قرصهای ترکیبی بدون مراجعه به منبع و با 85% صحت به بیمار فرضی آموزش دهد.
6 3 مورد از موارد مصرف قرص مینی پیل را به تنهایی بیان کند.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با روشهای مختلف تنظیم خانواده: IUD-روشهای باریر- روشهای دائمی-روش اورژانشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مزایای مهم استفاده از IUDرا بطور خلاصه ذکر کند.
2 در مورد کنترل و پیگیری IUD در حضور استاد به بیمار فرضی مشاوره مناسب ارائه دهد.
3 تمام کنتر اندیکاسیونهای مطلق IUD را بطور کامل شرح دهد.
4 3 مورد از مزایای روشهای سد کننده را بیان کند.
5 4 مورد از عوارض شایع IUD را بدون مراجعه به منبع فهرست کند.
6 2 مورد از روشهای اورژانس را شرح دهد.
7 دستورات پس از عمل وازکتومی را در حضور استاد به بیمار فرضی آموزش دهد.
8 تمام عوارض وازکتومی را در پایان کلاس نام ببرد.
9 3مورد از مراقبتهای بعد از عمل TL را به بیمار فرضی توضیح دهد.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با نوزاد طبیعی و مشخصات آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشخصات فیزیکی نوزاد تازه متولد شده را بطور خلاصه شرح دهد.
2 موارد کنترل شده در امتیاز آپگار را بطور کامل نام ببرد.
3 موارد غیر طبیعی در معاینه فیزیکی نوزاد فرضی را شرح دهد.
4 رفلکس های محافظتی نوزاد را نام ببرد.
5 4 مورد از رفلکس های نوزادی را که به مرور از بین می رود را نام ببرد.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با تغذیه نوزاد با شیر مادر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 4 مورد از مزایای شیر مادر را ذکر نماید.
2 وضعیتهای صحیح شیردهی را بدون مراجعه به منبع توصیف نماید.
3 در مورد التهاب سینه به مادر فرضی آموزش مناسب ارائه دهد.
4 4 مورد از موارد ممنوعیت شیردهی را ذکر نماید.


رفرنس ها :
1-پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:میترا ذوالفقاری، آخرین چاپ- 2-پرستاری بهداشت مادر و نوزاد صلاح زهی ، آخرین چاپ 3-:Leifer –Kaplan-Wong پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- 4- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:Lowder milk Littleton-Murray-Landewig 5- بارداری و زایمان ویلیامز آخرین چاپ