اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : انگل شناسی پزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.8 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز، تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
شرکت در کوئیز :5درصد
ارایه سمینار انفرادی:5درصد
پاسخ به تمرین های تعیین شده در کلاس :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش اهداف شناختی به صورت ارائه سخنرانی توسط اساتید بخش میکروبیولوژی انجام می گیرد. هر جلسه کوئیز از دانشجویان گرفته می شود در برخی جلسات سوالاتی مطرح گردد که دانشجو در جلسه بعد جواب سوال را ارایه دهداستاد محور و دانشجو محور شرکت در کوئیز ارایه سمینار انفرادی پاسخ به تمرین های تعیین شده در کلاس شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کلیات انگل شناسی و مقدمه انگل های کرمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریفی از انگل ارائه دهد.
2 طبقه بندی انگل را شرح دهد.
3 چگونگی تقابل میزبان و انگل را توضیح دهد.
4 انواع زندگی انگلی را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با کلیات سستودها، تنیا ساژیناتا، هیمنولپیس نانا و اکی نوکوکو س گرانولوزوس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی سستودها را توضیح دهد.
2 سستودهای بیماریزا در انسان را نام ببرد
3 چرخه زندگی هر کدام از کر مها را رسم کند.
4 علایم و عوارض بیماری ناشی ار سستودها را تو ضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با کلیات نماتودها و نماتودهای آسکاریس، اکسیور، استرونژیلوئیدس و تریکو سفال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مورفولوژی انگلها را توضیح دهد.
2 عامل بیماریها را توضیح دهد.
3 علایم و عوارض بیماری را توصیف کند.
4 چرخه زندگی هر کدام از کر مها را رسم کند.
5 پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی انواع نماتودها را بیان کند.
6 روشهای پیش گیری از آلودگی با نماتودها رابیان کند.
7
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کلیات تک یاخته ها و طبقه بندی آنها و تک یاختگان روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مورفولوژی تک یاخته ها را توضیح دهد.
2 تک یاخته ها را طبقه بندی کند.
3 شرایط انتقال هر کدام از بیماری ها را توضیح دهد.
4 علایم و عوارض بیماری راشرح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کلیات ترماتودها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مورفولوژی انگلهای ترماتودی را توضیح دهد.
2 عامل بیماریهای کرمها پهن را توضیح دهد.
3 چرخه زندگی هر کدام از کر مها را رسم کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران خونی - بافتی (لیشمانیا)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو مامایی باید بتواند چرخه زندگی انگل لیشمانیا را شرح دهد و میزبانهای مخزن، واسط و ناقل را نام ببرد.
2 انواع لیشمانیوزها را تعریف کند
3 علایم آن را بشناسد و تشخیص دهد
4 روشهای پیشگیری و کنترل بیماری لیشمانیوز را توصیف کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تک یاخته توکسوپلاسما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند خصوصیات مرفولوژیکی انگل توکسوپلاسماگوندی را توصیف کند
2 چرخه زندگی انگل توکسوپلاسما در میزبان نهایی و میزبان مخزن را شرح دهد.
3 طرق مختلف ابتلای انسان به بیماری توکسوپلاسموز را بیان کند.
4 بررسی های لازم و برخورد با بیمار ، خانم حامله مشکوک و نوزاد به دنیا آمده مشکوک به ابتلای به توکسوپلاسما را شرح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با بیماری تک یاخته ای مالاریا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند چهار نوع پلاسمودیوم را که در انسان عامل بیماری مالاریا می باشد را نام ببرد
2 چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان و میزبانهای بی مهره را شرح دهد
3 علایم بیماری مالاریا در انسان بیان کند.
4 عواملی را که سبب ایمنی طبیعی بر علیه بیماری مالاریا می شود، ذکر کند.
5 در یک منطقه خاص آلوده به انگل مالاریا روشهای پیشگیری را ذکر کند.


رفرنس ها :
1. انگل شناسی پزشکی برای پرستاران 2. انگل شناسی پزشکی نووابرون