اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی 5
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 3
تعداد ساعات : 6
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: جور کردنی، صحیح - غلط، چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و case presentation ارائه توسط پاورپوینت . استاد محور و دانشجو محور -حضور و خروج به موقع ازکلاس پاسخدهی به سوالات مطرح شده توسط استاد - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با خشکی دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 زروستومی را توضیح دهد.
2 خشکی دهان را توضیح دهد.
3 علائم و نشانه های خشکی را توضیح دهد
4 علل خشکی دهان را بیان کند.
5 درمان خشکی دهان را توضیح دهد
6 داروهای دخیل در زروستومی را نام ببرد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات و بیماری های خاص غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات تکاملی غددبزاقی را لیست کند.
2 سیالادنیت و انواع مختلف آن را شرح دهد.
3 ضایعات واکنشی و آماسی غدد بزاقی را با ذکر خصوصیات بالینی توضیح دهد.
4 ویژگی های بالینی و تشخیصی سیالولیت و انواع موکوسل های غدد بزاقی را شرح دهد.
5 بیماری های سیستمیکی که درگیری غدد بزاقی دارند را لیست کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات نئوپلاستیک غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات نئوپلاستیک غدد بزاقی را لیست کند.
2 نماهای بالینی بیماری های نئوپلاستیک غدد بزاقی را نام برده و شرح دهد.
3 تشخیص های افتراقی مناسب برای بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را پیشنهاد دهد.
4 روش های تشخیص و درمان بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد.
5 درمان و پروگنوز بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد


رفرنس ها :
oral medicine 2015 burket common oral disease