اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1396
اطلاعات مربوط به درس : اناتومی تنه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
کوییز:5درصد
پرسش و پاسخ :5درصد
امتحان میان ترم:18درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
شرکت در پرسش و پاسخ های کلاس:5درصد
تحقیق اناتومی:1درصد
ارائه فیلم های اموزشی برگرفته از سایت مرتبط با موضوع درس.:2درصد
حضور فعال و به موقع سر کلاس :2درصد
حضور در کلاس درس:2درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور -شرکت فعال در پرسش و پاسخ -تحقیق در مورد اهمیت آسیب های احشا و بافت نرم تنه. -حضور فعال و به موقع سر کلاس -ارائه فیلم های اموزشی برگرفته از سایت مرتبط با موضوع درس. -شرکت در کوئیز های هفتگی - شرکت درامتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: اشنایی با ستون مهره ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختار ستون مهره ها را شرح دهد
2 یک مهره نمونه و قسمت های مختلف آن را نام ببرد
3 چگونگی مفصل شدن مهره ها را توضیح دهد
4 تفاوت مهره های نواحی مختلف را شرح دهد
5 ساختار یک دیسک مفصلی را بیان کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اشنایی با استخوان جناق و دنده ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جناق و قسمت ها مختلف آن را نام ببرد
2 چگونگی مفصل شدن دنده ها را جناق را شرح دهد
3 قسمت های مختلف یک دنده نمونه را نام ببرد
4 بخش های مختلف استخوان خاجی را شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با عضلات قفسه سینه و پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت فاشیاهای قفسه سینه را شرح دهد
2 عضلات بین دنده ای و اتصالات ان ها را توضیح دهد
3 موقعیت پستان را در جنس مونث و مذکر بیان نماید
4 تخلیه لنفاوی پستان را شرح دهد
5 خونرسانی و عصب گیری پستان را بیان نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با عروق و اعصاب بین دنده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عروق بین دنده ای و مسیر هر یک را توضیح دهد
2 مسیر اعصاب بین دنده ای و هدف ان ها را شرح دهد
3 سیستم سیاهرگی ازیگوس را بیان نماید
4 شاخه های جدا شده از عروق و اعصاب بین دنده ای را نام ببرد
5 ترتیب قرارگیری عناصر در ناودان دنده ای را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: اشنایی با مدیاستینوم و پوشش پریکاردی قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بنده قفسه سینه و موقعیت مدیاستینوم را توضیح دهد
2 تقسیمات مدیاستینوم و محتویات هر یک را شرح دهد
3 موقعیت پریکارد و اهمیت ان را بیان نماید
4 عروق و اعصاب موجود در مدیاستینوم را شرح دهد
5 خونرسانی و عصب دهی محتویات مدیاستینوم را توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اشنایی با قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفرات قلب را شرح دهد
2 خونرسانی و عصب گیری قلب را بیان نماید
3 عصب دهی اتونومیک قلب را شرح دهد
4 موقعیت و شاخه های هر یک از عروق کرونر را توضیح دهد
5 موقعیت سطحی قلب و دریچه های ان را نام ببرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اشنایی با دستگاه تنفس در قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت نای را در مدیاستینوم توضیح دهد
2 مجاورات نای و برونش ها را بیان نماید
3 موقعیت هر یک از ریه ها را شرح دهد
4 سطوح و شیارهای هر ریه را نام ببرد
5 عناصر مهم موجود در ناف ریه را شرح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اشنایی با بخش های مختلف دستگاه تنفس و پرده جنب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف هر سگمان را مشخص نماید
2 پرده جنب و قسمت های مختلف ان را شرح دهد
3 عروق و اعصاب مربوط به پرده جنب را نام ببرد
4 اناتومی بالینی دستگاه تنفس را توضیح دهد
5 اناتومی سطحی ریه ها را بیان نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: اشنایی با مدیاستینوم بالایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان های مدیاستینوم بالایی را شرح دهد
2 تیموس و مجاورات ان را مشخص نماید
3 قوس ائورت و شاخه های آن را بیان نماید
4 عصب واگ و فرنیک را توضیح دهد
5 غدد لنفاوی مدیاستینوم فوقانی را بیان نماید.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اشنایی با مدیاستینوم عقبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان های مدیاستینوم عقبی را توضیح دهد
2 ائورت نزولی و شاخه های ان را شرح دهد
3 مری و مسیر ان را توضیح دهد
4 مجرای توراسیک و مسیر ان را شرح دهد
5 زنجیره سمپاتیک و شاخه های آن را تام ببرد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اشنایی با عضلات و عروق جدار شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت عضلات جدار جلو و خارج شکم را شرح دهد
2 عضلات دیواره جلویی و خارجی جدار شکم را توضیح دهد
3 عمل هر یک از عضلات جدار شکم را بیان نماید
4 عروق دیواره شکم و موقعیت و مسیر هر یک را مشخص کند
5 عصب گیری عضلات شکم را توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: اشنایی با کانال اینگوئینال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت کانال اینگوئینال را مشخص نماید.
2 محتویات کانال اینگوئینال را شرح دهد
3 لایه های تشکیل دهنده جدارهای کانال اینگوئینال را توضیح دهد
4 انواع فتق های کانال اینگوئینال را شرح دهد
5 موقعیت سطحی کانال اینگوئینال را نشان دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اشنایی با صفاق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت اعضای داخل شکم نسبت به صفاق را مشخص کند
2 پرده صفاق را شرح دهد
3 اعضای داخل صفاقی، خلف صفاقی و دارای مزو را توضیح دهد
4 امنتوم و موقعیت هریک را شرح دهد
5 بن بست های صفاقی را نام ببرد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اشنایی با سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت و مجاورات کلیه ها را شرح دهد
2 موقعیت و مجاورات عروق کلیوی را توضیح دهد
3 کالیس های کوچک و بزرگ و لگنچه کلیه را شرح دهد
4 مسیر حالب و مجاورات ان را بیان نماید
5 موقعیت مثانه و مجاورات و خونرسانی ان را شرح دهد
6 پیشابراه زن و مرد و تفاوت های ان ها را توضیح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اشنایی با لوله گوارش و غدد ضمیمه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تقسیم بندی شکم را شرح دهد
2 موقعیت معده و خونرسانی ان را توضیح دهد
3 روده کوچک و مشخصات ان را بیان نماید
4 روده بزرگ و اپاندیس را شرح دهد
5 عروق و لنف و اعصاب لوله گوارش را توضیح دهد
6 موقعیت سطحی کبد و پانکراس و غدد بزاقی را نشان دهد
7 محتویات ناف کبد و سیستم صفراوی را شرح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: اشنایی با لگن و محتویات ان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفره لگن و محتویات ان را شرح دهد
2 خونرسانی و عصب دهی عضلات جدار لگن را شرح دهد
3 دیافراگم لگنی و نحوه قرارگیری ان را بیان نماید
4 شاخه های شبکه خاجی و دنبالچه ای را نام ببرد
5 لندمارک های سطحی استخوان لگن را نشان دهد
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: اشنایی با دستگاه تولید مثل زن و مرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخش های مختلف دستگاه تولید مثل زن را نام ببرد
2 بخش های تشکیل دهنده دستگاه تولید مثل مرد را شرح دهد
3 اضلاع سازنده مثلث ادراری تناسلی را توضیح دهد
4 نحوه خونرسانی و عصب گیری دستگاه تولید مثل زن و مرد را بیان نماید
5 آناتومی سطحی پرینه را توضیح دهد


رفرنس ها :
اناتومی تنه گری برای دانشجویان دکتر رضا شیرازی اناتومی بالینی اسنل (تنه) اطلس نتر اطلس زوبوتا